N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ................. 2018,
ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 187/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 330/2012 Z. z., zákona č. 309/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 399/2015 Z. z. zákona č. 1/2017 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z. a zákona č. 217/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 131 ods. 4 sa za druhú vetu vkladá veta, ktorá znie:
„Prvé dve otázky na predsedu vlády sa vyžrebujú spomedzi otázok položených poslancami, ktorí pri poslednom predchádzajúcom rokovaní o dôvere vláde nehlasovali za vyslovenie dôvery vláde.“.
2.V § 131 ods. 7 sa na konci dopĺňa veta, ktorá znie:
„Člen vlády je povinný vopred informovať národnú radu o svojej neprítomnosti na hodine otázok a jej dôvodoch, aby národná rada mohla zverejniť takúto informáciu najneskôr 48 hodín pred začatím hodiny otázok.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.