Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky skupina poslancov za stranu Sloboda a Solidarita.
Cieľom novely je umožniť ľudom skorší odchod do predčasného dôchodku. Podľa platnej legislatívy je dôchodkový vek naviazaný na očakávanú dĺžku života, pričom predčasný dôchodok môže byť sporiteľovi priznaný najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku.
Očakáva sa, že v roku 2038 bude dôchodkový vek na úrovni 65 rokov, čo by znamenalo, že predčasný starobný dôchodok môže byť sporiteľovi priznaný najskôr vo veku 63 rokov. Aby sa predišlo neprimeranému pracovnému zaťaženiu vybraných skupín pracujúcich, navrhuje sa, aby každý sporiteľ, ktorý splní zákonné podmienky, mal nárok na priznanie predčasného dôchodku už od veku 60 rokov, pri adekvátnom znížení výšky dôchodku.
Pracujúci si tak budú môcť zvoliť, či chcú dlhšie pracovať, a teda dostávať dôchodok kratšie obdobie, ale vo väčšej výške, alebo naopak, dlhšie, ale v menšej výške. Jedna zo súčasných podmienok pre priznanie predčasného dôchodku, aby vypočítaný predčasný dôchodok predstavoval najmenej 1,2-násobok životného minima, je postačujúca aj po predĺžení obdobia možného odchodu do predčasného dôchodku.
Mechanizmus výpočtu výšky dôchodku pri priznaní predčasného dôchodku je aplikovateľný aj pri predĺžení možnej doby poberania predčasného dôchodku, a preto ho nie je potrebné meniť.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Prijatie novely predpokladá vplyvy na rozpočet verejnej správy blízke nule. Predmetná novela neupravuje korekčný koeficient definovaný v § 68 ods. 1, ktorý stanovuje zníženie sumy predčasného dôchodku o 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok. V prípade budúcej dostupnosti podrobných údajov o žiadateľoch o predčasný dôchodok bude možné korekčný koeficient upraviť tak, aby bol dopad poberania predčasných dôchodkov na verejné financie nulový. Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, nebude mať ani negatívny vplyv na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona bude mať pozitívny sociálny vplyv.
B.Osobitná časť
K čl. I
Upravuje sa definícia nároku na predčasný starobný dôchodok. Vzhľadom na to, že existujú skupiny ľudí (ženy, ktoré porodili viac detí), pre ktoré je dôchodkový vek nižší ako 62 rokov, je do roku 2024 potrebné zachovať naviazanie nároku na predčasný dôchodok nielen na vek 60 rokov, ale aj na aktuálny dôchodkový vek príslušnej osoby.
K čl. II
Upravuje sa obdobie, kedy môže Sociálna poisťovňa na základe žiadosti sporiteľa zadať pokyn na vydanie certifikátu o sume na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
K čl. III
Navrhuje sa účinnosť zákona k 1. januáru 2019.