DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO).
Hlavným účelom návrhu zákona je snaha predísť výraznému zvýšeniu platov niektorých ústavných a iných verejných činiteľov, predovšetkým politikov, v celkovej výške približne 3 milióny eur formou ich „zmrazenia“, a to v situácií, keď verejný dlh Slovenskej republiky stále dosahuje historické maximá (aktuálne 43,2 miliardy eur oproti 19,5 miliardy eur v roku 2008). V prípade, ak nepríde k zmrazeniu platov od Nového roku, príjem poslanca bývajúceho mimo Bratislavský kraj, ktorých je výrazná väčšina, by vzrástol spolu s paušálnymi náhradami o 1 290 eur, čo v žiadnom prípade nie je oprávnené a ani správne.
Návrh zákona v tomto ohľade nadväzuje na obdobné legislatívne návrhy vládnej strany SMER-SD z rokov 2012 2017, ktorá ich v rokoch 2012 a 2013 presadzovala dokonca v skrátenom legislatívnom konaní s odôvodnením, že štátu hrozia značné hospodárske škody, pokiaľ by k takémuto zmrazeniu platov nedošlo.
Okruh dotknutých ústavných a iných verejných činiteľov a úroveň „zmrazenia“ v návrhu zákona úplne rovnaké ako v obdobnom návrhu vládneho zákona z roku 2017, ktorým sa na rok 2018 platy, odmeny a iné náhrady poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a ich asistentov, prezidenta Slovenskej republiky, členov vlády Slovenskej republiky, predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, verejného ochrancu práv, riaditeľa Národného bezpečnostného úradu, štátnym zamestnancom vo verejných funkciách na ministerstvách a vedúcim ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ako aj komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím, v porovnaní s ich platmi z rokov 2011 až 2017 zvýšili len o jedno euro.
Konsolidačné opatrenia by mali znášať najmä osoby zodpovedné za hospodárenie a riadenie štátu, čiže ústavní činitelia. Platy ústavných a iných verejných činiteľov by mali byť plošne zmrazené dovtedy, dokiaľ bude Slovenská republika hospodáriť s deficitom.
Návrh zákona bude mať pozitívny dopad na verejný rozpočet a nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, informatizáciu spoločnosti, sociálne vplyvy ani vplyv na zamestnanosť a na životné prostredie.
Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, so zákonmi Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. Osobitná časť
K Čl. I
Podľa návrhu zákona sa od 1. januára 2019 poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a ich asistentom, prezidentovi Slovenskej republiky, členom vlády Slovenskej republiky, predsedovi a podpredsedovi Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky fakticky „zmrazuje“, t.j. určuje plat (resp. odmena a ďalšie náhrady spojené s výkonom funkcie) vo výške stanovenej v roku 2011 navýšenej o jedno euro. To znamená že budú poberať rovnaký plat ako v roku 2018.
K Čl. II až V
Navrhuje sa „zmrazenie“ platov aj ďalším ústavným a iným verejným činiteľom, ktorých platové pomery naviazané na platové pomery poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, a to tiež s účinnosťou od 1. januára 2019.
K Čl. VI
Navrhuje sa účinnosť predkladaného návrhu zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. januára 2019.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTInávrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c) nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Odhadovaná úspora verejných prostriedkov a teda pozitívny dopad na rozpočet verejnej správy z prijatia tohto návrhu zákona sa len u poslancov Národnej rady Slovenskej republiky odhaduje vo výške približne 2,3 milióna eur a po zarátaní platov a náhrad ďalších verejných činiteľov uvedených v návrhu zákona v celkovej výške približne 3,5 miliónov eur.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.