NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona č. 277/1998 Z. z., zákona č. 57/1999 Z. z., zákona č. 447/2000 Z. z., zákona č. 175/2002 Z. z., zákona č. 668/2002 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 94/2006 Z. z., zákona č. 598/2006 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 236/2011 Z. z., zákona č. 532/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 97/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 338/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 443/2015 Z. z., zákona č. 340/2016 Z. z. a zákona 334/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 29p sa vkladá § 29q, ktorý znie:
§ 29q
(1) Poslancovi, prezidentovi, členovi vlády, predsedovi kontrolného úradu a podpredsedovi kontrolného úradu patrí v roku 2019 plat vo výške určenej v roku 2011 (§ 29g) zvýšený o jedno euro a paušálne náhrady vo výške určenej v roku 2011 (§ 29g).
(2) Odmena asistenta poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie zriadenej podľa
§ 4a ods. 1
druhej vety sú v roku 2019 rovnaké ako v roku 2011.
(3) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na generálneho prokurátora, predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky, sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a ostatných sudcov; ich plat sa v roku 2019 určí podľa § 2 a 27.“.
Čl. II
Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení zákona č. 411/2002 Z .z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 122/2006 Z. z., zákona č. 400/2009 Z .z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 175/2016 Z. z., zákona č. 338/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 340/2016 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z. a zákona č. 334/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 28f sa vkladá § 28g, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 28g
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2019
V roku 2019 platové pomery verejného ochrancu práv, paušálne náhrady a náhrady ďalších výdavkov súvisiacich s vykonávaním tejto funkcie rovnaké ako platové pomery, paušálne náhrady a náhrady ďalších výdavkov poslanca národnej rady vo funkcii podpredsedu národnej rady ustanovené osobitným predpisom26), pričom plat verejného ochrancu práv sa zvýši o 5 %.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:
26) § 29q zákona č. 120/1993 Z. z. v znení zákona č. .../2018 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu SR č. 638/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 668/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu SR č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 261/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 338/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 340/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 84g sa vkladá § 84h, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 84h
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2019
Riaditeľovi úradu v roku 2019 patrí mesačne funkčný plat vo výške platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ustanoveného na rok 2019 osobitným predpisom42).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42 znie:
42) § 29q zákona č. 120/1993 Z. z. v znení zákona č. .../2018 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 193a sa vkladá § 193b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 193b
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2019
Štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, vedúcemu ostatného ústredného orgánu štátnej správy a členovi rady, na ktorých sa vzťahuje ustanovenie § 126 ods. 4, patrí v roku 2019 funkčný plat vo výške platu poslanca národnej rady ustanoveného na rok 2019 osobitným predpisom63b) zníženého o 5 %.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 63b znie:
63b) § 29q zákona č. 120/1993 Z. z. v znení zákona č. .../2018 Z. z.“.
Čl. V
Zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 338/2015 Z. z., zákona č. 340/2016 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 33 sa vkladá § 34, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 34
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2019
V roku 2019 patrí komisárovi plat v rovnakej sume ako poslancovi národnej rady a paušálne náhrady súvisiace s výkonom jeho funkcie v rovnakej sume ako diéty a náhrady ďalších výdavkov spojených s výkonom funkcie poslanca národnej rady s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji ustanovené na rok 2019 osobitným predpisom23).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:
23) § 29q zákona č. 120/1993 Z. z. v znení zákona č. .../2018 Z. z.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.