1
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
NÁVRH
Z á k o n
z ........................,
o osobitnom odvode obchodných reťazcov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje povinnosť platenia osobitného odvodu obchodnými reťazcami.
§ 2
Úvodné ustanovenia
(1)Na účely tohto zákona sa rozumie
a)obchodným reťazcom zoskupenie obchodných prevádzkarní, ktoré používajú rovnaké alebo vzájomne zameniteľné označenie obchodným názvom alebo ktoré prevádzkované tým istým podnikateľom alebo vzájomne majetkovo alebo personálne prepojenými podnikateľmi, alebo obchodná aliancia, ak
1.je prevádzkovateľom potravinárskeho podniku,1)
2.má prevádzky aspoň v dvoch okresoch,
3.aspoň 10 % obratu pochádza z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi,
4.prevádzky majú jednotný dizajn, spoločnú komunikáciu a spoločné marketingové aktivity,
1) Čl. 2 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín.
2
b)obchodnou prevádzkarňou priestor, v ktorom podnikateľ predáva tovar s úhradou v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, ak je táto prevádzkareň verejne prístupná,
c)majetkovo prepojenými podnikateľmi
1.fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá priamo alebo nepriamo podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach inej právnickej osoby, umožňujúci vykonávať rozhodujúci vplyv na jej činnosť, alebo
2.právnické osoby, v ktorých priamo alebo nepriamo istá fyzická osoba alebo právnická osoba podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach, umožňujúci vykonávať rozhodujúci vplyv na ich činnosť, alebo
3.fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré priamo alebo nepriamo majú podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach tej istej právnickej osoby, umožňujúci im vykonávať rozhodujúci vplyv na jej činnosť,
d)personálne prepojenými podnikateľmi
1.blízke osoby,2)
2.fyzické osoby a právnické osoby, ak sa fyzická osoba alebo jej blízka osoba priamo alebo nepriamo zúčastňuje na riadení alebo na kontrole právnickej osoby,
3.právnické osoby, ak sa na riadení alebo kontrole právnickej osoby priamo alebo nepriamo zúčastňuje tá istá fyzická osoba alebo jej blízke osoby,
e)obchodnou alianciou zoskupenie obchodných prevádzkarní prevádzkovaných viacerými fyzickými osobami alebo právnickými osobami so samostatnou právnou subjektivitou, ktoré nie majetkovo alebo personálne prepojenými podnikateľmi, združených na účel spoločného nákupu tovarov, alebo iným spôsobom využívajúce výhody zosúladeného postupu vo vzťahu k dodávateľovi tovarov.
(2) Za obchodný reťazec sa nepovažuje zariadenie spoločného stravovania.3)
§ 3
Odvodové obdobie
Odvodovým obdobím tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace príslušného účtovného obdobia.4) Prvé odvodové obdobie príslušného účtovného obdobia sa začína prvý deň príslušného účtovného obdobia a posledné odvodové obdobie príslušného účtovného obdobia sa končí posledný deň príslušného účtovného obdobia. Ak nie je možné splniť podmienku troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, odvodovým obdobím je počet aj začatých kalendárnych mesiacov príslušného účtovného obdobia.
2) § 116 a 117 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
3) § 26 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
3
§ 4
Základ odvodu
Základom odvodu je čistý obrat5) obchodného reťazca za príslušné odvodové obdobie.
§ 5
Sadzba odvodu
Sadzba odvodu je 2,5 %.
§ 6
Výpočet odvodu
Odvod za odvodové obdobie sa vypočíta ako súčin základu odvodu a sadzby odvodu, okrem posledného odvodového obdobia. Za posledné odvodové obdobie sa odvod vypočíta ako súčin čistého obratu za príslušné účtovné obdobie a sadzby odvodu, od ktorého sa odpočítajú odvody za predchádzajúce odvodové obdobia príslušného účtovného obdobia. Ak odvody za predchádzajúce odvodové obdobia príslušného účtovného obdobia vyššie ako súčin čistého obratu za príslušné účtovné obdobie a sadzby odvodu, na rozdiel sa neprihliada.
§ 7
Vyrubenie a platenie odvodu
(1)Obchodný reťazec je povinný doručiť správcovi odvodu do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po odvodovom období, písomné oznámenie o výške odvodu, ktoré sa predkladá na tlačive, ktorého vzor určí Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) a uverejní ho na svojom webovom sídle; v rovnakej lehote je obchodný reťazec povinný odvod zaplatiť.
(2)Ak výška odvodu uvedená v písomnom oznámení podľa odseku 1 nie je vypočítaná podľa tohto zákona, správca odvodu vydá rozhodnutie, v ktorom určí výšku odvodu. Ak bol odvod zaplatený v inej výške ako bol určený rozhodnutím podľa prvej vety, obchodný reťazec je povinný dlžnú sumu odvodu doplatiť v lehote podľa odseku 5 alebo správca odvodu je v tejto lehote povinný navyše zaplatenú sumu odvodu vrátiť obchodnému reťazcu.
(3)Ak obchodný reťazec nepodá oznámenie za niektoré odvodové obdobie príslušného účtovného obdobia, správca odvodu vydá rozhodnutie, v ktorom určí výšku odvodu podľa posledného oznámenia podaného v príslušnom účtovnom období.
(4)Ak obchodný reťazec oznámenie podľa odseku 1 v príslušnom účtovnom období
5) § 2 ods. 15 prvá veta zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
4
nepodá vôbec, správca odvodu vydá rozhodnutie, v ktorom určí výšku odvodu, ktorý vypočíta z posledného známeho čistého obratu4) obchodného reťazca predchádzajúceho účtovného obdobia prepočítaného pomerne na jedno odvodové obdobie; ak obchodný reťazec nemá predchádzajúce účtovné obdobie, odvod sa vypočíta z čistého obratu4) obchodného reťazca príslušného účtovného obdobia za všetky odvodové obdobia po skončení tohto účtovného obdobia.
(5)Obchodný reťazec je povinný zaplatiť odvod na základe rozhodnutia správcu odvodu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie o vyrubení odvodu nadobúda právoplatnosť doručením obchodnému reťazcu. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravné prostriedky, okrem odvolania, ktoré nemá odkladný účinok.
(6)Odvod sa považuje za vyrubený podaním písomného oznámenia podľa odseku 1 alebo doručením rozhodnutia správcu odvodu obchodnému reťazcu alebo jeho právnemu nástupcovi.
(7)Obchodný reťazec odvod neplatí, ak výška odvodu za príslušné odvodové obdobie nepresiahne sumu 5 000 eur.
§ 8
Správca odvodu
Správu odvodu vykonáva daňový úrad príslušný na správu dane z príjmov obchodného reťazca podľa osobitného predpisu.6)
§ 9
Spôsob platenia odvodu
(1)Odvod sa uhrádza v eurách na účet správcu odvodu.
(2)Nezaplatený odvod povinní uhradiť po zániku obchodného reťazca jeho právni nástupcovia spoločne a nerozdielne. Právni nástupcovia povinní uhradiť nezaplatený odvod obchodného reťazca do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom obchodný reťazec zanikol.
§ 10
Zodpovednosť za porušenie povinností
(1)Ak obchodný reťazec nepodá oznámenie podľa § 7 ods. 1 alebo nezaplatí odvod vo vyrubenej výške najneskôr do troch dní od splatnosti odvodu, správca odvodu mu uloží pokutu vo výške 0,2% zo súčtu posledných známych výnosov z prevádzkovej a finančnej činnosti za predchádzajúce účtovné obdobie, ak obchodný reťazec nemá
6) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
5
predchádzajúce účtovné obdobie, pokuta sa uloží zo súčtu výnosov z prevádzkovej a finančnej činnosti za príslušné účtovné obdobie po skončení tohto účtovného obdobia.
(2)Správca odvodu uloží pokutu vo výške 10% z dlžnej sumy odvodu podľa § 7 ods. 2 druhej vety.
(3)Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 11
(1)Ustanovenia daňového poriadku sa na tento zákon použijú primerane, ak tento zákon neustanovuje inak. Druhostupňový orgán vo veciach, v ktorých rozhoduje finančné riaditeľstvo je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka“).
(2)V kapitole ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sa najmä na účely zabezpečenia podpory poľnohospodárstva a potravinárstva každoročne rozpočtujú finančné prostriedky zodpovedajúce rozdielu sumy výnosu z odvodu obchodných reťazcov a sumy zníženia dane z príjmov z dôvodu platenia odvodu obchodnými reťazcami obsiahnutých v prognóze Výboru pre daňové prognózy7) na príslušný rozpočtový rok.
(3)Dlžná suma odvodu po lehote splatnosti je nedoplatkom na odvode. Na vymáhanie nedoplatku na odvode sa primerane použijú ustanovenia daňového poriadku o daňovom exekučnom konaní.
(4)Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka môže vydať metodické usmernenie na zabezpečenie jednotného uplatňovania tohto zákona, ktoré zverejní na svojom webovom sídle.
§ 12
Povinnosť platiť odvod podľa tohto zákona obchodný reťazec počnúc prvým odvodovým obdobím patriacim do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2018.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
7) Čl. 8 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.