DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Materiál nebol predmetom PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Materiál nebol predmetom MPK
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Materiál nebol predkladaný na rokovanie vlády Slovenskej republiky
2. Definícia problému
Ohlasy z praxe poukazujú na to, že ak deti ohrozené sociálnym vylúčením bezplatne dostanú dotované školské potreby (najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky) často veľmi rýchlo, približne po týždni ich v domácom prostredí (vo všeobecnosti nevyhovujúcom pre robenie domácich úloh) postrácajú, prípadne sa inak znehodnotia. Z uvedeného dôvodu tie deti, ktoré navštevujú komunitné centrum, často nemajú (nie vlastnou vinou) možnosť s čím robiť domáce úlohy, čo za následok aj ich horšie školské výsledky a horšiu uplatniteľnosť v neskoršom živote. Uvedená dotácia sa tiež poskytuje deťom z rodín pod hranicou životného minima, čo z okruhu poberateľov vylučuje deti nízkopríjmových pracujúcich. Oblasť štipendií štipendií na stredných školách je tiež nastavená na podobnom mechanizme (dieťa musí byť z rodiny pod hranicou životného minima), čo tiež z okruhu poberateľov vylučuje deti nízkopríjmových pracujúcich. Taktiež je súčasná úprava štipendia nespravodlivá, lebo výška štipendia sa odvíja od priemeru známok, čo nezohľadňuje rôznorodosť škôl a stupeň náročnosti učiva.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom predloženého návrhu je, aby dotáciu na školské potreby mohol získať aj prevádzkovateľ komunitného centra, čo umožní, aby deti ohrozené sociálnym vylúčením, mali jednu sadu písacích potrieb v škole a jednu v komunitnom centre (bez potreby ich prenášania a nosenia domov). Taktiež sa dvíha strop pre vznik nároku na dotáciu na školské potreby a stipendium z úrovne životného minima na 1,5-násobok životného minima. Výška štipendia sa podľa predloženého návrhu nebude odvíjať od priemeru známok.
4. Dotknuté subjekty
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, prevádzkovatelia komunitných centier, deti ohrozené sociálnym vylúčením, stredných škôl z rodín nachádzajúcich sa pod 1,5-násobkom životného minima.
5. Alternatívne riešenia - nepredkladajú sa
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
💧 Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy je ťažko možné s presnosťou kvantifikovať, pretože v danom okamihu nie je možné odhadnúť, koľko komunitných centier reálny problém so stratou alebo zničením školských pomôcok a písacích potrieb u detí a koľko z nich si uplatní nárok na dotáciu z MPSVR SR. V oblasti poskytovania štipendia bude dopad tiež negatívny, avšak chýbajú presné štatistiky, koľko žiakov spĺňajúcich nastavené parametre študuje na stredných školách.
11. Kontakt na spracovateľa
lucia_nicholsonova@nrsr.sk
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nebol predmetom PPK