D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucia Ďuriš Nicholsonová a Zuzana Zimenová.
Cieľom predloženého návrhu je, aby dotáciu na školské potreby mohol získať aj prevádzkovateľ komunitného centra, čo umožní, aby deti ohrozené sociálnym vylúčením, mali jednu sadu písacích potrieb a ďalšie nevyhnutné pomôcky na prípravu na vyučovanie v škole a aj jednu v komunitnom centre (bez potreby ich prenášania a nosenia domov). Návrhom sa tiež zvyšuje hranica, pod ktorou dieťa nárok na takúto dotáciu (v súčasnosti nárok vzniká, ak dieťa žije v rodine, ktorá je pod hranicou životného minima a návrhom sa táto hranica zvyšuje na 1,5-násobok životného minima). Táto zmena si kladie za cieľ adresne poskytnúť dotované školské potreby aj chudobným pracujúcim rodinám s jedným živiteľom s príjmom pohybujúcim sa okolo minimálnej mzdy. Návrhom sa tiež mení právna úprava nároku na štipendium na strednej škole. V súčasnosti je výška štipendia odstupňovaná podľa prospechu žiaka, po novom sa táto podmienka ruší, pretože školské vzdelávacie programy na stredných školách vzhľadom na rozmanitosť učebných a študijných odboroch rôzne náročné, čo znamená, že aj na žiakov na konkrétnych školách kladené rôzne nároky, ktoré nie v rámci klasifikácie vzdelávacích výstupov porovnateľné. Taktiež sa zvyšuje hranica, pod ktorou žiak strednej školy nárok na štipendium (v súčasnosti nárok vzniká, ak dieťa žije v rodine, ktorá je pod hranicou životného minima a návrhom sa táto hranica zvyšuje na 1,5-násobok životného minima).
Predložený návrh v časti upravujúcej dotované školské potreby reaguje predovšetkým na ohlasy z praxe poukazujúce na to, že ak deti ohrozené sociálnym vylúčením bezplatne dostanú dotované školské potreby (najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky) často veľmi rýchlo, približne po týždni ich v domácom prostredí (vo všeobecnosti nevyhovujúcom pre robenie domácich úloh) mnohé z týchto detí postrácajú, alebo sa znehodnotia, či zničia, dokonca aj hlásenia, že v niektorých prípadoch poslúžili vinou ich rodinných príslušníkov ako materiál na kúrenie. Z uvedeného dôvodu tie deti, ktoré navštevujú komunitné centrum, často nemajú (nie vlastnou vinou) možnosť s čím robiť domáce úlohy, čo má za následok aj ich horšie školské výsledky a horšiu uplatniteľnosť v neskoršom živote.
Problémom súčasného nastavenia adresných príspevkov je tiež príliš nízko stanovený príjmový strop rodiny. Z podpory tak vypadávajú mnohé rodiny, ktoré ju potrebujú, pretože sa reálne nachádzajú v pásme chudoby, avšak formálne nárok na podporu nemajú.
„Príliš drahé vzdelávanie“ je zároveň na Slovensku jednou z najčastejších príčin predčasného ukončenia vzdelávania. Podľa riaditeľov základných škôl predstavujú finančné náklady na vzdelávanie tretiu najväčšiu prekážku úspešného prechodu ich žiakov na stredné školy, čím sa znižuje ich šanca na dosiahnutie minimálne stredoškolského vzdelania, ktoré je v súčasnosti nevyhnutnou podmienkou na získanie perspektívnejšieho zamestnania. Zrušenie prospechového kritéria pri poskytovaní stredoškolského štipendia pomôže zvýšiť dostupnosť stredoškolského vzdelávania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a vnesie do
systému adresnej podpory väčšiu spravodlivosť bez ohľadu na zvolený učebný alebo študijný odbor.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona bude mať mierne negatívny vplyv na verejné financie, nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, nebude mať ani negatívny vplyv na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona bude mať pozitívny sociálny vplyv.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa zvýšenie hranice, pod ktorou dieťa nárok na dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, súčasnosti nárok vzniká, ak dieťa žije v rodine, ktorá je pod hranicou životného minima a návrhom sa táto hranica zvyšuje na 1,5-násobok životného minima, čiže dostanú s ak nemu aj deti nízkopríjmových pracujúcich.
K bodu 2
Navrhuje sa doplnenie § 4 ods. 1, ktorý upravuje okruh detí, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením; navrhuje sa doplnenie tohto okruhu o dieťa, ktoré navštevuje komunitné centrum.
K bodu 3
Návrhom sa spresňuje definícia školských potrieb, pričom sa umožňuje škole, aby jednu sadu písacích potrieb poskytla dieťaťu na plnenie školských povinností v domácom prostredí s tým, že ostatné školské potreby s výnimkou zošitov a učebníc, sú neprenosné.
K bodu 4
Do § 4 sa vkladá nový odsek 5, podľa ktorého dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením možno poskytnúť aj žiadateľovi, ktorý je poskytovateľom sociálnej služby v zariadení, ktorým je komunitné centrum.
K bodu 5
Spresňuje sa ustanovenie § 4 ods. 6 (bývalý odsek 5), tak, aby z neho explicitne vyplývalo, že dotáciu možno za podmienok podľa odseku 5 poskytnúť na to isté dieťa aj duplicitne, a to v prípade, že žiadateľom je prevádzkovateľ komunitného centra.
K bodu 6
V § 4 odsek 11 (bývalý odsek 10) sa dopĺňa ustanovenie, ktoré upravuje maximálnu výšku poskytovanej dotácie. Ustanovenie sa podľa navrhnutej úpravy spresňuje v tom zmysle, že dnešná zákonom predpokladaná výška 33,20 eura na jedno dieťa sa zvyšuje o 15 eur na sumu 38,20 eura na jedno dieťa, ak sa poskytuje na jedno dieťa duplicitne t.zn. dotácia vo výške 15 eur pôjde prevádzkovateľovi komunitného centra. Znížená suma pre komunitné centrum (15 eur) je nastavená z dôvodu, že niektoré školské potreby prenosné a teda komunitné centrum nemusí kupovať kompletnú sadu školských potrieb, ale iba tie, čo neprenosné.
K čl. II
V čl. II sa novelizuje školský zákon, konkrétne oblasť poskytovania štipendií.
V prvom rade sa v odseku 1 zvyšuje hranica, pod ktorou žiak strednej školy nárok na štipendium (v súčasnosti nárok vzniká, ak dieťa žije v rodine, ktorá je pod hranicou životného minima a návrhom sa táto hranica zvyšuje na 1,5-násobok životného minima).
Zároveň sa mení výška štipendia, na ktoré žiak strednej školy nárok. V súčasnosti je výška štipendia odstupňovaná podľa prospechu žiaka, po novom sa táto podmienka ruší, pretože školské vzdelávacie programy na stredných školách vzhľadom na rozmanitosť učebných a študijných odboroch rôzne náročné, čo znamená, že aj na žiakov na konkrétnych školách kladené rôzne nároky, ktoré nie v rámci klasifikácie vzdelávacích výstupov porovnateľné.
Aby sa však štipendium nestalo dlhodobým zdrojom príjmu, navrhuje sa spomedzi poberateľov vylúčiť žiakov, ktorí opakujú ročník.
K čl. III
Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti na 1. januára 2019.