NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ........... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 393/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 4 ods. 1 písm. b) sa za slovo „výške“ vkladajú slová „1,5-násobku“.
2.V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) dieťa, ktoré navštevuje komunitné centrum.“.
3.V § 4 odsek 2 znie:
„(2) Školské potreby podľa tohto zákona najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky, ako aj všetko, čo je nevyhnutné pre riadne plnenie školských úloh, vrátane školských úloh zadaných žiakom na individuálne vypracovanie mimo vyučovacích hodín. Škola môže poskytnúť jednu sadu písacích potrieb dieťaťu, aby ich používalo v domácom prostredí na plnenie školských povinností. Školské potreby, na ktoré sa poskytla dotácia, s výnimkou písacích potrieb poskytnutých dieťaťu podľa predchádzajúcej vety, ako aj s výnimkou zošitov a učebníc, sú majetkom školy alebo komunitného centra a sú neprenosné.“.
4.V § 4 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, možno poskytnúť aj žiadateľovi, ktorý je poskytovateľom sociálnej služby v zariadení, ktorým je komunitné centrum.2)“.
Doterajšie odseky 5 až 11 sa označujú ako odseky 6 až 12.
5.V § 4 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a dopĺňajú s tieto slová: „túto dotáciu možno za podmienok podľa odseku 5 poskytnúť na to isté dieťa aj žiadateľovi, ktorý je poskytovateľom sociálnej služby v zariadení, ktorým je komunitné centrum.2)“.
6.V § 4 odsek 11 znie:
„(11) Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 33,20 eura na dieťa; to neplatí, ak sa dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením poskytuje na to isté dieťa aj prevádzkovateľovi komunitného centra podľa odseku 5. Ak sa dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením poskytuje na to isté dieťa aj žiadateľovi, ktorý je poskytovateľom sociálnej služby v zariadení, ktorým je komunitné centrum2), dotácia sa poskytuje v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 38,20 eur na dieťa, pričom 15 eur z tejto sumy sa poskytuje žiadateľovi, ktorý je poskytovateľom sociálnej služby v zariadení, ktorým je komunitné centrum2).“.
Čl. II
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 62/2018 Z. z. a zákona č. 209/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 149 ods. 1 písm. b) sa za slovo „výške“ vkladajú slová „1,5-násobku“.
2.V § 149 ods. 6 sa na konci dopĺňa táto veta: „Štipendium sa neposkytuje ani žiakovi, ktorý opakovane navštevuje ten istý ročník strednej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy.“.
3.V § 149 odsek 10 znie:
„(10) Štipendium sa poskytuje žiakovi mesačne vo výške 50 % sumy životného minima určeného osobitným predpisom,29) ".
4.V § 149 sa vypúšťajú odseky 11 až 13.
Doterajšie odseky 14 a 15 sa označujú ako odseky 11 a 12.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.