DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Cieľom návrhu zákona je posunutie termínu posudzovania znakov závislej práce u fyzickej osoby, ktorá odplatne vykonáva šport za športovú organizáciu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu z pohľadu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi, v súlade s právom Európskej únie a v súlade s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona bol podľa § 33 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovaný s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Martin Glváč, Tibor Jančula, Dušan Galis, Dušan Tittel, Ľubomír Petrák a Tibor Bernaťák
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Materiál nebol predmetom PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Materiál nebol predmetom MPK
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Materiál nebol predkladaný na rokovanie vlády Slovenskej republiky
2. Definícia problému
Viaceré ligové kluby v súčasnosti avizujú, že vo vzťahu k ustanoveniam § 293do zákona č. 461/2003 Z. z. a § 38ei zákona č. 580/2004 Z. z. v kontexte § 102 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. nebudú schopné ekonomicky zvládnuť zvýšené náklady osobné náklady športovcov, a nebudú sa vedieť ďalej starať o rozvoj profesionálneho športu na Slovensku.
3. Ciele a výsledný stav
Posunutie termínu posudzovania znakov závislej práce u fyzickej osoby, ktorá odplatne vykonáva šport za športovú organizáciu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu z pohľadu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
4. Dotknuté subjekty
Športové organizácie, profesionálni športovci
5. Alternatívne riešenia - nepredkladajú sa
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
- z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
- z toho vplyvy na MSP
 Áno
x Nie
 Čiastočne
Sociálne vplyvy
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nebol predmetom PPK.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu vyhlášky s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Martin Glváč, Tibor Jančula, Dušan Galis, Dušan Tittel, Ľubomír Petrák a Tibor Bernaťák
2.Názov návrhu právneho predpisu: návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
Je v súlade s právnou úpravou Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Nie sú predkladaným návrhom dotknuté.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Úplný
B. Osobitná časť
K Čl. I a II
Podľa prechodného ustanovenia § 102 ods. 4 zákona č. 400/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Športové kluby, v ktorých športovci do 31. decembra 2015 vykonávajú šport spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce, upravia svoje zmluvné vzťahy so športovcami v súlade s týmto zákonom do 31. decembra 2018. Po uplynutí tejto lehoty sa zmluva medzi športovcom a športovým klubom vykonávajúcim šport spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce bude považovať za zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu podľa tohto zákona.“.
Podľa prechodného ustanovenia § 293do zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení „Zamestnanec podľa tohto zákona nie je v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2018 fyzická osoba v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa osobitného predpisu.124)“.
Podľa prechodného ustanovenia § 38ei zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení „Zamestnanec na účely tohto zákona nie je v období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2018 fyzická osoba, ktorá odplatne vykonáva šport za športovú organizáciu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa osobitného predpisu.64)“.
Z citovaných ustanovení vyplýva, že po 31. decembri 2018 budú športové kluby za športovcov, ktorí vykonávajú šport spôsobom spĺňajúcim znaky závislej práce, hradiť plné odvodové zaťaženie.
Viaceré ligové kluby v súčasnosti avizujú, že nebudú schopné ekonomicky zvládnuť zvýšené náklady osobné náklady športovcov, a nebudú sa vedieť ďalej starať o rozvoj profesionálneho športu na Slovensku.
Slovenské profesionálne kluby prínosom pre celú slovenskú spoločnosť, pretože okrem participácie na najvyššej národnej súťaži sa starajú o veľké množstvo mladých športovcov, vytvárajú komplexné možnosti fyzickej aktivity pod odborným dohľadom, vychovávajú a pripravujú športovcov pre slovenskú reprezentáciu a vytvárajú športové možnosti na športový zážitok.
Napriek tomu, že v súlade s terminológiou Zákonníka práce sa športovec v kolektívnych športoch považuje za zamestnanca klubu (Uznesenie Európskeho parlamentu k európskemu rozmeru v športe (2011/2087(INI)); Čl. 165 Zmluvy o fungovaní Európskej únie), treba prihliadať na viaceré dôležité špecifiká tejto pracovnej činnosti. Profesionálny športovec je iným zamestnancom ako bežný zamestnanec a to s poukazom na osobitnú povahu športu, krátkodobosť a nepredvídateľnosť kariéry profesionálnych športovcov, ako aj vzhľadom na mnohé pozitívne prínosy, ktoré profesionálny šport prináša spoločnosti.
Na základe vyššie uvedeného sa navrhuje upraviť lehota, ktorou sa bude za zamestnanca považovať fyzická osoba v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu z pohľadu zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení.
Poskytnutím dostatočnej lehoty športovým klubom na prispôsobenie sa na zvýšenú finančnú náročnosť, im bude umožnené hľadať riešenie tejto situácie v prospech celého slovenského
športu a súčasne na strane štátu sa poskytne obdobie na vytvorenie takých podmienok, ktoré budú zohľadňovať osobitnú povahu športu.
K Čl. III
Ustanovenie upravujúce účinnosť návrhu zákona na 30. decembra 2018, vzhľadom na to, že návrh sa týka lehoty v prechodnom ustanovení, ktorá je 31. decembra 2018. Je teda nevyhnutné, aby návrh zákona nadobudol účinnosť najmenej deň pred rozhodujúcim dátumom.