1
Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za poslanecký klub Most-Híd predkladá na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky návrh novely zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon“).
Cieľom navrhovanej úpravy je predĺženie prechodného ustanovenia, ktoré NR SR schválila v júni 2017 zákonom č. 182/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Základná škola môže od nadobudnutia účinnosti znenia § 107 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. septembra 2016 čerpať príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v prípade, ak v evidenčnom stave žiakov, ktorí boli zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie diagnostikovaní ako žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. V dôsledku stále pretrvávajúcej situácie zariadení výchovného poradenstva a prevencie, ktoré nie kapacitne a odborne vybavené pre posúdenie všetkých žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, sa navrhuje predĺžiť prechodné obdobie, v ktorom sa umožní poskytovanie príspevku aj na žiakov z domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Do uplynutia tohto prechodného obdobia je potrebné vyriešiť otázku vzťahu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov z domácností, ktorých členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predpokladá sa nastavenie adresnejšej finančnej podpory vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia zmenou definovania, identifikovania a financovania podpory vzdelávania takýchto žiakov s potrebami vo výchove a vzdelávaní, ale aj súvisiacimi s chudobou.
Súčasné znenie dotknutého ustanovenia zákona účinnosť len do 31. decembra 2018. Od 1. januára 2019 by pre výpočty počtu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia boli považované len tie deti/žiaci, ktorí boli zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie diagnostikovaní ako žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. V školskom roku 2017/2018 z celkového počtu 41 650 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia bolo 22 146 žiakov s
2
vyjadrením Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a 19 504 žiakov z rodín, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
Chudoba je aj podľa medzinárodných dokumentov jedným z najčastejších dôvodov, ktorý negatívne ovplyvňuje vzdelávanie žiakov. Preto môže byť práve poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi indikátorom, že žiak žije v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových, emocionálnych vlastností dieťaťa alebo žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov pre rozvoj osobnosti, ktoré predpokladom nadobudnutia školskej spôsobilosti.
Navrhovaná úprava prináša predovšetkým potrebný priestor na jednoznačnejšiu, systematickejšiu a prehľadnejšiu úpravu financovania výchovy a vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, nakoľko dnešný systém financovania podpory vzdelávania týchto žiakov je nepostačujúci a mal by vychádzať zo širšej definície znevýhodnenia, pretože takto úplne nezachytáva chudobu.
Predkladaný návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na štátny rozpočet, rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, vplyvy na životné prostredie, ani na informatizáciu spoločnosti. Predpokladá sa pozitívny sociálny vplyv a pozitívny vplyv na sociálnu exklúziu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B.Osobitná časť
K čl. I
Účinnosť predmetného ustanovenia je v súčasnosti vymedzená do 31. decembra 2018, ale kvôli plynulému zabezpečeniu diagnostiky špeciálnej výchovno-vzdelávacej potreby vyplývajúcej zo sociálne znevýhodneného prostredia je potrebné zachovať stav, kedy sa za žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia považuje aj žiak, ktorý je členom domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a zákonný zástupca žiaka túto skutočnosť preukáže riaditeľovi základnej školy.
K čl. II
Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti návrhu zákona tak, aby k nadobudnutiu účinnosti návrhu došlo počas účinnosti prechodných ustanovení § 9f ods. 3.
3
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Negatívne
Žiadne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza ku
zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
A.3. Poznámky:
Návrh zákona nebude mať žiadny vplyv na verejný rozpočet, životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, ani na služby verejnej správy pre občana.
A.4. Alternatívne riešenia:
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov:
Bezpredmetné
4
Doložka zlučiteľnosti
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu zákona:
a)nie je upravená v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravená v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4, 5 a 6 doložky zlučiteľnosti.