1
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Novela zákona o obecnom zriadení z tohto roka zaviedla určité obmedzenia v odmeňovaní poslancov obecných zastupiteľstiev a to tak, že v § 25 ods. 8 ustanovila strop. Poslanec obecného zastupiteľstva tak v súčasnosti môže ročne dostať odmenu najviac v sume jednej dvanástiny platu starostu obce.
V krátkom čase, od účinnosti takejto zákonnej úpravy sa však ukázalo, že nie je možné diferencovať odmeňovanie poslancov obecných zastupiteľstiev najmä preto, že niektorí poslanci vykonávajú len čisto poslanecký mandát, niektorí plnia úlohy aj pri zastupovaní starostu obce, ďalší vykonávajú úkony pri rôznych príležitostiach občianskych obradov, ako uvítania detí do života, oslavy dožitia sa významných jubileí obyvateľov obce, uzatvárajú sobáše a pod. Všetko ide o spoločensky potrebné činnosti, ktoré majú významný vplyv na sociálny život v obci.
Navrhuje sa preto upraviť v zákone viaceré ustanovenia, ktoré by zohľadňovali tieto potreby. Návrh novely nebude mať vplyv na rozpočty obce, pretože vychádza zo zaužívaných tradícií, postupov a schválených zásad odmeňovania a schválených rozpočtov. Odstránia sa však bariéry, ktoré obciam zväzovali možnosti spravodlivo odmeňovať poslancov obecného zastupiteľstva.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, nálezmi ústavného súdu ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nemá vplyvy ani na rozpočet verejnej správy, na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, ani na služby verejnej správy pre občana.
Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
V zákone sa explicitne vyjadruje právomoc starostu určiť plat svojho zástupcu v prípade, že zástupcom starostu je poslanec, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania. Takto určený plat má zohľadniť rozsah výkonu funkcie zástupcu starostu v písomnom poverení.
K bodu 2
Táto úprava odstraňuje nerovnosť pri odmeňovaní zástupcu starostu, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania. Keďže na zastupovanie starostu môže byť poverený aj poslanec, ktorý nie je zamestnaný a pre výkon tejto funkcie nemôže byť dlhodobo uvoľnený (napr. dôchodca, podnikateľ, nezamestnaný), dopĺňa sa úprava, podľa ktorej mu patrí za výkon
2
funkcie zástupcu starostu odmena od obce určená starostom. Výška odmeny zohľadniť rozsah výkonu funkcie zástupcu starostu v písomnom poverení.
K bodu 3
Z aplikačnej praxe vyplynulo, že v dôsledku zavedenia stropu odmien poslancov niektoré činnosti vyplývajúce z výkonu funkcie poslanca je problematické zohľadniť v zákonom ustanovenej základnej odmene poslanca. Poslanci vykonávajú činnosti, ktoré im vyplývajú z osobitných predpisov (napr. zákona o rodine) a preto sa navrhuje, aby za tieto činnosti v zásadách odmeňovania poslancov mohla byť ustanovená ďalšia osobitná odmena.
K čl. II
Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti zákona od 1. januára 2019.
3
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Negatívne
Žiadne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza ku
zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
A.3. Poznámky:
Návrh zákona nebude mať žiadny vplyv na verejný rozpočet, životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, ani na služby verejnej správy pre občana.
A.4. Alternatívne riešenia:
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov:
Bezpredmetné
4
Doložka zlučiteľnosti
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter Antal, Elemér Jakab, Ladislav Balódi a Tibor Bastrnák
2.Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu zákona:
a)nie je upravená v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravená v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4, 5 a 6 doložky zlučiteľnosti.