1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s právom Európskej únie
Názov smernice:
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a
správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ
Smernica EÚ
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/65/ES z
13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“)
Zákon č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „203/2011“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl. 1 ods. 1 a 2
KAPITOLA I
PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV
1.Táto smernica sa uplatňuje na všetky podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (ďalej len„PKIPCP“) so sídlom na území členských štátov.
N
203/2011 a
návrh zákona čl. XV
§ 1
pís.a) až e)
Tento zákon upravuje
a) pravidlá kolektívneho investovania,
b) podielové fondy, ich vytváranie, spravovanie a zrušenie,
c) činnosť a pôsobenie správcovských spoločností a zahraničných správcovských spoločností na území Slovenskej republiky,
d) činnosť depozitára,
Ú
2
2. Na účely tejto smernice a v súlade s článkom 3 sú PKIPCP podniky:
a)ktorých jediným účelom je kolektívne investovanie peňažných prostriedkov od verejnosti do prevoditeľných cenných papierov alebo do iných likvidných finančných aktív uvedených v článku 50 ods. 1 a ktoré funguje na princípe rozloženia rizík, a
b)ktorých podielové listy sú na žiadosť držiteľov odkúpené alebo vyplatené priamo alebo nepriamo z aktív takýchto podnikov. Úkony zo strany PKIPCP na zaistenie toho, aby sa hodnota ich podielových listov na burze výrazne nelíšila od čistej hodnoty ich aktív, sa považujú za rovnocenné s takýmto odkúpením alebo vyplatením.
Členské štáty môžu povoliť, aby PKIPCP pozostávali z niekoľkých podfondov.
D
N
§ 83 ods.1
ods.4
ods.2
§ 6 ods.1
§ 5 ods.1
e) cezhraničnú distribúciu podielových listov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania,
Štandardný fond môže mať len formu otvoreného fondu.
Ak štandardný podielový fond spĺňa podmienky tohto zákona považuje sa za fond, ktorý spĺňa podmienky právneho predpisu Európskej únie upravujúceho kolektívne investovanie.
Štandardný podielový fond môže mať len formu otvoreného podielového fondu.
Podielový fond sa môže skladať z dvoch alebo viacerých podfondov (ďalej len „strešný podielový fond“). Podfondom sa rozumie účtovne oddelená časť majetku a záväzkov v strešnom podielovom fonde.
Podielovým fondom sa rozumie spoločný majetok podielnikov zhromaždený správcovskou spoločnosťou vydávaním podielových listov a investovaním tohto majetku. Majetkové práva podielnikov reprezentované podielovými listami.
3
Čl.2 ods. 1 písm. a)
1. Na účely tejto smernice sa uplatní toto vymedzenie pojmov:
a) "depozitár" znamená inštitúciu poverenú úlohami uvedenými v článkoch 22 a 32 a podliehajúcu ostatným ustanoveniam stanoveným v kapitole IV a oddiele 3 kapitoly V;
N
203/2011
a
návrh zákona čl. XV
§ 70 ods.1
§ 77 ods.1
Tuzemský subjekt kolektívneho investovania musí mať depozitára. Strešný fond a jeho podfondy musia mať jedného depozitára. Depozitár zabezpečuje depozitársku úschovu majetku subjektu kolektívneho investovania a kontroluje, či správcovská spoločnosť nakladá s majetkom subjektu kolektívneho investovania podľa tohto zákona.
Majetok v tuzemskom subjekte kolektívneho investovania musí byť zverený do depozitárskej úschovy. S majetkom zvereným do depozitárskej úschovy môže depozitár nakladať vo vlastnom mene len s predchádzajúcim súhlasom správcovskej spoločnosti.
Majetok v depozitárskej úschove nesmie depozitár ani
iná osoba, ktorej bol zverený do úschovy, použiť na
vykonanie akéhokoľvek obchodu na vlastný účet ani
znovupoužiť, ak tento paragraf neustanovuje inak.
Znovupoužitím sa rozumie akýkoľvek obchod s
majetkom v úschove, najmä predaj, požičanie alebo
poskytnutie ako zábezpeka. Majetok v depozitárskej
úschove nesmie byť použitý na uspokojenie veriteľov
depozitára ani inej osoby, ktorej bol zverený do
úschovy.
Ú
Čl.7 ods. 1 písm.
1. Bez toho, aby tým boli dotknuté ostatné všeobecne uplatňované podmienky stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch, príslušné orgány nevydajú povolenie
N
203/2011
a
§ 47 ods.1
Základné imanie správcovskej spoločnosti je aspoň 125 000 eur.
Ú
§ 28 ods.2
4
a) body i),ii), iii)
správcovskej spoločnosti, ak neboli splnené aspoň tieto podmienky:
a) správcovská spoločnosť má počiatočné imanie najmenej 125000 EUR po zohľadnení nasledujúceho:
i) ak hodnota portfólií správcovskej spoločnosti presiahne 250000000 EUR, od správcovskej spoločnosti sa musí vyžadovať, aby poskytla dodatočný objem vlastných zdrojov, čo sa rovná 0,02 % sumy, o ktorú hodnota portfólií správcovskej spoločnosti presahuje 250000000 EUR, ale požadované celkové počiatočné imanie a dodatočný objem však nesmie presiahnuť 10000000 EUR;
ii) na účely tohto odseku sa za portfóliá správcovskej spoločnosti musia považovať tieto portfóliá:
- podielové fondy riadené správcovskou spoločnosťou vrátane portfólií, ktorých správou poverila tretie osoby, s výnimkou portfólií, ktorých riadením bola poverená tretími osobami,
- investičné spoločnosti, pre ktoré je správcovská spoločnosť správcovskou spoločnosťou vybranou na zastupovanie,
- ostatné podniky kolektívneho investovania riadené správcovskou spoločnosťou vrátane portfólií, ktorých správou poverila tretie osoby, s výnimkou portfólií, ktorých riadením bola poverená tretími osobami;
iii) bez ohľadu na objem takých požiadaviek nesmú byť vlastné zdroje správcovskej spoločnosti nikdy nižšie ako suma stanovená v článku 21 smernice 2006/49/ES;
návrh zákona čl. XV
návrh zákona čl. XV
ods.2
pís.a)
ods.3
Správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať primeranosť vlastných zdrojov. Vlastné zdroje správcovskej spoločnosti primerané podľa tohto zákona, ak nie sú nižšie ako
súčet 125 000 eur a 0,02 % z hodnoty spravovaného prevyšujúcej 250 000 000 eur; táto suma sa ďalej nezvyšuje, ak dosiahne 10 000 000 eur, ak ide o správcovskú spoločnosť s povolením podľa § 28,
Do výpočtu sumy podľa odseku 2 písm. a) sa zahŕňa majetok v spravovaných fondoch vrátane fondov, pri ktorých zverila niektoré činnosti alebo funkcie podľa § 27 ods. 2 inej osobe podľa § 57. Do výpočtu sumy podľa odseku 2 písm. a) sa nezahŕňa majetok vo fondoch, pre ktoré správcovská spoločnosť vykonáva len činnosti alebo funkcie, ktoré jej boli zverené.
203/2011
Čl.10 ods. 1
ODDIEL 3
Podmienky činnosti
N
203/2011 a
§ 47 ods.2
Správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať primeranosť vlastných zdrojov. Vlastné zdroje
Ú
§ 28 ods.7 203/2011
5
1. Príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti musia vyžadovať, aby správcovská spoločnosť, ktorej udelili povolenie, stále dodržiavala podmienky stanovené v článku 6 a článku 7 ods. 1 a 2.
Vlastné zdroje správcovskej spoločnosti nesmú klesnúť pod úroveň stanovenú v článku 7 ods. 1 písm. a). Ak sa tak však stane, príslušné orgány môžu, ak je to odôvodnené okolnosťami, poskytnúť takýmto spoločnostiam určitú lehotu, počas ktorej napravia svoju situáciu alebo ukončia svoje činnosti.
návrh zákona čl. XV
pís.a)
správcovskej spoločnosti primerané podľa tohto zákona, ak nie sú nižšie ako
súčet 125 000 eur a 0,02 % z hodnoty spravovaného majetku prevyšujúcej 250 000 000 eur; táto suma sa ďalej nezvyšuje, ak dosiahne 10 000 000 eur, ak ide o správcovskú spoločnosť s povolením podľa § 28,
Čl.13
1. Ak právo domovského členského štátu správcovskej spoločnosti povoľuje správcovským spoločnostiam na účely účinnejšieho podnikania spoločnosti poveriť tretie osoby vykonávaním jednej alebo viacerých ich funkcií v ich mene, treba dodržiavať všetky tieto podmienky:
a) správcovská spoločnosť musí vhodným spôsobom informovať príslušné orgány svojho domovského členského štátu; príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti musia bezodkladne postúpiť informácie príslušným orgánom domovského členského štátu PKIPCP;
b) tento mandát nesmie brániť vykonávať účinný dohľad nad správcovskou spoločnosťou a najmä nesmie brániť správcovskej spoločnosti konať v najlepších záujmoch investorov, ani nesmie brániť tomu, aby bol PKIPCP riadený v najlepších záujmoch investorov;
c) ak sa poverenie týka riadenia investícií, mandát sa dá len podnikom, ktoré majú povolenie alebo sú registrované na
N
203/2011a
návrh zákona čl. XV
§ 57 ods.1 1.veta
ods.2 pís.a)
pís.c)
pís.d)
pís.e)
ods.1 3.veta
Správcovská spoločnosť môže na účely efektívnejšieho výkonu jej predmetu podnikania zveriť na základe zmluvy vykonávanie jednej alebo viacerých činností alebo funkcií uvedených v § 27 ods. 2 a § 35 37 inej osobe, ktorá je oprávnená na výkon zverených činností.
Zveriť výkon činností alebo funkcií podľa odseku 1 možno, len ak
je Národná banka Slovenska vopred písomne informovaná o zámere správcovskej spoločnosti zveriť jednu alebo viac činností alebo funkcií inej osobe a bol jej predložený návrh zmluvy o zverení činnosti; ak sa zverenie činnosti týka európskeho fondu spravovaného správcovskou spoločnosťou, Národná banka Slovenska bezodkladne po doručení oznámenia o zverení činnosti informuje domovský členský štát európskeho fondu,
to nebráni vykonávať účinný dohľad nad správcovskou spoločnosťou,
to nebráni správcovskej spoločnosti konať v najlepšom záujme podielnikov,
to nebráni tomu, aby bol podielový fond alebo európsky
fond spravovaný v najlepších záujmoch podielnikov,
Ú
6
účely správy majetku a podliehajú dohľadu nad obozretným podnikaním; poverenie musí byť v súlade s kritériami rozloženia investícií pravidelne stanovovanými správcovskými spoločnosťami;
d) ak sa mandát týka správy investícií a dáva sa podniku v tretej krajine, musí sa zabezpečiť spolupráca medzi príslušnými orgánmi dohľadu;
e) základnou funkciou správy investícií nesmie byť poverený depozitár ani žiaden iný podnik, ktorého záujmy môžu byť v rozpore so záujmami správcovskej spoločnosti alebo podielnikov;
f) musia existovať opatrenia umožňujúce osobám, ktoré vedú podnikanie správcovskej spoločnosti, kedykoľvek účinne monitorovať činnosť podniku, ktorý dostal mandát;
g) mandát nesmie brániť osobám, ktoré vedú podnikanie správcovskej spoločnosti, dať kedykoľvek ďalšie pokyny podniku, na ktorý sú prenesené úlohy, a odňať mandát s bezodkladnou účinnosťou, ak je to v záujme investorov;
ods.2
pís.f)
ods.1 1.,2,
veta a
3. veta za bodkoč.
ods.2
pís.g)
pís. i)
pís.h)
ods.1
1. veta
Činnosť uvedenú v § 27 ods. 2 písm. a) možno zveriť len právnickej osobe, ktorá je obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou, zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, zahraničnou správcovskou spoločnosťou alebo inou zahraničnou osobou s povolením na riadenie portfólií podliehajúcou dohľadu v štáte, v ktorom sídlo; výkon tejto činnosti správcovská spoločnosť nesmie zveriť depozitárovi ňou spravovaných podielových fondov alebo európskych fondov.
Zveriť výkon činností alebo funkcií podľa odseku 1 možno, len ak
je zabezpečená spolupráca medzi Národnou bankou Slovenska a orgánom dohľadu v nečlenskom štáte pri zverení činností podľa § 27 ods. 2 písm. a) právnickej osobe, ktorá má sídlo v nečlenskom štáte,
Správcovská spoločnosť môže na účely efektívnejšieho výkonu jej predmetu podnikania zveriť na základe zmluvy vykonávanie jednej alebo viacerých činností alebo funkcií uvedených v § 27 ods. 2 a § 35 37 inej osobe, ktorá je oprávnená na výkon zverených činností. Výkon týchto činností alebo funkcií správcovská spoločnosť nesmie zveriť osobe, ktorej záujmy môžu byť v konflikte so záujmami správcovskej spoločnosti alebo podielnikov.
;výkon tejto činnosti správcovská spoločnosť nesmie zveriť depozitárovi ňou spravovaných podielových fondov alebo európskych fondov.
Zveriť výkon činností alebo funkcií podľa odseku 1 možno, len ak
správcovskou spoločnosťou prijaté opatrenia umožňujúce fyzickým osobám, ktoré riadia podnikanie
7
h) so zreteľom na povahu úloh, ktoré sa majú poveriť, podnik, na ktorý sa delegujú funkcie, musí byť kvalifikovaný a schopný vykonávať dané funkcie a
i) v prospektoch PKIPCP musí byť uvedený zoznam funkcií, ktoré má správcovská spoločnosť povolené poveriť v súlade s týmto článkom.
2. Záväzky správcovskej spoločnosti a depozitára nesmú byť dotknuté skutočnosťou, že správcovská spoločnosť poverila určitými funkciami tretie osoby. Správcovská spoločnosť nesmie poveriť svoje funkcie v takom rozsahu, aby sa stala len menom na poštovej schránke.
ods.2
pís.b)
ods.4
ods.5
správcovskej spoločnosti a depozitárovi, priebežne a efektívne sledovať aktivitu právnickej osoby podľa odseku 1,
to správcovskej spoločnosti nebráni s okamžitou platnosťou vypovedať zmluvu podľa odseku 1,
to nebráni fyzickým osobám, ktoré riadia podnikanie správcovskej spoločnosti, dať kedykoľvek záväzné pokyny právnickej osobe, ktorej zverila výkon činností alebo funkcií,
Správcovská spoločnosť môže na účely efektívnejšieho výkonu jej predmetu podnikania zveriť na základe zmluvy vykonávanie jednej alebo viacerých činností alebo funkcií uvedených v § 27 ods. 2 a § 35 37 inej osobe, ktorá je oprávnená na výkon zverených činností.
Zveriť výkon činností alebo funkcií podľa odseku 1 možno, len ak
je v štatúte podielového fondu alebo v obdobnom dokumente európskeho fondu a v predajnom prospekte podielového fondu alebo európskeho fondu uvedený zoznam činností, ktorých výkon možno zveriť osobám podľa odseku 1,
Zverením činností alebo funkcií podľa odseku 1 nie je dotknutá zodpovednosť správcovskej spoločnosti a depozitára za škody spôsobené podielnikom pri správe majetku v podielovom fonde alebo európskom fonde.
Správcovská spoločnosť nesmie zveriť všetky činnosti spojené so správou podielových fondov alebo európskych fondov iným osobám, ani zveriť činnosti alebo funkcie v takom rozsahu, aby správcovská spoločnosť prestala plniť účel, na ktorý jej bolo udelené povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti, ani
8
zveriť riadenie investícií v rozsahu presahujúcom 50% majetku v spravovaných podielových fondoch a európskych fondoch. Zverenie činností podľa odseku 1 nesmie slúžiť na obchádzanie povinnosti vykonávať činnosť správcovskej spoločnosti len na základe povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti.
Čl.14 ods. 1
1. Každý členský štát zostaví pravidlá činnosti, ktoré musia správcovské spoločnosti povolené v tomto členskom štáte stále dodržiavať. Tieto pravidlá musia zaviesť aspoň zásady stanovené v tomto odseku. Tieto zásady zabezpečia, že správcovská spoločnosť:
a) koná čestne a spravodlivo pri vykonávaní svojich podnikateľských činností v najlepšom záujme PKIPCP, ktorý spravuje, a v záujme integrity trhu;
b) koná s náležitými zručnosťami, obozretnosťou a starostlivosťou v najlepšom záujme PKIPCP, ktorý spravuje, a v záujme integrity trhu;
c) má a účinne používa zdroje a postupy, ktoré sú potrebné na riadny výkon jej podnikateľských činností;
d) snaží sa vyhýbať konfliktu záujmov, a ak sa mu nedá vyhnúť, zabezpečí, aby sa spravodlivo zaobchádzalo s PKIPCP, ktorý spravuje, a
e) spĺňa všetky regulačné požiadavky uplatňované na vedenie jej podnikateľských činností, aby sa podporovali najlepšie záujmy jej investorov a integrita trhu.
N
203/2011
203/2011 a
návrh zákona čl. XV
§ 48 ods.2
pís.a)
pís.b)
§ 59 ods.1
§ 57 ods.6 písm. b)
§ 43 ods.2
Správcovská spoločnosť je pri správe podielového fondu povinná najmä
konať čestne a poctivo pri výkone svojej činnosti v najlepšom záujme podielnikov podielového fondu a v záujme stability trhu,
konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme podielnikov podielového fondu a v záujme stability trhu,
Správcovská spoločnosť je povinná zamestnávať zamestnancov so skúsenosťami, znalosťami a odbornou spôsobilosťou potrebnou na dodržiavanie pridelených povinností.
Pri uzatváraní, vedení alebo ukončovaním zmlúv podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná
po uzatvorení zmluvy podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná zaviesť postupy pre nepretržité hodnotenie výkonu zverenej činnosti inou osobou, najmä ak ide o riziká spojené so zmluvou podľa odseku 1; na tento účel je správcovská spoločnosť povinná vytvoriť dostatočné materiálno-technické a personálne zdroje.
Vnútorná organizácia správcovskej spoločnosti musí zabezpečovať minimalizáciu rizika poškodenia
Ú
9
§ 48 ods.2 pís.c)
záujmov podielnikov podielového fondu alebo európskeho štandardného fondu alebo jej klientov konfliktom záujmov medzi správcovskou spoločnosťou a jej klientmi, medzi dvoma jej klientmi navzájom, medzi jedným z jej klientov a podielnikmi podielového fondu alebo podielnikmi alebo podielnikmi európskeho
štandardného fondu alebo medzi podielnikmi podielových fondov a európskych štandardných fondov navzájom.
Správcovská spoločnosť je pri správe podielového fondu povinná najmä
vykonávať činnosť v najlepšom záujme jej investorov a klientov a v záujme stability trhu pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútov podielových fondov a rozhodnutí Národnej banky Slovenska.
Čl.22 ods. 1,2
KAPITOLA IV
POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA DEPOZITÁRA
1. Majetok podielového fondu musí byť zverený depozitárovi na účely jeho úschovy.
2. Zodpovednosť depozitára podľa článku 24 nie je dotknutá skutočnosťou, že všetok alebo časť majetku v jeho úschove zverí do úschovy tretej osobe.
N
203/2011 a
návrh zákona čl. XV
203/2011 a
návrh zákona čl. XV
§ 77 ods.1
§ 70 ods.1
§ 70 ods.2 pís.b)
Majetok v podielovom fonde musí byť zverený do depozitárskej úschovy.
Tuzemský subjekt kolektívneho investovania musí mať depozitára. Strešný fond a jeho podfondy musia mať jedného depozitára. Depozitár zabezpečuje depozitársku úschovu majetku subjektu kolektívneho investovania a kontroluje, či správcovská spoločnosť nakladá s majetkom subjektu kolektívneho investovania podľa tohto zákona.
Depozitárom štandardného fondu a špeciálneho fondu môže byť len
ak ide o štandardný podielový fond, aj zahraničná banka so sídlom na území členského štátu, ktorá na území Slovenskej republiky zriadenú pobočku a ktorá
Ú
10
§ 82 ods.3
vo svojom povolení podľa príslušného právneho predpisu jej domovského členského štátu uvedenú rovnakú vedľajšiu službu ako podľa písmena a),
Zodpovednosť depozitára za škody spôsobené nesplnením povinností vyplývajúcich z tohto zákona a z depozitárskej zmluvy nie je ovplyvnená skutočnosťou, že depozitár zveril plnenie týchto povinností inej osobe.
Čl.23
1. Depozitár má sídlo alebo je usadený v domovskom členskom štáte PKIPCP.
2. Depozitárom môže byť len inštitúcia, ktorá podlieha regulácii obozretného podnikania a priebežnému dohľadu. Rovnako poskytuje dostatočné finančné a odborné záruky, že bude účinne vykonávať činnosť depozitára a plniť svoje povinnosti, ktoré z takejto funkcie vyplývajú.
3. Členské štáty určia, ktoré z kategórií inštitúcií uvedených v odseku 2 môžu byť vybrané ako depozitár.
4. Depozitár umožní príslušným orgánom domovského členského štátu PKIPCP na požiadanie získať akékoľvek informácie, ktoré depozitár získal pri výkone svojich povinností a ktoré sú pre príslušné orgány potrebné na vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním požiadaviek tejto smernice zo strany PKIPCP.
N
203/2011 a
návrh zákona čl. XV
203/2011
§ 70 ods.2
§ 80 ods.3
Depozitárom štandardného fondu a špeciálneho fondu môže byť len
a)banka, ktorá v povolení uvedenú vedľajšiu službu spočívajúcu v úschove a správe finančných nástrojov na účet klienta vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek,
b)zahraničná banka so sídlom na území členského štátu, ktorá na území Slovenskej republiky zriadenú pobočku a ktorá vo svojom povolení podľa príslušného právneho predpisu jej domovského členského štátu uvedenú vedľajšiu službu ako podľa písmena a).
Ak depozitár pri výkone svojej činnosti zistí, že správcovská spoločnosť porušila tento zákon alebo štatút podielového fondu, ktorý spravuje, bezodkladne informuje o tejto skutočnosti Národnú banku Slovenska a správcovskú spoločnosť. Depozitár je povinný bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o prekročení limitov podľa § 88 93, aj keď k nim došlo v súlade s týmto zákonom, a o každej skutočnosti, ktorá
Ú
11
5. Ak domovský členský štát správcovskej spoločnosti nie je domovským členským štátom PKIPCP, depozitár podpíše písomnú dohodu so správcovskou spoločnosťou o regulácii toku informácií, ktoré sa považujú za potrebné, aby mohol vykonávať úlohy uvedené v článku 22 a v iných zákonoch, právnych predpisoch alebo správnych opatreniach, ktoré sa týkajú depozitárov v domovskom členskom štáte PKIPCP.
6. Komisia môže prijať vykonávacie opatrenia týkajúce sa opatrení, ktoré má depozitár prijať na vykonávanie svojich úloh, pokiaľ ide o PKIPCP riadený správcovskou spoločnosťou so sídlom v inom členskom štáte, vrátane údajov, ktoré musia byť súčasťou štandardných dohôd, ktoré má používať depozitár a správcovská spoločnosť podľa odseku 5.
Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 112 ods. 2.
n.a.
203/2011 a
návrh zákona čl. XV
§ 71 ods.1
môže významne ovplyvniť aktuálnu cenu podielových listov. Čo sa pokladá za významné ovplyvnenie aktuálnej ceny podielových listov, určí Národná banka Slovenska schválením štatútu podielového fondu s ohľadom na rizikový profil.
Depozitár vykonáva činnosť na základe depozitárskej zmluvy, ktorú uzatvára so správcovskou spoločnosťou (ďalej len „zmluvné strany“). Depozitárska zmluva písomnú formu a uzatvára sa na dobu neurčitú alebo na dobu, na ktorú bol fond vytvorený.
n.a.
Ú
Čl. 25 ods. 1
1. Žiadna spoločnosť nemôže pôsobiť ako správcovská spoločnosť a zároveň ako depozitár.
N
203/2011 a
návrh zákona čl. XV
§ 70 ods.3
Depozitárom subjektu podľa § 4 ods. 2 písm. b) môže byť len
a) osoba podľa odseku 2,
b) obchodník s cennými papiermi, na ktorého sa vzťahuje povinnosť dodržiavať primeranosť vlastných zdrojov podľa osobitného zákona
47)
najmenej vo výške
730 000 eur a ktorý v povolení na poskytovanie investičných služieb uvedenú vedľajšiu službu spočívajúcu v úschove a správe finančných nástrojov na
12
účet klienta vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek,
c) zahraničný obchodník s cennými papiermi so sídlom na území členského štátu, ktorý na území Slovenskej republiky zriadenú pobočku a ktorý vo svojom povolení podľa príslušného právneho predpisu jej domovského členského štátu uvedenú vedľajšiu službu a je povinný dodržiavať rovnakú výšku vlastných zdrojov ako podľa písmena b),
d) ak ide o subjekt podľa § 4 ods. 2 písm. b), v ktorom nie je možné uplatniť právo na vyplatenie počas piatich rokov od dátumu počiatočnej investície a ktorý v súlade so svojou investičnou politikou neinvestuje do aktív, ktoré sa musia držať v depozitárskej úschove podľa osobitného predpisu, alebo investujú predovšetkým do emitentov alebo nekótovaných spoločností s cieľom možného získania kontroly nad takýmito spoločnosťami podľa
§ 137c
, môže byť depozitárom aj osoba, ktorá vykonáva funkcie depozitára ako súčasť svojich odborných alebo podnikateľských činností, ktoré zo zákona podliehajú povinnej odbornej registrácii alebo výkon ktorých podlieha právnym predpisom alebo predpisom týkajúcim sa odborného výkonu činnosti a ktorá je schopná poskytnúť dostatočné finančné a odborné záruky a preukáže schopnosť účinne vykonávať funkcie depozitára a plniť záväzky, ktoré z týchto funkcií vyplývajú.
13
Čl.26
Podmienky nahradenia správcovskej spoločnosti a depozitára a pravidlá zaistenia ochrany podielnikov v prípade takého nahradenia sú stanovené zákonom a zmluvnými podmienkami podielového fondu.
N
203/2011 a
návrh zákona čl. XV
§ 163 ods.1
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na
a)nadobudnutie kvalifikovanej účasti na správcovskej spoločnosti alebo také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na správcovskej spoločnosti, ktorým by podiel na základnom imaní správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 %, alebo na to, aby sa táto správcovská spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode;
74)
pri
výpočte týchto podielov sa nezohľadňujú hlasovacie práva alebo podiely, ktoré obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, úverová inštitúcia alebo zahraničná úverová inštitúcia držia ako výsledok upisovania finančných nástrojov alebo umiestňovania finančných nástrojov na základe pevného záväzku, ak sa tieto práva nevykonávajú alebo inak nevyužívajú na zasahovanie do riadenia správcovskej spoločnosti a ak ich obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, úverová inštitúcia alebo zahraničná úverová inštitúcia prevedie na inú osobu do jedného roka po ich nadobudnutí,
b)zníženie základného imania správcovskej spoločnosti, ak nejde o zníženie z dôvodov straty,
c)voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva správcovskej spoločnosti, za členov dozornej rady správcovskej spoločnosti a na menovanie prokuristu správcovskej spoločnosti; to neplatí, ak ide o opakované zvolenie tých istých osôb na bezprostredne nasledujúce funkčné obdobie
14
d)zlúčenie správcovskej spoločnosti s inou správcovskou spoločnosťou alebo,
e)zverenie riadenia investícií v štandardnom fonde a špeciálnom fonde inej osobe,,
f)zriadenie pobočky správcovskej spoločnosti na území nečlenského štátu, ak je taký súhlas vyžadovaný právnymi predpismi tohto štátu,
g)predaj podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti,,
h)vrátenie povolenia podľa
§ 28
alebo povolenia podľa
§ 28a
i) prevod správy fondu
j)zmenu depozitára fondu,,
k)zmenu štatútu podielového fondu; tým nie dotknuté ustanovenia
§ 137 ods. 18
a
§
174 ods. 6,
l) vrátenie povolenia na vytvorenie fondu alebo povolenia na spravovanie fondu, alebo na zrušenie podfondu strešného fondu, alebo na zrušenie zberného fondu,
m) premenu podielových fondov na strešný podielový
fond alebo premenu podielového fondu na podfond
existujúceho strešného podielového fondu,
n) premenu uzavretého fondu na otvorený fond, ktorý je špeciálnym fondom,
o) premenu špeciálneho fondu na štandardný fond,
p) predĺženie doby, na ktorú môže byť špeciálny fond vytvorený,
q) zlúčenie fondov alebo na zlúčenie samosprávneho investičného fondu s iným samosprávnym investičným fondom alebo so zahraničným samosprávnym investičným fondom,
r) vytvorenie nového podfondu strešného fondu.
s) premenu štandardného fondu, ktorý nie je zberným fondom, na zberný fond,
t) zmenu hlavného fondu,
§ 172 ods. 6 a 7
15
u) premenu zberného fondu na štandardný fond, ktorý nie je zberným fondom,
v) to, aby pri zlúčení hlavného fondu zberný fond zostal zberným fondom toho istého hlavného fondu,
w) vrátenie povolenia udeleného podľa
§ 148
.
Čl.39 ods. 1
1. Zlúčenie podlieha predchádzajúcemu povoleniu príslušnými orgánmi domovského členského štátu zanikajúcich PKIPCP.
N
203/2011 a
návrh zákona čl. XV
§ 19 ods.8
§ 163 ods.1
pís.q)
Podmienkou na zlúčenie, pri ktorom je zanikajúcim fondom podielový fond alebo podfond vytvorený podľa tohto zákona, je predchádzajúci súhlas podľa
§ 163 ods.
1 písm. q)
. Na zlúčenie európskych štandardných fondov do štandardného fondu podľa
§ 24
sa predchádzajúci súhlas podľa
§ 163 ods. 1 písm. q)
nevyžaduje.
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na
q) zlúčenie fondov alebo na zlúčenie samosprávneho investičného fondu s iným samosprávnym investičným fondom alebo so zahraničným samosprávnym investičným fondom,
Ú
16
Čl.50
1. Investície PKIPCP pozostávajú iba z jednej alebo viacerých z týchto možností:
a) prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prijatých alebo obchodovaných na regulovanom trhu, ako je definované v článku 4 ods. 1 bode 14 smernice 2004/39/ES;
b) cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu členského štátu, ktorý je uznávaný, otvorený pre verejnosť a funguje pravidelne;
c) cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, ktoré sú prijaté na obchodovanie na burze cenných papierov tretej krajiny alebo s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu tretej krajiny, ktorý je uznávaný, otvorený pre verejnosť a funguje pravidelne za predpokladu, že voľba tejto burzy alebo tohto trhu je schválená príslušnými orgánmi, alebo je trh určený zákonom alebo zmluvnými podmienkam fondu, alebo stanovami investičnej spoločnosti;
d) nedávno emitovaných cenných papierov za predpokladu, že:
i) podmienky emisie zahŕňajú záruku vo forme vyhlásenia, že bude vyhotovená žiadosť o prijatie na obchodovanie na burze alebo na inom regulovanom trhu, ktorý je pravidelný a
N
203/2011
§ 88 ods.1
Majetok v štandardnom podielovom fonde možno investovať len do likvidných finančných aktív, a to:
a)prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu uvedenom v zozname zostavenom členskými štátmi a zverejnenom Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy podľa právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho investičné služby,
b)prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie na inom regulovanom trhu ako podľa písmena a) v Slovenskej republike alebo v členskom štáte, ak sa na tomto regulovanom trhu pravidelne obchoduje, je prístupný verejnosti a jeho činnosť je povolená Národnou bankou Slovenska alebo príslušným orgánom dohľadu členského štátu,
c)prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte, ak sa na tejto zahraničnej burze cenných papierov alebo na tomto inom regulovanom trhu pravidelne obchoduje, je prístupný verejnosti a činnosť tejto burzy alebo tohto trhu je povolená príslušným orgánom dohľadu v štáte, v ktorom sídlo; to platí, len ak je táto možnosť uvedená v štatúte štandardného podielového fondu schválenom Národnou bankou Slovenska spolu s obchodným menom tejto burzy alebo iného regulovaného trhu,
d)prevoditeľných cenných papierov z nových emisií cenných papierov, ak
Ú
17
je uznávaný a otvorený pre verejnosť za predpokladu, že výber burzy alebo trhu bol schválený príslušnými orgánmi alebo je uvedený v právnych predpisov a/alebo v zmluvných podmienkach podielového fondu, alebo v stanovách investičnej spoločnosti, a
ii) o prijatie uvedené v bode i) sa požiada do jedného roka od emisie cenných papierov;
e) podielových listov PKIPCP povolených podľa tejto smernice alebo ostatných podnikov kolektívneho investovania v zmysle článku 1 ods. 2 písm. a) a b) bez ohľadu na to, či sú usadené v členskom štáte, za predpokladu, že:
i) týmto ostatným podnikom kolektívneho investovania bolo udelené povolenie podľa právnych predpisov, ktoré stanovujú, že podliehajú dohľadu, ktorý príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP považujú za rovnocenný dohľadu stanovenému právom Spoločenstva a že spolupráca medzi orgánmi je dostatočne zabezpečená;
ii) úroveň ochrany podielnikov v týchto ostatných podnikoch kolektívneho investovania sa rovná úrovni ochrany, ktorá je stanovená pre podielnikov v PKIPCP, najmä že pravidlá o oddelení majetku, požičiavaní, vypožičiavaní a nekrytých predajoch prevoditeľných cenných papieroch a nástrojov peňažného trhu sú rovnocenné požiadavkám tejto smernice;
iii) podnikanie týchto ostatných podnikov kolektívneho investovania sa vykazuje v polročných a výročných
203/2011 a
návrh zákona čl. XV
1.emisné podmienky obsahujú záväzok, že sa podá žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu podľa písmen a) a b) alebo žiadosť o prijatie na obchodovanie na trh kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo inom regulovanom trhu podľa písmena c); to platí, len ak je táto možnosť uvedená v štatúte štandardného podielového fondu spolu s obchodným menom tejto burzy alebo iného regulovaného trhu,
2.zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie podľa prvého bodu uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie,
e) cenných papierov iných štandardných fondov, cenných papierov európskych štandardných fondov a cenných papierov otvorených špeciálnych fondov alebo cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ak
3.tento zahraničný subjekt kolektívneho investovania je otvorený, udelené povolenie
podľa právnych predpisov štátu v ktorom je vytvorený, a podlieha dohľadu, ktorý Národná banka Slovenska považuje za rovnocenný s dohľadom vykonávaným Národnou bankou Slovenska alebo orgánom dohľadu členského štátu, a ak je zabezpečená spolupráca Národnej banky Slovenska s príslušnými orgánmi dohľadu,
4.úroveň ochrany majiteľov cenných papierov tohto zahraničného subjektu kolektívneho investovania je rovnocenná s úrovňou ochrany podielnikov v štandardnom podielovom fonde, najmä pravidlá o oddelení majetku, požičiavania, vypožičiavania a nekrytých predajoch prevoditeľných cenných papierov a
18
správach, aby sa umožnilo hodnotiť aktíva a pasíva, výnosy a operácie v priebehu vykazovaného obdobia, a
iv) PKIPCP alebo ostatné podniky kolektívneho investovania, o ktorých nadobúdaní sa uvažuje, môže podľa zmluvných podmienok alebo stanov investovať do podielových listov iných PKIPCP alebo iných podnikov kolektívneho investovania v súhrne najviac 10 % aktív;
f) vkladov v úverových inštitúciách, ktoré sú na požiadanie splatné alebo majú právo byť vybrané, a tých, ktoré sa stanú splatnými najneskôr do 12 mesiacov za predpokladu, že úverová inštitúcia má svoje sídlo v členskom štáte, alebo ak má úverová inštitúcia sídlo v tretej krajine, za predpokladu, že podlieha pravidlám obozretného podnikania, ktoré príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP považujú za rovnocenné pravidlám stanoveným právom Spoločenstva;
g) derivátov finančných nástrojov vrátane rovnocenných nástrojov vyrovnávaných v hotovosti, obchodovaných na regulovanom trhu uvedenom v písmenách a), b) a c) alebo derivátov finančných nástrojov obchodovaných mimo burzy (OTC deriváty) za predpokladu, že:
pís.h)
nástrojov peňažného trhu rovnocenné požiadavkám podľa tohto zákona,
5.tento zahraničný subjekt kolektívneho investovania zverejňuje ročné správy o hospodárení za účtovný rok a polročné správy o hospodárení za prvých šesť mesiacov účtovného roka umožňujúce hodnotenie jeho aktív a pasív, výnosov a jeho činnosti za obdobie, na ktoré sa vzťahuje príslušná správa,
6.najviac 10% hodnoty majetku v tomto inom štandardnom podielovom fonde, majetku európskeho fondu, majetku v otvorenom špeciálnom podielovom fonde alebo majetku zahraničného subjektu kolektívneho investovania spĺňajúceho podmienky podľa prvého tretieho bodu, môže byť podľa ich štatútov alebo obdobných dokumentov celkovo investované do podielových listov iných podielových fondov alebo do cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania,
f) vkladov na bežných účtoch a na vkladových účtoch so splatnosťou na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách so sídlom na území Slovenskej republiky alebo v zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak tento nečlenský štát vyžaduje dodržiavanie pravidiel obozretného podnikania bánk, ktoré Národná banka Slovenska považuje za rovnocenné s pravidlami podľa osobitného predpisu51) alebo s pravidlami obozretného podnikania bánk členského štátu,
g) finančných derivátov vrátane rovnocenných nástrojov, s ktorými je spojené právo na vyrovnanie v
51 ) Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19
i) podklad derivátu pozostáva z nástrojov obsiahnutých v tomto odseku, finančných indexov, úrokových mier, devízových kurzov alebo mien, v ktorých môže PKIPCP investovať podľa svojich investičných cieľov, ako sú stanovené v jeho zmluvných podmienkach alebo stanovách;
ii) protistrany pri transakciách s OTC derivátmi obchodovanými mimo burzy sú inštitúcie podliehajúce dohľadu nad obozretným podnikaním a patriace do kategórií, ktoré schválili príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP, a
iii) OTC deriváty podliehajú dennému spoľahlivému a overiteľnému oceneniu a môžu sa kedykoľvek predať, likvidovať alebo vyrovnať protiobchodom za svoju plnú cenu na základe podnetu PKIPCP, alebo
h) iných nástrojov peňažného trhu než sú tie, s ktorými sa obchoduje na regulovanom trhu a ktoré patria do článku 2 ods. 1 písm. o), ak emisia alebo emitent takýchto nástrojov je sám regulovaný na účely ochrany investorov a úspor za predpokladu, že ich:
i) vydal alebo sa za ne zaručil ústredný, regionálny alebo miestny orgán alebo centrálna banka členského štátu, Európska centrálna banka, Spoločenstvo alebo Európska investičná banka, tretia krajina alebo v prípade spolkového štátu jeden z členov tvoriacich federáciu, alebo organizácia medzinárodného práva verejného, ktorej členom je jeden alebo viac členských štátov;
body 1.a až 1.j.
bod 2.
bod 1.k.
bod 1.l.
bod 3.
hotovosti a ktoré obchodované na regulovanom trhu uvedenom v písmenách a), b) a c) alebo finančných derivátov, uzatváraných mimo regulovaného trhu, ak
7.podkladovým nástrojom týchto derivátov nástroje uvedené v tomto odseku, finančné indexy, úrokové miery, výmenné kurzy mien a meny, v ktorých môže byť investovaný majetok v štandardnom podielovom fonde v súlade s investičnou politikou uvedenou v jeho štatúte,
8.protistrana pri obchodoch s derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu je finančná inštitúcia, ktorá podlieha dohľadu nad obozretným podnikaním; v štatúte štandardného podielového fondu musia byť uvedené kategórie finančných inštitúcií, ktoré môžu byť protistranou pri obchodoch s derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu,
9.deriváty uzatvárané mimo regulovaného trhu denne oceňované a toto ocenenie je overované spôsobmi podľa § 107 a možno ich kedykoľvek predať, speňažiť alebo uzavrieť prostredníctvom iného obchodu za ich trhovú cenu na základe podnetu správcovskej spoločnosti,
h)nástrojov peňažného trhu, iných, ako uvedené v písmenách a) c), ak ich vydanie alebo ich emitent podlieha dohľadu na účel ochrany investorov a úspor a ak boli
i.vydané alebo garantované
1a. Slovenskou republikou,
1b. obcou alebo vyšším územným celkom ak ide o Slovenskú republiku, a obdobnými orgánmi územnej samosprávy, ak ide o iný členský štát,
20
ii) vydal subjekt, ktorého všetky cenné papiere sa obchodujú na regulovaných trhoch uvedených v písmenách a), b) alebo c);
iii) vydala alebo sa za ne zaručila inštitúcia podliehajúca dohľadu nad obozretným podnikaním v súlade s kritériami definovanými právom Spoločenstva alebo inštitúcia, ktorá podlieha a dodržiava pravidlá obozretného podnikania, ktoré príslušné orgány považujú prinajmenšom za také prísne ako tie, ktoré sú stanovené v práve Spoločenstva, alebo
iv) vydali ostatné osoby patriace do kategórií schválených príslušnými orgánmi domovského členského štátu PKIPCP za predpokladu, že investovanie do takýchto nástrojov podlieha rovnakej ochrane investorov, ako je stanovené v bodoch i), ii) alebo iii), a za predpokladu, že emitentom je spoločnosť, ktorej základné imanie a rezervy činia aspoň 10000000 EUR a ktorá predkladá a uverejňuje svoje ročné účtovné závierky v súlade so štvrtou smernicou Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, vychádzajúcou z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy [14], je subjektom, ktorý v rámci skupiny spoločností, ktorá zahŕňa jednu alebo viac spoločností kótovaných na burze, je určený na financovanie skupiny alebo je subjektom, ktorý financuje zabezpečenie záväzkov cennými papiermi využitím bankovej likvidity.
203/2011 a návrh zákona
čl. XV
ods.3
ods.2
1c. Národnou bankou Slovenska,
1d. členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi, regionálnymi orgánmi, obcou alebo vyšším územným celkom, ak ide o Slovenskú republiku, alebo orgánmi územnej samosprávy, ak ide o iný členský štát,
1e. centrálnou bankou členského štátu,
1f. Európskou centrálnou bankou,
1g. Európskou úniou,
1h. Európskou investičnou bankou,
1i. nečlenským štátom, ak ide o štát, ktorý je federáciou, aj subjektmi tvoriacimi federáciu,
1j. verejnou medzinárodnou organizáciou, v ktorej je členom aspoň jeden členský štát (ďalej len „,medzinárodná organizácia“),
ii.vydané emitentom, ktorého cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa písmen a), b) alebo písmena c), alebo
1k. osobou, ktorá podlieha dohľadu nad obozretnosťou jej podnikania vykonávaného Národnou bankou Slovenska alebo príslušným orgánom dohľadu členského štátu, alebo
1l. osobou, ktorá podlieha a vyhovuje pravidlám obozretného podnikania, aspoň však v rozsahu pravidiel obozretného podnikania zabezpečených osobitnými predpismi alebo právne záväzných aktov Európskej únie,
3. vydané inými právnickými osobami, ktorých kategórie uvedené v štatúte štandardného podielového fondu, ak investície do takých nástrojov peňažného trhu podliehajú ochrane investorov rovnocennej s ochranou pri nástrojoch
21
2. PKIPCP však:
a) nesmie investovať viac než 10 % svojho osobitného majetku do iných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu, než sú uvedené v odseku 1, alebo
b) nesmie nadobúdať drahé kovy ani osvedčenia, ktoré ich zastupujú.
PKIPCP môžu mať doplnkové likvidné prostriedky.
3. Investičná spoločnosť môže nadobúdať hnuteľný alebo nehnuteľný majetok, ktorý je nevyhnutný na prevádzkovanie jej činnosti.
peňažného trhu podľa prvého a druhého bodu a ak emitentom je právnická osoba,
3a. ktorej základné imanie spolu s rezervami je najmenej 10 000 000 eur,
3b. ktorá uverejňuje svoju účtovnú závierku podľa osobitného predpisu30) alebo v súlade s príslušným právnym predpisom Európskej únie,
3c. ktorá je súčasťou skupiny obchodných spoločností, z ktorých aspoň jedna je emitentom cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov a
3d. ktorá je určená na financovanie tejto skupiny alebo na financovanie sekuritizačných schém, ktoré využívajú likviditu poskytovanú bankou alebo zahraničnou bankou,
b.iných prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, ako uvedené v písmenách a) h), najviac však do výšky 10% hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde.
V majetku v štandardnom podielovom fonde sa nesmú nachádzať drahé kovy, a to ani vo forme certifikátov, ktoré ich zastupujú.
V majetku v štandardnom fonde sa môže nachádzať aj doplnkový likvidný majetok, ktorým sa rozumejú peňažné prostriedky v hotovosti a na bežných účtoch a krátkodobé termínované vklady spĺňajúce podmienky
30 ) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29, Ú. v. ES
L 243, 11. 9. 2002) v platnom znení.
22
podľa odseku 1 písm. f), ktorých celková hodnota významne prekračuje hodnotu vkladov určenú investičnou politikou štandarného fondu. Doplnkovým likvidným majetkom nie peňažné prostriedky určené na vyrovnanie uzavretých obchodov s majetkom v štandardnom fonde. Hodnota doplnkového likvidného majetku v štandardnom fonde môže prekročiť 50 % hodnoty majetku v štandardnom fonde, len ak je to odôvodnené situáciou na finančnom trhu alebo v dôsledku významne zvýšeného počtu žiadostí o vyplatenie cenných papierov. Správcovská spoločnosť je povinná také prekročenie spolu s uvedením dôvodov písomne oznámiť Národnej banke Slovenska bezodkladne po tom, ako toto prekročenie nastalo.
Čl.54 ods. 3
3. Každý PKIPCP uvedený v odseku 1 toto oprávnenie zreteľne vyznačí vo svojich prospektoch a marketingových oznámeniach a uvedie členské štáty, orgány miestnej správy alebo medzinárodné organizácie verejnoprávneho charakteru, do cenných papierov ktorých zamýšľa investovať alebo investoval viac než 35 % svojho osobitného majetku.
D
203/2011 a
návrh zákona čl. XV
§ 91
ods.3
Predajný prospekt, kľúčové informácie pre investorov a oznámenie, inzerát, plagát a ďalšie dokumenty obsahujúce propagáciu štandardného fondu (ďalej len „reklamné dokumenty“) štandardného fondu podľa
odseku 1 musia obsahovať zrozumiteľnú informáciu o takto povolenom spôsobe investovania a údaje podľa odseku 2.
Ú
Čl.58 ods. 4
KAPITOLA VIII
ŠTRUKTÚRY HLAVNÁ-ZBERNÁ
ODDIEL 1
4. Pre hlavný PKIPCP sa uplatňujú tieto odchýlky:
a) ak hlavný PKIPCP má ako podielnikov aspoň dva zberné PKIPCP, neuplatňuje sa článok 1 ods. 2 písm. a), ani článok 3 písm. b), pričom hlavný PKIPCP má možnosť zvýšiť alebo nezvýšiť základné imanie od ostatných investorov;
b) ak hlavný PKIPCP nezvyšuje imanie z prostriedkov verejnosti v inom členskom štáte, než v ktorom je usadený, ale má iba jeden alebo viac zberných PKIPCP v tomto
N
203/2011 a
návrh zákona čl. XV
§ 108
ods.4
Ak do hlavného fondu, ktorý je štandardným fondom alebo podfondom štandardného fondu investujú aspoň dva zberné fondy, považuje sa to na účely § 4 ods. 3 za zhromažďovanie peňažných prostriedkov od verejnosti; tým nie je vylúčené zhromažďovanie peňažných prostriedkov aj od iných investorov, ak to štatút hlavného fondu nevylučuje.
Ú
23
členskom štáte, neuplatňuje sa kapitola XI, ani článok 108 ods. 1 druhý pododsek.
Čl.60 ods. 2
ODDIEL 2
Spoločné ustanovenia pre zberný PKIPCP a hlavný PKIPCP
2. Hlavný a zberný PKIPCP prijmú vhodné opatrenia na koordináciu načasovania výpočtu a zverejnenia ich čistej hodnoty aktív s cieľom zabrániť praktikám "market timing" ich podielových listov podľa trhu a predísť tým možnosti arbitráže.
N
203/2011 a
návrh zákona čl. XV
§ 110 ods.1
Správcovské spoločnosti spravujúce hlavný fond a zberný fond povinné koordinovať načasovanie výpočtu a zverejňovania čistej hodnoty majetku v hlavnom fonde a zbernom fonde s cieľom zabrániť vzniku rozdielov v hodnotách ich podielov a zneužívaniu týchto rozdielov vyplývajúceho z nevhodného načasovania výpočtu a zverejňovania čistej hodnoty majetku v príslušných fondoch. Na tento účel je správcovská spoločnosť oprávnená určiť v štatúte fondu rozhodujúci deň na určenie hodnoty podielu na deň, ktorý je skorší ako deň, ktorý nasleduje po treťom pracovnom dni od doručenia žiadosti o vyplatenie podielového listu.
Ú
Čl.63 ods. 4
ODDIEL 4
Povinné informácie a marketingové oznámenia zberného PKIPCP
4. Zberný PKIPCP zverejní v každom príslušnom marketingovom oznámení, že nepretržite investuje 85 % alebo viac svojich aktív do podielových listov tohto hlavného PKIPCP.
N
203/2011 a
návrh zákona čl. XV
§ 151 ods.3
Každá propagácia zberného fondu musí obsahovať informáciu o tom, že 85 % alebo viac majetku v tomto zbernom fonde je nepretržite investovaných do podielových listov alebo cenných papierov hlavného
fondu.
Ú
Čl.84 ods. 1
1. PKIPCP na žiadosť podielnika odkúpi alebo vyplatí svoj podielový list.
N
203/2011 a
návrh zákona čl. XV
§ 13 ods.11
Ak podielnik požiadal o vyplatenie podielového listu, správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne po doručení žiadosti vyplatiť podielnikovi podielový list s použitím peňažných prostriedkov z majetku v tomto otvorenom podielovom fonde za aktuálnu cenu podielového listu v deň doručenia žiadosti o vyplatenie, ak § 110 neustanovuje inak; tým nie je dotknuté právo správcovskej spoločnosti na predajným prospektom
Ú
24
alebo štatútom podielového fondu zadefinované určenie hodiny, do ktorej sa žiadosť o vyplatenie podielového listu považuje za prijatú v príslušný deň, ak ju správcovská spoločnosť určuje.
.
Čl.85
Pravidlá oceňovania majetku, ako aj pravidlá výpočtu predajnej či emisnej ceny a ceny odkúpenia či výplatnej ceny podielového listu PKIPCP ustanovujú platné vnútroštátne právne predpisy alebo štatút alebo zakladacie dokumenty investičnej spoločnosti.
N
203/2011 a
návrh zákona čl. XV
§ 7 ods.5 pís.f)
pís.j)
§ 161 ods. 4
Štatút podielového fondu obsahuje najmä
pravidlá oceňovania majetku v podielovom fonde a záväzkov v podielovom fonde, ak podrobnejšie ako pravidlá ustanovené v § 104, 107, 129 a 161,
formu a podobu podielových listov, počiatočnú hodnotu podielu, postup a podmienky vydávania podielových listov a uplatnenia práva na vyplatenie podielových listov; počiatočnou hodnotou podielu sa rozumie hodnota prvého podielu určená štatútom podielového fondu,
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, spôsob určenia hodnoty majetku v štandardnom fonde a vo verejnom špeciálnom fonde a spôsob výpočtu hodnoty podielu emisie cenných papierov vo fondoch, v ktorých sa vydávajú cenné papiere viacerých emisií.
Ú
Čl.89
Vykonávať nekrytý predaj prevoditeľných cenných papierov, nástrojov peňažného trhu ani ostatných finančných nástrojov uvedených v článku 50 ods. 1 písm. e), g) a h) nesmú:
a) investičná spoločnosť;
b) správcovská spoločnosť alebo depozitár konajúci v mene podielového fondu.
N
203/2011 a
návrh zákona čl. XV.
§ 96
Správcovská spoločnosť nesmie pri správe majetku v štandardnom fonde uskutočňovať nekryté predaje, ktorými sa rozumie predaj prevoditeľných cenných papierov, podielových listov a cenných papierov podľa
§ 88 ods. 1 písm. e)
, finančných derivátov podľa
§ 88
ods. 1 písm. g)
a nástrojov peňažného trhu podľa
§ 88
ods. 1 písm. b)
a
h)
, ktoré nie v majetku v štandardnom fonde. Nekryté predaje zahŕňajú aj predaj nakrátko vo vzťahu k akcii alebo dlhovému nástroju, ktorým sa rozumie predaj akcie alebo dlhového nástroja, ktorý nie je v čase uzatvorenia zmluvy v majetku štandardného fondu, vrátane takého predaja, ak v čase uzatvorenia zmluvy o predaji majetku správcovská spoločnosť
Ú
25
vypožičala príslušné finančné nástroje z majetku štandardného fondu alebo uzavrela zmluvu o ich výpožičke do majetku štandardného fondu na účely ich dodania pri vyrovnaní obchodu. Predaj nakrátko nezahŕňa
a)Predaj majetku z fondu na základe zmluvy o spätnom odkúpení uzatvorenou medzi správcovskou spoločnosťou a protistranou, v ktorej sa jedna strana zaviazala predať druhej strane cenný papier za dohodnutú cenu, pričom druhá strana sa zaviazala spätne predať tento cenný papier k neskoršiemu dátumu za inú dohodnutú cenu,
b)Prevod cenných papierov na základe zmluvy o pôžičke cenných papierov alebo
c)Uzavretie derivátovej zmluvy, na základe ktorej sa majú predať cenné papiere za dohodnutú cenu k istému dátumu v budúcnosti len vo forme finančného vyrovnania.
Čl.90
V práve domovského členského štátu PKIPCP alebo v zmluvných podmienkach sú uvedené odmeny a náklady, ktoré môže správcovská spoločnosť účtovať fondu, ako aj spôsob vyúčtovania týchto odmien a nákladov.
Právne predpisy alebo zakladajúce dokumenty investičnej spoločnosti stanovujú druhy nákladov, ktoré znáša táto spoločnosť.
N
203/2011 a
návrh zákona čl. XV
§ 53
§ 7 ods.5
(1) Správcovskej spoločnosti patrí odplata za spravovanie tuzemského subjektu kolektívneho
investovania. Na výpočet odplaty za spravovanie tuzemského subjektu kolektívneho investovania sa
použijú údaje o čistej hodnote majetku v tuzemskom
subjekte kolektívneho investovania za príslušné obdobie; tým nie sú dotknuté ustanovenia
§ 52
.
(2) Súčasťou odplaty podľa odseku 1 môže byť aj odplata za zhodnotenie určená v závislosti od výkonnosti spravovaného tuzemského subjektu
kolektívneho investovania.
Štatút podielového fondu obsahuje najmä
a)názov podielového fondu, rok jeho vytvorenia a dobu, na ktorú bol podielový fond vytvorený,
Ú
26
b)obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje podielový fond, jej sídlo a identifikačné číslo,
c) obchodné meno a sídlo depozitára a hornú hranicu výšky odplaty za výkon činnosti depozitára dohodnutú v depozitárskej zmluve,
d) zameranie a ciele investičnej politiky správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde, najmä aké cenné papiere a nástroje peňažného trhu sa budú obstarávať zo zhromaždených peňažných prostriedkov, ako aj prípadné odvetvové alebo teritoriálne členenie investícií, pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika, ak prísnejšie ako pravidlá ustanovené v § 89 98 a 130 135, a či sa do majetku v podielovom fonde budú nadobúdať podielové listy iných podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou,
e)zásady hospodárenia s majetkom v podielovom fonde, najmä aké náklady môžu byť uhrádzané z majetku v podielovom fonde okrem nákladov uvedených v písmenách c) a h),
f)pravidlá oceňovania majetku v podielovom fonde a záväzkov v podielovom fonde, ak podrobnejšie ako pravidlá ustanovené v § 104, 107, 129 a 161,
g)spôsob zverejňovania správ o hospodárení s majetkom v podielovom fonde za účtovný rok (ďalej len „ročná správa“) a správy o hospodárení s majetkom v podielovom fonde za prvých šesť mesiacov účtovného roka (ďalej len „polročná správa“) a nformáciu o tom, kde možno tieto správy získať,
h)hornú hranicu výšky odplaty za správu podielového fondu a spôsob jej výpočtu,
i)informáciu o tom, kde je sprístupnený opis stratégie uplatňovania hlasovacích práv, ktoré
27
spojené s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde, a akým spôsobom podielnik môže získať podrobné informácie o opatreniach prijatých na základe tejto stratégie,
j)formu a podobu podielových listov, počiatočnú hodnotu podielu, postup a podmienky vydávania podielových listov a uplatnenia práva na vyplatenie podielových listov; počiatočnou hodnotou podielu sa rozumie hodnota prvého podielu určená štatútom podielového fondu,
k)hornú hranicu výšky poplatkov spojených s vydaním a vyplatením podielového listu účtovaných podielnikovi a spôsob ich určovania,
l)postup pri zmene štatútu podielového fondu a spôsob informovania podielnikov o týchto zmenách,
m)postup pri zmene predajného prospektu a kľúčových informácií pre investorov a spôsob informovania podielnikov o týchto zmenách,
n)informáciu o tom, či správcovská spoločnosť môže nadobúdať do vlastného majetku podielové listy ňou spravovaných podielových fondov,
o)vyhlásenie predstavenstva správcovskej spoločnosti, že skutočnosti uvedené v štatúte podielového fondu sú aktuálne, úplné a pravdivé.
Čl.97
1. Členské štáty určia príslušné orgány, ktoré majú vykonávať povinnosti stanovené v tejto smernici. Budú o tom informovať Komisiu a uvedú pri tom prípadné rozdelenie povinností.
2. Príslušné orgány sú štátnymi orgánmi alebo orgánmi stanovenými štátnymi orgánmi.
N
203/2011
a
návrh zákona čl. XV
§ 193 ods.1
Dohľadu podľa tohto zákona podlieha činnosť vykonávaná
a)správcovskými spoločnosťami,
b)tuzemskými subjektmi kolektívneho investovania s právnou subjektivitou,
c)zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania a zahraničnými správcovskými spoločnosťami v rozsahu ich činnosti na území Slovenskej republiky,
Ú
28
ods.2
d)zakladateľmi správcovskej spoločnosti a investičného fondu s premenlivým základným imaním pri ich činnosti podľa tohto zákona,
e)členmi predstavenstiev, dozorných rád, prokuristami správcovskej spoločnosti a investičného fondu s premenlivým základným imaním a ich vrcholového manažmentu,
f)akcionármi správcovských spoločností s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti,
g)osobami, ktoré obstarávajú vydávanie, vyplácanie a odkupovanie cenných papierov fondov,
h)depozitárom pri jeho činnosti podľa tohto zákona,
i)núteným správcom pri jeho činnosti podľa tohto zákona,
j)likvidátorom pri jeho činnosti podľa tohto zákona,
k)osobami, ktorým zverila správcovská spoločnosť výkon časti svojich činností podľa
§ 57
alebo § 57a,
l)vedúcim pobočky zahraničného investičného fondu a zahraničnej správcovskej spoločnosti a jeho zástupcom.
Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je
a)dodržiavanie ustanovení tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na osoby podliehajúce dohľadu podľa tohto zákona a osobitných predpisov77f),
b)dodržiavanie štatútu alebo stanov fondu a stanov správcovskej spoločnosti,
c)monitorovanie primeranosti postupov správcovskej spoločnosti týkajúcich sa posúdenia kreditnej kvality aktív podľa
§ 37a
alebo podľa
§ 102
pri zohľadnení povahy, rozsahu a komplexnosti spravovaných subjektov kolektívneho investovania a posudzovanie využívania odkazov na úverové
29
ods.4
ratingy vydávané ratingovými agentúrami
25ha)
v investičných politikách spravovaných subjektov kolektívneho investovania a ak je nevyhnutné, odporúčanie zmiernenia dosahu takýchto odkazov s cieľom obmedziť výhradné a automatické spoliehanie sa na tieto úverové ratingy,
d)dodržiavanie podmienok, za ktorých boli udelené povolenia podľa tohto zákona, a dodržiavanie podmienok uvedených v ďalších rozhodnutiach Národnej banky Slovenska,
e)plnenie sankčných opatrení uložených rozhodnutím Národnej banky Slovenska.
Dohľad podľa odseku 1 vykonáva Národná banka Slovenska.
30
Príloha 1
Vzor B
VZOR B
Informácie, ktoré musia byť obsiahnuté v pravidelných správach
I. Stav majetku:
— prevoditeľné cenné papiere,
bankové dlhopisy,
iný majetok,
celkový majetok,
záväzky,
čistá hodnota majetku.
II. Počet podielových listov v obehu.
III. Čistá hodnota majetku na jeden podielový list.
IV. Portfólio s rozšírením na: