Návrh
Vyhláška
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z......2018,
ktorou sa ustanovujú skupiny viacročných nákladových skupín a podmienky pre zaradenie poistenca do viacročnej nákladovej skupiny
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 27c ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č ..../2018 Z. z. ustanovuje:
§ 1
V prílohe sa uvádzajú skupiny viacročných nákladových skupín a podmienky pre zaradenie poistenca do viacročnej nákladovej skupiny.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť …….. 2019.
Príloha k vyhláške č.../2018 Z. z.
Skupina
Podmienky pre zaradenie poistenca
9
V top 0,5% najnákladnejších poistencov (na základe nákladov posledných troch rokoch).
8
V top 1,5% najnákladnejších poistencov (na základe nákladov posledných troch rokoch), ak nie je v nákladnejšej skupine.
7
V top 4% najnákladnejších poistencov (na základe nákladov posledných troch rokoch), ak nie je v nákladnejšej skupine.
6
V top 7% najnákladnejších poistencov (na základe nákladov posledných troch rokoch), ak nie je v nákladnejšej skupine.
5
V top 10% najnákladnejších poistencov (na základe nákladov posledných troch rokoch), ak nie je v nákladnejšej skupine.
4
V top 15% najnákladnejších poistencov (na základe nákladov posledných troch rokoch), ak nie je v nákladnejšej skupine.
3
V top 10% najnákladnejších poistencov (na základe nákladov posledných dvoch rokoch).
2
Ostatní poistenci: nachádzajúci sa v top troch0% najnákladnejších poistencov v ktoromkoľvek z posledných troch rokov.
1
Nízko-nákladoví poistenci: nenachádzajúci sa v žiadnej z uvedených skupín.