Návrh
Vyhláška
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z......2018,
ktorou sa dopĺňa vyhláška
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa
§ 31 ods. 4 zákona č. 581/2004
Z. z.
o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v znení vyhlášky č. 358/2005 Z. z. a vyhlášky č. 642/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
Prílohe sa dopĺňa o položku 8 a 9, ktoré znejú:
„Položka 8 - Poskytnutie dokumentácie potrebnej k vytvoreniu zaraďovacieho algoritmu............................ 1 500 eur.
Položka 9 - Vydanie osvedčenia o zhode............................ 500 eur.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť ....2019.