1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2018
2019
2020
2021
Príjmy verejnej správy celkom
0
4000
4000
4000
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy z toho
0
4000
4000
4000
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
4000
4000
4000
Výdavky verejnej správy celkom
0
4000
4000
4000
v tom: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
0
4000
4000
4000
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky – rozpočet MZ SR
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Návrh pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh nepredpokladá zvýšenie výdavkov v rámci verejnej správy.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Zhodnotenie súčasného stavu:
A. Rozhodovanie zdravotnej poisťovne v prvom stupni
Vymáhanie pohľadávok na poistnom sa realizuje v súčasnosti dvoma spôsobmi, výkazom nedoplatkov prostredníctvom zdravotných poisťovní alebo platobným výmerom prostredníctvom úradu pre dohľad. Navrhuje sa zrušiť možnosť vydania platobného výmeru Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“), nakoľko tento nemal dostatočný čas na preverenie situácie poistenca. Navrhuje sa, aby pohľadávky na poistnom uplatňovala zdravotná poisťovňa v prvostupňovom konaní výkazom nedoplatkov. Ustanovuje sa postup pri predpisovaní pohľadávok zdravotnej poisťovne, ktoré zdravotná poisťovňa predpisuje v zmysle osobitného konania podľa zákona č. 581/2004 Z. z. a Úrad plní úlohy druhostupňového (odvolacieho) správneho orgánu.
B. Prerozdeľovanie poistného
Prerozdeľovanie poistného sa v súčasnosti vykonáva pri zohľadnení demografických indexov, farmaceuticko-nákladových skupín a nadlimitnej sumy.
Ciele a výsledný stav:
A. Rozhodovanie zdravotnej poisťovne v prvom stupni
Cieľom je zabezpečiť, aby vymáhanie pohľadávok na poistnom sa v prvom stupni realizovalo výlučne prostredníctvom zdravotných poisťovní. Navrhuje sa zrušiť možnosť vydania platobného výmeru úradom pre dohľad, nakoľko tento nemal dostatočný čas na preverenie situácie poistenca. Úlohy druhostupňového (odvolacieho) orgánu v plnej miere prevezme Úrad. Zároveň by malo prísť k rozšíreniu kompetencií Úradu o kontrolu aj neposkytnutej zdravotnej starostlivosti, resp. či bola poskytnutá neodkladná zdravotná starostlivosť.
B. Prerozdeľovanie poistného
Ja snahou zachovať prerozdeľovací mechanizmus a naďalej ho zdokonaľovať tak, aby v čo najvyššej miere bránil selekcii rizika poisťovňami, a aby každá poisťovňa mala k dispozícii proporčne rovnaký objem zdrojov na poistenca s vybranými charakteristikami; v situácii, kedy zdravotná poisťovňa spravuje verejné zdroje je nevyhnutné, aby zdravotné profily poistencov jednotlivej zdravotnej poisťovne nespôsobovali nerovnaké postavenie zdravotných poisťovní navzájom. Dopad zavedenia nového parametra predstavuje dodatočné navýšenie predikčnej sily a súčasné navýšenie správne prerozdelených finančných prostriedkov o 18 mil. EUR v prospech pacientov, ktorí potrebujú nákladnú zdravotnú starostlivosť.
C. Riešenie ďalších problémov z aplikačnej praxe verejného zdravotného poistenia
Viaceré čiastkové oblasti, týkajúce sa výkonu verejného zdravotného poistenia, ktorých potreba riešenia vyplynula z aplikačnej praxe (obete obchodovania s ľuďmi a ich verejné zdravotné poistenie, spresnenie náležitostí prihlášky poistenca, úprava ustanovení o ročnom zúčtovaní poistného, proces predpisovania pohľadávok, odpisovania pohľadávok a pod.).
3
Poplatok za osvedčenie zhody
V rámci riešenia aplikačných problémov sa v čl. I v bode 31 20ca) navrhuje zásadná úprava procesu osvedčovania zhody. Samotný certifikačný proces a jeho podmienky stanovené a vydané certifikačnou autoritou, Úradom - centrom pre klasifikačný systém v zmysle dokumentu „Podrobnosti o osvedčení zhody“. Proces certifikácie musí byť flexibilný, zákon by mal len nastaviť základné pravidlá procesu certifikácie a nie ho detailne popisovať.
Úrad v procese zhody neposudzuje počítačový program ako celok, ale výstupy z neho. Zákon by nemal definovať parametre, ktoré posudzované v rámci procesu certifikácie, aj z dôvodu chráneného know-how a takisto flexibility ďalšieho vývoja. Navyše, vstupné a výstupné parametre sa môžu v priebehu fungovania systému DRG meniť, nie je preto vhodné ich ustanovovať' v zákone.
Navrhuje sa, aby prevzatie podkladov k procesu certifikácie bolo riešené zmluvne medzi úradom a žiadateľom o certifikáciu so záväzkom mlčanlivosti. Úrad poskytne žiadateľovi špecifikácie potrebné pre zostavenie groupera len na základe písomnej zmluvy, ktorou úrad realizuje svoj záväzok voči spoločnosti lnstitut fur das Entgeltsystem im Krankenhaus (ďalej len „InEK) so sídlom v Nemecku, zachovávať mlčanlivosť a ochranu dôverných informácií a údajov, ktoré boli úradu poskytnuté zo strany InEK za účelom zavedenia DRG v Slovenskej republike.
Úrad za všetky výkony uvedené v zmluve uhradil IneK nemalú čiastku, v tejto súvislosti je preto opodstatnené, aby komerční vývojári grouperov, ktorým úrad na vytvorenie ich grouperov poskytne potrebné špecifikácie, uhradili úradu za poskytnutie potrebnej dokumentácie poplatok. Rovnako je opodstatnené, aby tieto osoby v procese osvedčovania zhody uhradili úradu poplatok za vydanie osvedčenia o zhode ich groupera. Zavedením poplatku by sa úrad vyhol situácii, keď niektoré osoby môžu od úradu vyžadovať poskytnutie špecifikácie potrebnej pre vytvorenie groupera, bez reálneho záujmu grouper vytvoriť. Poplatok sa navrhuje doplniť do vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov. Predpokladá sa, že adekvátna čiastka vzhľadom k možnej komerčnej hodnote výstupu vlastného grouperu, v prípade jeho predaja poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alebo iným užívateľom klasifikačného systému, by mohla byť vo výške 1500 eur za poskytnutie špecifikácií a 500 eur za prvú certifikáciu vlastného groupera. V prípade každého nového osvedčovania zhody v prípade aktualizácie groupera by mohol úrad požadovať len symbolický administratívny poplatok vo výške 50 eur.
Navrhuje sa preto, aby v procese osvedčovania zhody počítačového programu pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín bol uhrádzaný poplatok za poskytnutie dokumentácie potrebnej k vytvoreniu groupera a taktiež poplatok za vydanie osvedčenia o zhode. Poplatky majú byť príjmom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
.......................................................................................................................................................
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
X nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
4
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2018
2019
2020
2021
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Poplatok za osvedčovanie zhody
V súčasnosti proces certifikácie úspešne vykonali 2 spoločnosti.
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v súčasnosti neeviduje žiadne ďalšie žiadosti o certifikáciu.
Navrhovaný poplatok je vo výške 1500 eur za poskytnutie špecifikácií a 500 eur za prvú certifikáciu vlastného groupera.
Pri predpokladanom počte úspešných certifikácií pre 2 spoločnosti ročne by zvýšenie príjmov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou predstavovalo 4000 eur ročne.
Príjem z týchto poplatkov by bol v plnej miere využitý na úhradu výdavkov, súvisiacich s procesom certifikácie nového počítačového programu; samotný proces je zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou odhadovaný na 200 250 človekohodín zamestnancov Úradu.
V zmysle tohto návrhu môžu byť príjmy dosiahnuté aj z nových pokút, uložených za neplnenie zákonných povinností (čl. IV body 46), ktorých výšku však nie je možné v súčasnosti kvantifikovať.
5
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2018
2019
2020
2021
poznámka
Daňové príjmy (100)1
daň z príjmu znížená po rozšírení technických rezerv zdravotnými poisťovňami na plánovanú zdravotnú starostlivosť
Nedaňové príjmy (200)1
0
4000
4000
4000
221004 Ostatné poplatky
0
4000
4000
4000
príjem Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
4000
4000
4000
6
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2018
2019
2020
2021
poznámka
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
4000
4000
4000
výdavok Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
7
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2018
2019
2020
2021
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
8