Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Návrhom zákona sa netransponujú predpisy EÚ.
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
júl 2018
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
august 2018
2.Definícia problému
A Rozhodovanie zdravotnej poisťovne v prvom stupni
Vymáhanie pohľadávok na poistnom sa realizuje v súčasnosti dvoma spôsobmi, výkazom nedoplatkov prostredníctvom zdravotných poisťovní alebo platobným výmerom prostredníctvom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“). Navrhuje sa zrušiť možnosť vydania platobného výmeru Úradom, nakoľko tento nemal dostatočný čas na preverenie situácie poistenca. Cieľom je zabezpečiť, aby vymáhanie pohľadávok na poistnom sa v prvom stupni realizovalo výlučne prostredníctvom zdravotných poisťovní.
B Prerozdeľovanie poistného
Prerozdeľovanie poistného sa v súčasnosti vykonáva pri zohľadnení demografických indexov, farmaceuticko-nákladových skupín a nadlimitnej sumy.
3.Ciele a výsledný stav
A Rozhodovanie zdravotnej poisťovne v prvom stupni
Navrhuje sa zrušiť možnosť vydania platobného výmeru Úradom. Úlohy druhostupňového (odvolacieho) orgánu v plnej miere prevezme Úrad. Zároveň by malo prísť k rozšíreniu kompetencií úradu o kontrolu aj neposkytnutej zdravotnej starostlivosti, resp. či bola poskytnutá neodkladná zdravotná starostlivosť.
Zároveň by malo prísť k rozšíreniu kompetencií úradu o kontrolu aj neposkytnutej zdravotnej starostlivosti, rozhodovania, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť.
B Prerozdeľovanie poistného
Je snahou zachovať prerozdeľovací mechanizmus a naďalej ho zdokonaľovať tak, aby v čo najvyššej miere bránil selekcii rizika poisťovňami, a aby každá poisťovňa mala k dispozícii obdobný objem zdrojov na poistenca s vybranými charakteristikami; v situácii, kedy zdravotná poisťovňa spravuje verejné zdroje je nevyhnutné, aby zdravotné profily poistencov jednotlivej zdravotnej poisťovne nespôsobovali nerovnaké postavenie zdravotných poisťovní navzájom.
C Riešenie ďalších problémov z aplikačnej praxe verejného zdravotného poistenia
Viaceré čiastkové oblasti, týkajúce sa výkonu verejného zdravotného poistenia, ktorých potreba riešenia vyplynula z aplikačnej praxe (obete obchodovania s ľuďmi a ich verejné
zdravotné poistenie, spresnenie náležitostí prihlášky poistenca, úprava ustanovení o ročnom zúčtovaní poistného, proces predpisovania pohľadávok, odpisovania pohľadávok a pod.)
4.Dotknuté subjekty
Zdravotné poisťovne, poistenci, platitelia poistného, úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
5.Alternatívne riešenia
Nie sú.
Nultý variant: Platná právna úprava si vyžaduje zmenu, nakoľko nedostatočne upravuje vzťahy pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia. Ak by nedošlo k vydaniu tejto právnej úpravy by bola v rozpore s aplikovaním napr. GDPR. Uvedené by malo priamy negatívny dopad na kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti a vykonávania verejného zdravotného poistenia.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
-Vyhláška MZSR o viacročných nákladových skupinách
-Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
-
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Stanovisko MZSR:
Krytie negatívneho vplyvu na rozpočet verejnej správy je zabezpečené zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. Dotknutým subjektom, ktorý zabezpečí realizáciu krytia zdravotné poisťovne.
Podľa záverov Európskej komisie z 15. 10. 2014, podľa ktorého v slovenskom systéme zdravotného poistenia prevládajú sociálne ciele, jedná sa o systém založený najmä na zásade solidarity, pričom Komisia dospela k záveru, že dotknuté činnosti (výkon verejného zdravotného poistenia) nemajú ekonomickú povahu. (
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1158_sk.htm
). Tento záver sa vzťahuje na osobitný spôsob, akým je táto činnosť na Slovensku organizovaná a vykonávaná, a týka sa preto tohto konkrétneho systému v Slovenskej republike.
V súlade s vyššie uvedenými závermi Európskej komisie nie je možné pokladať úhradu nákladov, spojených s danou zmenou z rozpočtu zdravotných poisťovní (t. j. zo zdrojov verejného zdravotného poistenia) za ekonomickú činnosť, nakoľko jednak výkon verejného zdravotného poistenia v SR nemá ekonomickú povahu, jednak sa jedná iba o prerozdelenie zdrojov verejného zdravotného poistenia, ktoré sa dostali do príjmov verejného zdravotného poistenia z titulu zvýšenia platby za poistencov štátu (zo štátneho rozpočtu).
11.
Inštitút zdravotnej politiky MZSR
12.Zdroje
Súvisiace platné právne predpisy, údaje zdravotných poisťovní
Národné centrum zdravotníckych informácií, údaje od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania:
Vzhľadom na fakt, že predkladateľ uvádza v Doložke vybraných vplyvov tak negatívny, ako aj pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, Komisia žiada aj o kvalitatívny a kvantitatívny popis pozitívnych vplyvov, keďže v časti 3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty spomínané len negatívne vplyvy.
V súvislosti s vyššie uvedeným Komisia žiada predkladateľa o zaradenie vplyvu v podobe straty na príjmoch súkromných poisťovní do príslušnej časti Analýzy, keďže síce nedochádza k zvýšeniu, resp. zníženiu finančných nákladov, ale ide o určitú stratu na strane súkromných poisťovní a tiež o popis toho, na základe čoho k tejto strate dôjde.
Zároveň Komisia žiada predkladateľa o konkrétnejší popis administratívnych nákladov, ktoré podnikateľom môžu potenciálne vzniknúť, keďže formuláciu „Akékoľvek administratívne náklady zdravotné poisťovne vykryjú z vlastných zdrojov“ Komisia považuje za príliš všeobecnú.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
nesúhlasné stanovisko
s materiálom, ktorý bol predložený na záverečné posúdenie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.
Stanovisko MZSR:
V doložke vybraných vplyvov bol upravený vplyv iba na negatívne, mylne bol označený ak pozitívny vplyv.
Upravili sme aj administratívne náklady.
Podľa záverov Európskej komisie z 15. 10. 2014, podľa ktorého v slovenskom systéme zdravotného poistenia prevládajú sociálne ciele, jedná sa o systém založený najmä na zásade solidarity, pričom Komisia dospela k záveru, že dotknuté činnosti (výkon verejného zdravotného poistenia) nemajú ekonomickú povahu. (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1158_sk.htm). Tento záver sa vzťahuje na osobitný spôsob, akým je táto činnosť na Slovensku organizovaná a vykonávaná, a týka sa preto tohto konkrétneho systému v Slovenskej republike.
V súlade s vyššie uvedenými závermi Európskej komisie nie je možné pokladať úhradu nákladov, spojených s danou zmenou z rozpočtu zdravotných poisťovní (t. j. zo zdrojov verejného zdravotného poistenia) za ekonomickú činnosť, nakoľko jednak výkon verejného
zdravotného poistenia v SR nemá ekonomickú povahu, jednak sa jedná iba o prerozdelenie zdrojov verejného zdravotného poistenia, ktoré sa dostali do príjmov verejného zdravotného poistenia z titulu zvýšenia platby za poistencov štátu (zo štátneho rozpočtu).