VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanieČíslo: UV-32829/2018
Národnej rady Slovenskej republiky
1139
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava 27. septembra 2018