Dôvodová správa
Najlepší záujem dieťaťa musí byť rozhodujúcim kritériom rozhodovacej činnosti orgánov štátu. Preto je ale nevyhnutné vytvoriť také legislatívne podmienky v zmysle článku 2 ods. 2 Ústavy SR, aby štátne orgány mali možnosť účinne pomáhať tejto skupine obyvateľstva. Pomoc deťom v situáciách, keď v dôsledku neplnenia najzákladnejšej povinnosti zo strany ich rodičov, vyživovacej povinnosti a keď je ohrozený ich zdravý vývin musí byť a aj je prioritou každej vyspelej spoločnosti.
Zákonom č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa upravilo poskytovanie náhradného výživného. Štát poskytuje náhradné výživné v prípadoch, ak si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť voči nezaopatreným deťom a v prípadoch, keď sirotský dôchodok, resp. suma sirotských dôchodkov u nezaopatreného dieťaťa nedosahuje výšku minimálneho výživného, ustanoveného zákonom o rodine. Celé bremeno vymáhania nedoplatkov na výživnom ponecháva na pleciach jednotlivca vo väčšine prípadov matky dieťaťa, ktorá je v mnohých prípadoch v nezávidenia hodnej situácii.
Cieľom predloženého návrhu zákona je vytvoriť pre deti a oprávnené osoby plnú vykonateľnosť rozhodnutí súdov alebo súdom schválenej dohody o vyživovacej povinnosti povinnej osoby a pre príslušné štátne orgány také podmienky, aby mali povinnosť vymáhať náhradu od povinných osôb za poskytnuté náhradné výživné prostredníctvom rozhodnutí vydaných v správnom konaní. Tieto rozhodnutia budú mať priamu vykonateľnosť a budú súčasne podkladom pre exekučné konanie pri vymáhaní tejto pohľadávky. Penále vymerané povinnej osobe nahradia náklady štátu za služby pri poskytovaní náhradného výživného a bude mať silný výchovný a preventívny účinok.
Navrhovaný zákon teda zabezpečí rýchly a dostatočný spôsob náhrady za poskytnuté výživné žiadateľom, ktorým sa z rôznych dôvodov výživné neplatí. Zníži sa stres oprávnených s vymáhaním výživného od neplatiacej povinnej osoby, odstránia sa príčiny ich vzájomných konfliktov a v konečnom dôsledku sa odbúra časové zaťaženie oprávnených osôb a ich detí.
Návrh zákona obsahuje prísne mechanizmy postihovania tých, za ktorých sa poskytne náhradné výživné a ktoré zabránia pokusom o zneužitie tohto inštitútu:
(1)ide najmä o povinnosť oprávnenej osoby podať trestné oznámenie na povinného pre zanedbanie povinnej výživy, nakoľko naplnenie jedného zo znakov trestného činu podľa § 207 Trestného zákona (neplnenie výživného počas troch mesiacov) je totožné s podmienkou nároku podľa § 2 ods. 1 písm. a) návrhu zákona,
(2)navýšenie vymáhanej pohľadávky o penále vo výške 0,05% za každý deň z omeškania nezaplatenia náhradného výživného, ktoré úrad vymáha spolu s náhradou za poskytnuté náhradné výživné,
(3)úrad vymáha pohľadávku, ktorá prešla na štát podľa § 38 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Mení sa podmienka, kedy oprávnená osoba nárok na náhradné výživné s tým, že sa exekučné konanie nahrádza uznesením o začatí trestného stíhania.
K bodu 2
Navrhuje sa vypustiť zo zákona posudzovanie mesačného príjmu oprávnenej osoby ako podmienky nároku na náhradné výživné.
K bodu 3
Z ustanovenia zákona sa vypúšťa povinnosť oprávnenej osoby žiadať a predkladať úradu potvrdenie z Centra pre medzinárodnú ochranu detí a mládeže o postúpení návrhu na uznanie a výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného.
K bodu 4
Upravuje sa výška náhradného výživného na výšku, ktorá bola určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenej dohody.
K bodu 5
Upravuje sa výška náhradného výživného v prípadoch, keď povinná osoba zaplatila časť výživného oprávnenej osobe.
K bodu 6
Rozširujú sa povinnosti úradu o podávanie návrhov na exekúciu v súlade so zákonom.
K bodu 7
Legislatívno-technická zmena súvisiaca s bodom 2.
K bodu 8
Legislatívno-technika zmena, ktorou exekučné konanie nahrádza uznesením o začatí trestného stíhania.
K bodu 9
Vypúšťa sa zo zákona ustanovenie o povinnosti priložiť potvrdenie Centra pre medzinárodnú ochranu detí a mládeže o postúpení návrhu na uznanie a výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného.
K bodu 10
Upravuje sa spôsob v konaní o náhradnom výživnom, ako aj spôsob prechádzania nároku oprávnenej osoby na úrad a tiež spôsob ako postupuje úrad pri vymáhaní náhrady za poskytnuté náhradné výživné.
K bodu 11
Stanovuje sa povinnosť pre orgánom činným v trestnom konaní poskytovať informácie o trestnom konaní voči povinnému k stanovenému dňu.
K bodu 12
Vypúšťa sa povinnosť oprávnenej osoby predkladať potvrdenie z Centra pre medzinárodnú ochranu detí a mládeže o postúpení návrhu na uznanie a výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného.
K bodu 13
Legislatívno-technika zmena, ktorou sa zrušuje povinnosť úradu podávať oznámenie o podozrení z páchania trestného činu.
K bodu 14
Legislatívno-technika zmena, ktorou sa reaguje na zmeny vykonané v zákone.
K bodu 15
Určuje sa účinnosť navrhnutých zmien v prechodných ustanoveniach.
Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona k 1. januáru 2019.