NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo :
Návrh zákona
z ............ 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z. a zákona č. 66/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 odsek 1 písm. a) sa slová ak exekučné konanie na vymoženie pohľadávky na výživnom trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie súdu a povinná osoba nezačala platiť výživné nahrádzajú slovami ak predložila uznesenie o začatí trestného stíhania1a) “.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:
1a) § 199 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.“
2. V § 2 odsek 2 znie:
„(2) Oprávnená osoba, ktorá spĺňa jednu z podmienok uvedených v odseku 1, nárok na náhradné výživné, ak trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, ak ide o oprávnenú osobu, ktorej sa poskytla doplnková ochrana,
2a)
a zdržiava sa na území Slovenskej republiky.“.
3. V § 2 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.
4. V § 4 odsek 1 sa vypúšťajú slová „, najviac vo výške 1,2 násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa3)“.
5. V § 4 odsek 2 sa vypúšťajú slová „,najviac vo výške 1,2 násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa3)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.
6. § 5 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) podáva návrh na exekúciu podľa osobitného predpisu. 7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a) znie:
7a) § 38 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
7. V § 8 odsek 3 sa slová „a odseku 4 písm. b)“ vypúšťajú.
8. V § 11 odsek 5 písmeno b) znie: „b) uznesenie o začatí trestného stíhania,1a)
9. V § 11 odsek 5 sa vypúšťa písmeno c) .
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).
10. § 11 sa dopĺňa odsekmi 11 až 15, ktoré znejú:
„(11) Poskytnutím náhradného výživného nárok oprávnenej osoby na výživné prechádza na úrad, a to do výšky poskytnutého náhradného výživného.
(12) Úrad si uplatňuje náhradu za poskytnuté náhradné výživné a penále od povinnej osoby rozhodnutím.
(13) Úrad vydá písomné rozhodnutie, ktorým uloží povinnej osobe uhradiť náhradu za poskytnuté náhradné výživné vo výške skutočne poskytnutého náhradného výživného a penále výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti povinnej osoby zaplatiť náhradné výživné do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet v Štátnej pokladnici alebo zaplatená v hotovosti na úrade.
(14) Rozhodnutie podľa odseku 11, proti ktorému nebolo podané odvolanie, alebo rozhodnutie vydané v odvolacom konaní je právoplatné a vykonateľné. Také rozhodnutie je podkladom pre exekúciu podľa osobitného predpisu.7a)
(15) Uhradená náhrada za poskytnuté náhradné výživné a penále príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“
11. V § 12 odsek 2 písmeno a) znie:
„a) vyšetrovateľ Policajného zboru alebo poverený príslušník Policajného zboru je povinný predložiť potvrdenie o začatí trestného stíhania1a),“.
12. V § 12 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).
13. V § 12 sa vypúšťa odsek 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.
14. V § 13 ods. 1 sa slová § 12 ods. 2 za nesplnenie povinností ustanovených v § 12 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 2 písm c) e) za nesplnenie povinností ustanovených v § 12 ods. 2 písm. c) až e)“.
15. Za § 16a sa vkladá § 16b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 16b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1) V konaní o náhradnom výživnom začatom pred 1. januárom 2019, ktoré nebolo právoplatne skončené do 31. decembra 2018, sa postupuje podľa zákona účinného do 31. decembra 2018.
(2) Trvanie nároku na náhradné výživné, na ktoré vznikol nárok pred 1. januárom 2019 a ktoré sa vypláca po 31. decembra 2018, úrad prehodnotí podľa tohto zákona do 31. júla 2019.
(3) Ak rozhodnutie o náhradnom výživnom nenadobudlo právoplatnosť do 31. decembra 2018 z dôvodu, že bolo proti nemu podané odvolanie, odvolací orgán zruší toto rozhodnutie a vráti vec prvostupňovému orgánu, ktorý postupuje podľa tohto zákona.“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.