Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Adriana Pčolinská, Boris Kollár, Milan Krajniak, Peter Pčolinský, Peter Štarchoň, Ľudovít Goga.
V praxi sa stáva, že žiak, ktorý sa pripravuje na základe učebnej zmluvy vystúpi zo systému duálneho vzdelávania. Zamestnávateľ, ktorý vynaložil finančné prostriedky na prípravu pracovnej sily v systéme duálneho vzdelávania by mal mať možnosť zaradiť do duálneho vzdelávania iného žiaka, ktorý sa pripravoval podľa školského vzdelávacieho programu pre systém duálneho vzdelávania a tak získať pracovnú silu v predpokladanom roku ukončenia štúdia pôvodného žiaka. Návrh súčasne zabezpečí efektívne využitie finančnej motivácie zamestnávateľa na poskytovanie praktického vyučovania žiakovi s učebnou zmluvou za obdobie do vystúpenia žiaka zo systému duálneho vzdelávania vo forme zníženia základu dane z príjmu zamestnávateľa za žiaka ako aj vo forme príspevku na zabezpečenie praktického vyučovania žiaka.
Zavedenie priamej platby pre zamestnávateľov v podobe príspevku na kompenzáciu časti nákladov na realizáciu duálneho vzdelávania považujeme za výrazný pokrok návrhu zákona. Zo súčasne platného ustanovenia zákona vyplýva, že sa nevytvára dostatočná motivácia pre zapojenie väčšieho počtu zamestnávateľov do duálneho vzdelávania. Dôvodom je skutočnosť, že príspevok a zníženie základu dane o 3200 eur pokrýva v priemere za celé štúdium iba časť nákladov na poskytovanie podnikového štipendia pre žiaka s učebnou zmluvou a nepokrýva samotné náklady na poskytovanie praktického vyučovania, ktorých súčasťou aj náklady na hmotné zabezpečenie žiaka. Preto navrhujeme zvýšenie podpory zamestnávateľa prostredníctvom znižovania daňového základu. Uvedenou zmenou sa dosiahne praxou očakávané výraznejšie zatraktívnenie duálneho vzdelávania pre zamestnávateľa.
Motivačné štipendium a podnikové štipendium by malo slúžiť ako motivácia pre štúdium na stredných odborných školách a stredných odborných učilištiach a ako motivácia k dosahovaniu výborných študijných výsledkov. Súčasne platný zákon o hmotnej núdzi však tieto štipendiá započítava do posudzovaného príjmu pre nárok na pomoc v hmotnej núdzi, čo môže spôsobiť zánik nároku na pomoc v hmotnej núdzi. Tieto štipendiá preto pôsobia demotivačne pre rodinu, ktorej žiak sa zapojil do systému duálneho vzdelávania. Preto navrhujeme vypustenie uvedených druhov štipendií z posudzovaných príjmov pri nároku na pomoc v hmotnej núdzi.
V súčasnej dobe absentuje prepojenie kariérneho poradenstva v školách na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Prepojením činností v rámci kariérneho poradenstva sa umožní koordinovaný postup centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, základnej školy, strednej školy a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v orientácii žiakov na povolania a v činnostiach kariérového poradenstva.
Aplikačná prax ukázala, že väčšina žiakov s učebnou zmluvou záujem pokračovať s výkonom praktického vyučovania aj po skončení školského vyučovania a to najmenej v dĺžke 3 kalendárnych týždňov. Cieľom je súčasne odstrániť organizačnú náročnosť skracovania školského vyučovania v škole v prípade výkonu praktického vyučovania cez školské prázdniny, ako aj odstrániť administratívnu náročnosť výkonu produktívnej práce žiaka cez školské prázdniny, ktorú mohol žiak vykonávať v prípade neskrátenia školského vyučovania iba ako výkon práce mimo pracovného pomeru podľa zákonníka práce. Praktické vyučovanie cez školské prázdniny, pri ktorom žiak vykonáva produktívnu prácu, tak zabezpečí odborný rozvoj žiaka a plynule môže nadväzovať na prípravné obdobie zodpovedajúce obdobiu školského vyučovania, počas ktorého žiak na praktickom vyučovaní vykonáva najmä cvičnú prácu.
Cieľom predloženého návrhu zákona je v čo možno najväčšej miere zatraktívniť systém duálneho vzdelávania pre študentov stredných odborných škôl a stredných odborných učilíšť a vytvoriť vhodné podmienky na realizáciu systému duálneho vzdelávania pre zamestnávateľov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Upravené znenie je odvodené z popisu základného pojmu „vzdelávanie“, ktorý je definovaný v § 2 písm. g) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Podrobnejšie špecifikuje pojem „praktické vyučovanie“, ktoré priamo nadväzuje na špecifikáciu pojmu „vzdelávanie“ v školskom zákone. Praktické vyučovanie nie je iba procesom poskytovania praktických zručností, schopností a návykov, ale je procesom výchovného a vzdelávacieho pôsobenia osoby, pod vedením ktorej žiak vykonáva praktické vyučovanie ako aj procesom učenia, ktorého výsledkom na strane žiaka je získavanie praktických zručností, schopností a návykov nevyhnutných na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností. Navrhovanou zmenou znenia písm. g) bude v zákone jednoznačne upravené, že zamestnávateľ definovaný v § 2 písm. h) zákona, je poskytovateľom praktického vyučovania definovaného v písm. g).
Navrhuje sa zadefinovanie, že poskytovanie praktického vyučovania, ktorým je organizovaný a realizovaný proces výchovného a vzdelávacieho pôsobenia a učenia zameraný na získavanie praktických zručností, schopností a návykov nevyhnutných na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností, je poskytovaním vzdelávania vo verejnom záujme. Táto úprava vychádza aj z textu v Ústave Slovenskej republiky: „Občania majú právo na bezplatné vzdelanie v základných školách a stredných školách, podľa schopností občana a možnosti spoločnosti aj na vysokých školách.“ Bezplatné vzdelávanie zabezpečuje a financuje štát. Zamestnávateľ sa poskytovaním praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania na tejto úlohe štátu podieľa v rozsahu od 50% do 80% z celkového počtu vyučovacích hodín vzdelávania žiaka na strednej odbornej škole. Z uvedeného vyplýva, že poskytovanie príspevku zamestnávateľom na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávanie nebolo poskytovaním štátnej pomoci, ale príspevkom na čiastočnú úhradu vynaložených nákladov na poskytovanie praktického vyučovania.
Poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania prináša pre spoločnosť pozitívne výsledky potvrdené dlhoročnými skúsenosťami duálneho vzdelávania v štátoch s rozvinutým duálnym vzdelávaním. Preto je vo verejnom záujme našej spoločnosti dosiahnuť rozvojom systému duálneho vzdelávania:
-dostatok kvalifikovanej pracovnej sily na trhu práce,
-uplatnenie absolventa odborného vzdelávania a prípravy na trhu práce „..aby každý absolvent mal uplatnenie...“,
-efektívne vynakladanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na odborné vzdelávanie a prípravu, ktoré nebude vyžadovať po ukončení vzdelávania žiaka na strednej odbornej škole vynakladanie ďalších financií zo štátneho rozpočtu, napr. na rekvalifikáciu uchádzačov o zamestnanie, poskytovanie dávok v nezamestnanosti a pod.
K bodu 2
Upravuje možnosť výkonu praktického vyučovania cez školské prázdniny v systéme duálneho vzdelávania vychádza z aplikačnej praxe systému duálneho vzdelávania od roku 2015.
K bodu 3
Navrhuje sa oprávnenie pre zamestnávateľa, ktorý vynaložil finančné prostriedky na prípravu pracovnej sily v systéme duálneho vzdelávania, aby mal mať možnosť zaradiť do duálneho vzdelávania iného žiaka, ktorý sa pripravoval podľa školského vzdelávacieho programu pre systém duálneho vzdelávania a tak získať pracovnú silu v predpokladanom roku ukončenia štúdia pôvodného žiaka. Návrhom sa
K Čl. II
Upravuje zvýšenie podpory zamestnávateľa prostredníctvom znižovania daňového základu.
K Čl. III
Navrhuje sa vypustenie motivačného štipendia a podnikového štipendia z posudzovaných príjmov pri nároku na pomoc v hmotnej núdzi.
K Čl. IV
Navrhuje sa prepojiť činnosti v rámci kariérneho poradenstva a umožniť koordinovaný postup centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, základnej školy, strednej školy a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v orientácii žiakov na povolania a v činnostiach kariérového poradenstva.
K Čl. V
Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2019.