NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
__________________________________________________________
NÁVRH
Z á k o n
z .................... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V § 2 písm. g) a h) znejú:
„g) praktickým vyučovaním organizovaný a realizovaný proces výchovného a vzdelávacieho pôsobenia a učenia zameraný na získavanie praktických zručností, schopností a návykov nevyhnutných na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností,
h) zamestnávateľom fyzická alebo právnická osoba, iná ako stredná odborná škola, ktorej predmet činnosti zodpovedá obsahu vzdelávania v študijnom odbore alebo obsahu vzdelávania v učebnom odbore poskytujúca praktické vyučovanie vo verejnom záujme,“.
2. V § 19 sa vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
"(10) Ak došlo k ukončeniu zmluvného vzťahu založeného učebnou zmluvou podľa ods. 5 písm. a), b), c), e) a f) alebo zamestnávateľ vypovedal učebnú zmluvu podľa odseku 7 písm. a) e), zamestnávateľ môže uzavrieť učebnú zmluvu s iným žiakom, ktorý sa pripravuje podľa školského vzdelávacieho programu pre systém duálneho vzdelávania školy, s ktorou uzavretú zmluvu o duálnom vzdelávaní v tom istom študijnom odbore alebo v tom istom učebnom odbore.".
Odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 11 a 12.
3. V § 48 sa vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Ak žiak s učebnou zmluvou po dohode so zamestnávateľom vykonáva na praktickom vyučovaní cez školské prázdniny v rámci odborného rozvoja žiaka iba produktívnu prácu, obdobie školského vyučovania sa nekráti. Odmena za produktívnu prácu cez školské prázdniny sa poskytuje najmenej vo výške minimálnej hodinovej mzdy. Neplnoletý žiak môže vykonávať praktické vyučovanie cez školské prázdniny iba so súhlasom zákonného zástupcu.
Odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Čl. II
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z. a zákona č. 213/2018 Z. z. sa mení takto:
§ 17 odsek 37 znie:
(37) Základ dane daňovníka, ktorý poskytuje praktické vyučovanie žiakovi na základe učebnej zmluvy podľa osobitného predpisu,80ac
)
sa zníži o
a)6 400 eur na žiaka, ak daňovník poskytne v zdaňovacom období viac ako 400 hodín praktického vyučovania,
b)3 200 eur na žiaka, ak daňovník poskytne v zdaňovacom období viac ako 200 hodín praktického vyučovania.“.
Čl. III
Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 308/2014 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 81/2017 Z. z. sa mení takto:
V § 4 odsek 1 písm. o) znie:
„o) odmena za produktívnu prácu žiaka, motivačné štipendium a podnikové štipendium a hmotné zabezpečenie žiaka18)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:
18) § 27 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 62/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z. a zákona č. 210/2018 Z. z. sa mení takto:
§ 135 odsek 2 znie:
„(2) Kariérové poradenstvo v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je zamerané najmä na činnosti podľa § 131 ods. 6 písm. a), c) a d) a metodické usmerňovanie kariérového poradenstva v školách a školských zariadeniach v jeho územnej pôsobnosti. Súčasťou kariérového poradenstva v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v sídle kraja je aj koncepčné, metodické a koordinačné usmerňovanie kariérového poradenstva v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v jeho územnej pôsobnosti. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v rámci kariérového poradenstva spolupracuje s pracoviskami Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny poskytujúcimi informačné a poradenské služby pri voľbe povolania pre žiakov základných škôl.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.