NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
_______________________________________________________________________
Návrh
zákon
z ......... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 327/2007 Z. z., zákona č. 331/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 339/2013 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 18/2018 Z. z. sa mení takto:
1. V § 3 ods. 1 písm. c) znie:
„c) získal najmenej trojročnú prax ako advokátsky koncipient s minimálnymi obsahovými nárokmi podľa §62a; priebeh praxe sa preukazuje výkazom praxe,“.
2. Za § 82b sa vkladá § 82c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 82c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
Advokátsky koncipient zapísaný do zoznamu advokátskych koncipientov do 31. decembra 2018 vykoná prax advokátskeho koncipienta v trvaní podľa predpisu účinného od 1. januára 2019.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.