Návrh
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z .................... 2018,
o vykonávaní preventívnej rehabilitácie, vysielaní na preventívnu rehabilitáciu a riadení preventívnej rehabilitácie
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 220 ods. 12 zákona č. .../2018 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie, vysielaní na preventívnu rehabilitáciu a riadení preventívnej rehabilitácie
§ 1
(1) Preventívna rehabilitácia formou aktívneho odpočinku sa vykonáva spravidla hromadne v zariadeniach finančnej správy.
(2) Preventívna rehabilitácia formou liečebno-preventívnej starostlivosti sa vykonáva spravidla v zdravotníckych zariadeniach.
(3) Preventívna rehabilitácia formou výkonu fyzickej práce v prospech služobného úradu sa vykonáva pri svojpomocnej účelovej výstavbe v rámci investičnej výstavby finančnej správy, opravách a údržbe účelových a rekreačných zariadeniach finančnej správy alebo iných akciách určených orgánmi finančnej správy.
(4) Na preventívnu rehabilitáciu podľa odseku 3 môžu byť vyslaní len ozbrojení príslušníci finančnej správy uvedení v § 220 ods. 4 zákona.
§ 2
(1) Na preventívnu rehabilitáciu podľa § 220 ods. 1 písm. b) a c) zákona vysiela príslušníka finančnej správy nadriadený, ktorý je oprávnený určiť nástup dovolenky.
(2) Na preventívnu rehabilitáciu podľa § 220 ods. 1 písm. a) zákona vysiela príslušníka finančnej správy nadriadený podľa odseku 1 na základe odporúčania služobného posudkového lekára.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť ...