TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
PrávnyPrávny predpispredpis
RÁMCOVÉRÁMCOVÉ ROZHODNUTIEROZHODNUTIE RADY2006/960/SVVRADY2006/960/SVV zz 18.18. decembradecembra 20062006
oo zjednodušenízjednodušení výmenyvýmeny informáciíinformácií aa spravodajskýchspravodajských informáciíinformácií medzimedzi orgánmiorgánmi presadzovaniapresadzovania právapráva členskýchčlenských štátovštátov EurópskejEurópskej únieúnie vv zneníznení korigendkorigend kk rámcovémurámcovému rozhodnutiurozhodnutiu RadyRady 2006/960/SVV2006/960/SVV
PrávnePrávne predpisypredpisy SlovenskejSlovenskej republikyrepubliky
NávrhNávrh zákonazákona oo finančnejfinančnej správespráve aa oo zmenezmene aa doplnenídoplnení niektorýchniektorých zákonovzákonov
11
22
33
44
55
66
77
88
ČlánokČlánok
(Č,(Č, O,O,
V,V, P)P)
TextText
SpôsobSpôsob transpo-transpo-
zíciezície
ČísloČíslo
ČlánokČlánok (Č,(Č, §,§, O,O, V,V, P)P)
TextText
ZhodaZhoda
PoznámkyPoznámky
Č:1Č:1
O:1O:1
CieľCieľ aa rozsahrozsah pôsobnostipôsobnosti
ÚčelomÚčelom tohtotohto rámcovéhorámcového rozhodnutiarozhodnutia jeje ustanoviťustanoviť pravidlá,pravidlá, podľapodľa ktorýchktorých sisi orgányorgány presadzovaniapresadzovania právapráva členskýchčlenských štátovštátov môžumôžu účinneúčinne aa rýchlorýchlo vymieňaťvymieňať existujúceexistujúce informácieinformácie aa spravodajskéspravodajské informácieinformácie nana účelyúčely vedeniavedenia vyšetrovaniavyšetrovania trestnýchtrestných činovčinov aleboalebo uskutočňovanispravodajskýchuskutočňovanispravodajských operáciíoperácií vv trestnýchtrestných veciach.veciach.
NN
NávrhNávrh zákonazákona
§§ 2323
O:1O:1
O:3O:3
P:aP:a
P:bP:b
(1)(1) FinančnáFinančná správaspráva jeje oprávnenáoprávnená pripri plneníplnení úlohúloh finančnejfinančnej správysprávy nana účelyúčely trestnéhotrestného konaniakonania žiadaťžiadať aa prijímaťprijímať informácieinformácie aa osobnéosobné údajeúdaje odod orgánuorgánu členskéhočlenského štátuštátu EurópskejEurópskej únieúnie oprávnenéhooprávneného nana predchádzaniepredchádzanie aa odhaľovanieodhaľovanie trestnýchtrestných činov,činov, zisťovaniezisťovanie páchateľovpáchateľov trestnýchtrestných činovčinov aa vyšetrovanievyšetrovanie trestnýchtrestných činovčinov aleboalebo odod orgánuorgánu zriadenéhozriadeného EurópskouEurópskou úniouúniou nana tentotento účelúčel (ďalej(ďalej lenlen „orgán„orgán členskéhočlenského štátu“)štátu“) aleboalebo zz informačnéhoinformačného systémusystému zriadenéhozriadeného EurópskouEurópskou úniouúniou nana predchádzaniepredchádzanie aa odhaľovanieodhaľovanie trestnýchtrestných činov,činov, zisťovaniezisťovanie páchateľovpáchateľov trestnýchtrestných činov,činov, vyšetrovanievyšetrovanie trestnýchtrestných činovčinov aa výkonvýkon trestov.trestov.
(3)(3) FinančnáFinančná správaspráva poskytujeposkytuje aleboalebo sprístupňujesprístupňuje nana účelyúčely predchádzaniapredchádzania aa odhaľovaniaodhaľovania trestnejtrestnej činnosti,činnosti, zisťovaniazisťovania páchateľovpáchateľov trestnýchtrestných činovčinov aa vyšetrovaniavyšetrovania trestnýchtrestných činovčinov informácieinformácie aa osobnéosobné údajeúdaje orgánuorgánu členskéhočlenského štátuštátu
a)a) nana jehojeho požiadaniepožiadanie aleboalebo
b)b) bezbez jehojeho požiadania,požiadania, akak jeje predpoklad,predpoklad, žeže poskytnutímposkytnutím aleboalebo sprístupnenímsprístupnením informácieinformácie aleboalebo osobnéhoosobného údajaúdaja sasa pomôžepomôže pripri predchádzanípredchádzaní aa odhaľovaníodhaľovaní trestnejtrestnej činnosti,činnosti, zisťovanízisťovaní páchateľapáchateľa trestnéhotrestného činučinu aa vyšetrovanívyšetrovaní trestnéhotrestného činu,činu, prepre ktorýktorý možnomožno vydaťvydať európskyeurópsky zatýkacízatýkací rozkazrozkaz nana základezáklade jehojeho zaradeniazaradenia dodo niektorejniektorej zz kategóriíkategórií podľapodľa osobitnéhoosobitného predpisu.predpisu.8181))
8181)) §§ 44 ods.ods. 44 zákonazákona č.č. 154/2010154/2010 Z.Z. z.z. oo európskomeurópskom zatýkacomzatýkacom rozkaze.rozkaze.
ÚÚ
2
Č:1Č:1
O:6O:6
ČlenskéČlenské štáty,štáty, akak imim toto dovoľujedovoľuje vnútroštátnevnútroštátne právoprávo aa jeje toto vv súladesúlade ss ním,ním, poskytujúposkytujú informácieinformácie aleboalebo spravodajskéspravodajské informácie,informácie, ktoréktoré boliboli predtýmpredtým získanézískané donucovacímidonucovacími opatreniami.opatreniami.
NN
NávrhNávrh zákonazákona
§§ 2323
O:7O:7
(7)(7) AkAk informáciainformácia aleboalebo osobnýosobný údaj,údaj, ktorýktorý sasa poskytnúťposkytnúť aleboalebo sprístupniťsprístupniť orgánuorgánu členskéhočlenského štátu,štátu, bolbol získanýzískaný služobnouslužobnou činnosťou,činnosťou, ktorejktorej predchádzalpredchádzal súhlassúhlas aleboalebo príkazpríkaz súdusúdu aleboalebo prokurátora,prokurátora, aleboalebo inéhoiného orgánu,orgánu, finančnáfinančná správaspráva nana takétotakéto poskytnutieposkytnutie aleboalebo sprístupneniesprístupnenie potrebujepotrebuje predchádzajúcipredchádzajúci súhlassúhlas súdusúdu aleboalebo prokurátora,prokurátora, nana základezáklade súhlasusúhlasu aleboalebo príkazupríkazu ktoréhoktorého bolabola informáciainformácia aleboalebo osobnýosobný údajúdaj získaný.získaný. AkAk súdsúd aleboalebo prokurátor,prokurátor, nana základezáklade súhlasusúhlasu aleboalebo príkazupríkazu ktoréhoktorého bolabola informáciainformácia aleboalebo osobnýosobný údajúdaj získaný,získaný, nepovolínepovolí poskytnutieposkytnutie aleboalebo sprístupneniesprístupnenie informácieinformácie aleboalebo osobnéhoosobného údajaúdaja orgánuorgánu členskéhočlenského štátu,štátu, finančnáfinančná správaspráva mumu poskytnutieposkytnutie aleboalebo sprístupneniesprístupnenie odmietne.odmietne.
ÚÚ
Č:1Č:1
O:7O:7
TotoToto rámcovérámcové rozhodnutierozhodnutie nemenínemení povinnosťpovinnosť dodržiavaťdodržiavať základnézákladné právapráva aa základnézákladné právneprávne zásadyzásady upravenéupravené vv článkučlánku 66 ZmluvyZmluvy oo EurópskejEurópskej úniiúnii aa akékoľvekakékoľvek povinnostipovinnosti orgánovorgánov presadzovaniapresadzovania právapráva vv tejtotejto súvislostisúvislosti ostávajúostávajú nedotknuté.nedotknuté.
n.n. a.a.
Č:2Č:2
P:aP:a
VymedzenieVymedzenie pojmovpojmov
NaNa účelyúčely tohtotohto rámcovéhorámcového rozhodnutia:rozhodnutia:
a)a) „príslušný„príslušný orgánorgán presadzovaniapresadzovania práva“práva“ jeje vnútroštátnyvnútroštátny policajný,policajný, colnýcolný aleboalebo inýiný orgán,orgán, ktorýktorý vnútroštátnevnútroštátne právoprávo oprávňujeoprávňuje nana odhaľovanie,odhaľovanie, predchádzaniepredchádzanie aa vyšetrovanievyšetrovanie trestnýchtrestných činovčinov aleboalebo trestnejtrestnej činnostičinnosti aa vykonávanievykonávanie právomociprávomoci aa prijímanieprijímanie donucovacíchdonucovacích opatreníopatrení vv súvislostisúvislosti ss takýmitotakýmito činnosťami.činnosťami. PojemPojem „príslušný„príslušný orgánorgán presadzovaniapresadzovania práva“práva“ nezahŕňanezahŕňa agentúryagentúry aleboalebo útvary,útvary, ktoréktoré sasa zaoberajúzaoberajú predovšetkýmpredovšetkým otázkamiotázkami národnejnárodnej bezpečnosti.bezpečnosti. KaždýKaždý členskýčlenský štátštát dodo 18.18. decembradecembra 20072007 uvedieuvedie vovo vyhlásenívyhlásení uloženomuloženom nana generálnomgenerálnom sekretariátesekretariáte Rady,Rady, ktoréktoré orgányorgány zahŕňazahŕňa pojempojem „príslušný„príslušný orgánorgán presadzovaniapresadzovania práva“.práva“. TakétoTakéto vyhlásenievyhlásenie možnomožno kedykoľvekkedykoľvek pozmeniť;pozmeniť;
NN
NávrhNávrh zákonazákona
§§ 22
O:1O:1
P:bP:b
P:cP:c
P:dP:d
(1)(1) OrgánmiOrgánmi štátnejštátnej správysprávy vv oblastioblasti daní,daní, poplatkovpoplatkov aa colníctvacolníctva
b)b) finančnéfinančné riaditeľstvo,riaditeľstvo,
c)c) daňovédaňové úradyúrady aa colnécolné úrady,úrady, ktoréktoré preddavkovýmipreddavkovými organizáciamiorganizáciami zapojenýmizapojenými nana rozpočetrozpočet finančnéhofinančného riaditeľstvariaditeľstva aa
d)d) KriminálnyKriminálny úradúrad finančnejfinančnej správy,správy, ktorýktorý jeje preddavkovoupreddavkovou organizáciouorganizáciou zapojenouzapojenou nana rozpočetrozpočet finančnéhofinančného riaditeľstva.riaditeľstva.
ÚÚ
TrestnýTrestný poriadokporiadok
DaňovýDaňový úradúrad sasa nepovažujenepovažuje zaza príslušnýpríslušný orgánorgán presadzovanpresadzovaniaia právapráva
Č:2Č:2
P:cP:c
c)c) „spravodajská„spravodajská operáciaoperácia vv trestnýchtrestných veciach“veciach“ jeje štádiumštádium konania,konania, ktorýktorý zatiaľzatiaľ nedosiaholnedosiahol štádiumštádium vyšetrovaniavyšetrovania trestnýchtrestných činov,činov, vv rámcirámci ktoréhoktorého jeje príslušnýpríslušný orgánorgán presadzovaniapresadzovania právapráva vnútroštátnymvnútroštátnym právomprávom oprávnenýoprávnený nana zhromažďovanie,zhromažďovanie, spracovaniespracovanie aa analyzovanieanalyzovanie informáciíinformácií oo trestnýchtrestných činochčinoch aleboalebo trestnejtrestnej činnostičinnosti ss cieľomcieľom zistiť,zistiť, čiči boliboli spáchanéspáchané aleboalebo môžumôžu byťbyť spáchanéspáchané konkrétnekonkrétne trestnétrestné činy;činy;
NN
NávrhNávrh zákonazákona
§§ 2121
O:1O:1
P:aP:a
P:bP:b
P:cP:c
(1)(1) PriPri predchádzanípredchádzaní aa odhaľovaníodhaľovaní trestnýchtrestných činovčinov uvedenýchuvedených vv §§ 99 ods.ods. 22 písm.písm. h),h), zisťovanízisťovaní páchateľovpáchateľov trestnýchtrestných činovčinov aa vyšetrovanívyšetrovaní trestnýchtrestných činovčinov (ďalej(ďalej lenlen „plnenie„plnenie úlohúloh finančnejfinančnej správysprávy nana účelyúčely trestnéhotrestného konania“)konania“) jeje finančnáfinančná správaspráva pripri získavanízískavaní aa spracúvaníspracúvaní osobnýchosobných údajovúdajov povinnápovinná
a)a) zhromažďovaťzhromažďovať osobnéosobné údajeúdaje zodpovedajúcezodpovedajúce lenlen určenémuurčenému účeluúčelu aa vv rozsahurozsahu nevyhnutnomnevyhnutnom nana určenýurčený účel,účel,
b)b) uchovávaťuchovávať osobnéosobné údajeúdaje lenlen nana čas,čas, ktorýktorý jeje nevyhnutnýnevyhnutný nana účelyúčely ichich spracúvania,spracúvania,
c)c) spracúvaťspracúvať osobnéosobné údajeúdaje získanézískané nana tietotieto účelyúčely oddeleneoddelene odod osobnýchosobných údajovúdajov spracúvanýchspracúvaných pripri plneníplnení inýchiných úlohúloh finančnejfinančnej správy.správy.
ÚÚ
Č:2Č:2
P:dP:d
d)d) „informácie„informácie aa spravodajskéspravodajské informácie“informácie“ sú:sú:
(i)(i) všetkyvšetky typytypy informáciíinformácií aleboalebo údajov,údajov, ktoréktoré majúmajú kk dispozíciidispozícii orgányorgány presadzovaniapresadzovania práva;práva; aa
(ii)(ii) všetkyvšetky typytypy informáciíinformácií aleboalebo údajov,údajov, ktoréktoré majúmajú kk dispozíciidispozícii verejnéverejné orgányorgány aleboalebo súkromnésúkromné subjekty,subjekty, aa ktoréktoré dostupnédostupné orgánomorgánom presadzovaniapresadzovania právapráva bezbez toho,toho, abyaby boliboli použitépoužité donucovaciedonucovacie opatreniaopatrenia vv súladesúlade ss článkomčlánkom 11 ods.ods. 5;5;
NN
NávrhNávrh zákonazákona
§§ 2020
O:1O:1
(1)(1) FinančnáFinančná správaspráva zriaďujezriaďuje aa prevádzkujeprevádzkuje informačnéinformačné systémysystémy aa spracúvaspracúva vv nichnich informácieinformácie aa osobnéosobné údajeúdaje oo fyzickýchfyzických osobáchosobách zhromaždenézhromaždené pripri plneníplnení úlohúloh finančnejfinančnej správysprávy vrátanevrátane informáciíinformácií aa osobnýchosobných údajovúdajov poskytnutýchposkytnutých zozo zahraničiazahraničia vv rozsahurozsahu nevyhnutnomnevyhnutnom nana ichich plnenie.plnenie.
ÚÚ
3
Č:3Č:3
O:1O:1
PoskytovaniePoskytovanie informáciíinformácií aa spravodajskýchspravodajských informáciíinformácií
ČlenskéČlenské štátyštáty zabezpečia,zabezpečia, žeže informácieinformácie aa spravodajskéspravodajské informácieinformácie podľapodľa článkučlánku 22 písm.písm. d),d), môžumôžu byťbyť poskytnutéposkytnuté príslušnýmpríslušným orgánomorgánom presadzovaniapresadzovania právapráva inýchiných členskýchčlenských štátovštátov vv súladesúlade ss týmtotýmto rámcovýmrámcovým rozhodnutím.rozhodnutím.
NN
NávrhNávrh zákonazákona
§§ 2323
O:3O:3
V:predV:predvetievetie
(3)(3) FinančnáFinančná správaspráva poskytujeposkytuje aleboalebo sprístupňujesprístupňuje nana účelyúčely predchádzaniapredchádzania aa odhaľovaniaodhaľovania trestnejtrestnej činnosti,činnosti, zisťovaniazisťovania páchateľovpáchateľov trestnýchtrestných činovčinov aa vyšetrovaniavyšetrovania trestnýchtrestných činovčinov informácieinformácie aa osobnéosobné údajeúdaje orgánuorgánu členskéhočlenského štátuštátu
ÚÚ
Č:3Č:3
O:2O:2
InformácieInformácie aa spravodajskéspravodajské informácieinformácie sasa poskytujúposkytujú nana žiadosťžiadosť príslušnéhopríslušného orgánuorgánu presadzovaniapresadzovania práva,práva, konajúcehokonajúceho vv rámcirámci právomocí,právomocí, ktoréktoré mumu ukladáukladá vnútroštátnevnútroštátne právoprávo pripri vedenívedení vyšetrovaniavyšetrovania trestnýchtrestných činovčinov aleboalebo spravodajskejspravodajskej operácieoperácie vv trestnýchtrestných veciach.veciach.
NN
NávrhNávrh zákonazákona
§§ 2323
O:3O:3
P:aP:a
(3)(3) FinančnáFinančná správaspráva poskytujeposkytuje aleboalebo sprístupňujesprístupňuje nana účelyúčely predchádzaniapredchádzania aa odhaľovaniaodhaľovania trestnejtrestnej činnosti,činnosti, zisťovaniazisťovania páchateľovpáchateľov trestnýchtrestných činovčinov aa vyšetrovaniavyšetrovania trestnýchtrestných činovčinov informácieinformácie aa osobnéosobné údajeúdaje orgánuorgánu členskéhočlenského štátuštátu
a)a) nana jehojeho požiadaniepožiadanie aleboalebo
ÚÚ
Č:3Č:3
O:3O:3
ČlenskéČlenské štátyštáty zabezpečia,zabezpečia, abyaby sasa nana poskytovanieposkytovanie informáciíinformácií aa spravodajskýchspravodajských informáciíinformácií prepre príslušnépríslušné orgányorgány presadzovaniapresadzovania právapráva inýchiných členskýchčlenských štátovštátov neuplatňovalineuplatňovali prísnejšieprísnejšie podmienkypodmienky akoako tie,tie, ktoréktoré sasa uplatňujúuplatňujú nana vnútroštátnejvnútroštátnej úrovni.úrovni. ČlenskýČlenský štátštát najmänajmä nepodmieninepodmieni výmenuvýmenu informáciíinformácií aleboalebo spravodajskýchspravodajských informáciíinformácií medzimedzi svojímsvojím orgánomorgánom presadzovaniapresadzovania právapráva aa príslušnýmpríslušným orgánomorgánom presadzovaniapresadzovania právapráva inéhoiného členskéhočlenského štátuštátu súhlasomsúhlasom súdusúdu aleboalebo povolením,povolením, akak ideide oo výmenuvýmenu informáciíinformácií aleboalebo spravodajskýchspravodajských informácií,informácií, kuku ktorýmktorým môžemôže maťmať príslušnýpríslušný dožiadanýdožiadaný orgánorgán presadzovaniapresadzovania právapráva prístupprístup prostredníctvomprostredníctvom internéhointerného postupupostupu bezbez súhlasusúhlasu súdusúdu aleboalebo povolenia.povolenia.
NN
NávrhNávrh zákonazákona
§§ 2323
O:3O:3
V:predV:predvetievetie
(3)(3) FinančnáFinančná správaspráva poskytujeposkytuje aleboalebo sprístupňujesprístupňuje nana účelyúčely predchádzaniapredchádzania aa odhaľovaniaodhaľovania trestnejtrestnej činnosti,činnosti, zisťovaniazisťovania páchateľovpáchateľov trestnýchtrestných činovčinov aa vyšetrovaniavyšetrovania trestnýchtrestných činovčinov informácieinformácie aa osobnéosobné údajeúdaje orgánuorgánu členskéhočlenského štátuštátu
ÚÚ
Č:3Č:3
O:4O:4
AkAk prístupprístup kk požadovanýmpožadovaným informáciáminformáciám aleboalebo spravodajskýmspravodajským informáciáminformáciám môžemôže podľapodľa vnútroštátnehovnútroštátneho právapráva dožiadanéhodožiadaného členskéhočlenského štátuštátu získaťzískať príslušnýpríslušný dožiadanýdožiadaný orgánorgán presadzovaniapresadzovania právapráva lenlen nana základezáklade súhlasusúhlasu aleboalebo povoleniapovolenia justičnéhojustičného orgánu,orgánu, príslušnýpríslušný dožiadanýdožiadaný orgánorgán presadzovaniapresadzovania právapráva povinnosťpovinnosť požiadaťpožiadať príslušnýpríslušný justičnýjustičný orgánorgán oo súhlassúhlas aleboalebo povoleniepovolenie nana prístupprístup kk požadovanýmpožadovaným informáciáminformáciám aa ichich výmenu.výmenu. PríslušnýPríslušný justičnýjustičný orgánorgán dožiadanéhodožiadaného členskéhočlenského štátuštátu uplatníuplatní tietie istéisté pravidlápravidlá prepre rozhodovanierozhodovanie akoako vovo výlučnevýlučne internominternom prípade,prípade, bezbez toho,toho, abyaby bolbol dotknutýdotknutý článokčlánok 1010 ods.ods. 11 aa 2.2.
NN
NávrhNávrh zákonazákona
§§ 2323
O:7O:7
(7)(7) AkAk informáciainformácia aleboalebo osobnýosobný údaj,údaj, ktorýktorý sasa poskytnúťposkytnúť aleboalebo sprístupniťsprístupniť orgánuorgánu členskéhočlenského štátu,štátu, bolbol získanýzískaný služobnouslužobnou činnosťou,činnosťou, ktorejktorej predchádzalpredchádzal súhlassúhlas aleboalebo príkazpríkaz súdusúdu aleboalebo prokurátora,prokurátora, aleboalebo inéhoiného orgánu,orgánu, finančnáfinančná správaspráva nana takétotakéto poskytnutieposkytnutie aleboalebo sprístupneniesprístupnenie potrebujepotrebuje predchádzajúcipredchádzajúci súhlassúhlas súdusúdu aleboalebo prokurátora,prokurátora, nana základezáklade súhlasusúhlasu aleboalebo príkazupríkazu ktoréhoktorého bolabola informáciainformácia aleboalebo osobnýosobný údajúdaj získaný.získaný. AkAk súdsúd aleboalebo prokurátor,prokurátor, nana základezáklade súhlasusúhlasu aleboalebo príkazupríkazu ktoréhoktorého bolabola informáciainformácia aleboalebo osobnýosobný údajúdaj získaný,získaný, nepovolínepovolí poskytnutieposkytnutie aleboalebo sprístupneniesprístupnenie informácieinformácie aleboalebo osobnéhoosobného údajaúdaja orgánuorgánu členskéhočlenského štátu,štátu, finančnáfinančná správaspráva mumu poskytnutieposkytnutie aleboalebo sprístupneniesprístupnenie odmietne.odmietne.
ÚÚ
Č:3Č:3
O:5O:5
AkAk boliboli požadovanépožadované informácieinformácie aleboalebo spravodajskéspravodajské informácieinformácie získanézískané odod inéhoiného členskéhočlenského štátuštátu aleboalebo odod tretejtretej krajinykrajiny aa podliehajúpodliehajú zásadezásade špeciality,špeciality, ichich prenosprenos príslušnýmpríslušným orgánomorgánom presadzovaniapresadzovania právapráva inéhoiného členskéhočlenského štátuštátu sasa môžemôže uskutočniťuskutočniť lenlen soso súhlasomsúhlasom členskéhočlenského štátuštátu aleboalebo tretejtretej krajiny,krajiny, ktorýktorý tietotieto informácieinformácie aleboalebo spravodajskéspravodajské informácieinformácie poskytol.poskytol.
NN
NávrhNávrh zákonazákona
§§ 2323
O:8O:8
(8)(8) AkAk informáciuinformáciu aleboalebo osobnýosobný údaj,údaj, ktorýktorý sasa poskytnúťposkytnúť aleboalebo sprístupniťsprístupniť orgánuorgánu členskéhočlenského štátu,štátu, získalazískala finančnáfinančná správaspráva odod inéhoiného členskéhočlenského štátuštátu ,, finančnáfinančná správaspráva nana takétotakéto poskytnutieposkytnutie aleboalebo sprístupneniesprístupnenie potrebujepotrebuje predchádzajúcipredchádzajúci súhlassúhlas členskéhočlenského štátuštátu ,, ktorýktorý informáciuinformáciu aleboalebo osobnýosobný údajúdaj poskytol.poskytol. AkAk informáciuinformáciu aleboalebo osobnýosobný údaj,údaj, ktorýktorý sasa poskytnúťposkytnúť aleboalebo sprístupniť,sprístupniť, získalazískala finančnáfinančná správaspráva odod štátu,štátu, ktorýktorý nienie jeje členskýmčlenským štátomštátom aa nana poskytnutieposkytnutie aleboalebo sprístupneniesprístupnenie informácieinformácie aleboalebo osobnéhoosobného údajaúdaja jeje potrebnýpotrebný súhlassúhlas tohtotohto štátu,štátu, finančnáfinančná správaspráva oo tentotento súhlassúhlas požiada.požiada.
ÚÚ
Č:4Č:4
O:1O:1
LehotyLehoty nana poskytovanieposkytovanie informáciíinformácií aa spravodajskýchspravodajských informáciíinformácií
ČlenskéČlenské štátyštáty zabezpečia,zabezpečia, abyaby sasa zaviedlizaviedli postupy,postupy, ktoréktoré imim umožniaumožnia odpovedaťodpovedať nana naliehavénaliehavé žiadostižiadosti oo informácieinformácie aa spravodajskéspravodajské informácie,informácie, ktoréktoré sasa týkajútýkajú trestnýchtrestných činovčinov uvedenýchuvedených vv článkučlánku 22 ods.ods. 22 rámcovéhorámcového rozhodnutiarozhodnutia 2002/584/SVV2002/584/SVV najneskôrnajneskôr dodo ôsmichôsmich hodín,hodín, akak požadovanépožadované informácieinformácie aleboalebo spravodajskéspravodajské informácieinformácie vv databáze,databáze, kuku ktorejktorej
NN
NávrhNávrh zákonazákona
§§ 2323
O:4O:4
P:a)P:a)
(4)(4) NaNa žiadosťžiadosť oo informácieinformácie aa osobnéosobné údajeúdaje finančnáfinančná správaspráva odpovieodpovie
a)a) najneskôrnajneskôr dodo ôsmichôsmich hodín,hodín, akak ideide oo naliehavúnaliehavú žiadosťžiadosť oo informácieinformácie aleboalebo osobnéosobné údaje,údaje, ktoráktorá sasa týkatýka trestnéhotrestného činu,činu, prepre ktorýktorý možnomožno vydaťvydať európskyeurópsky zatýkacízatýkací rozkazrozkaz nana základezáklade jehojeho zaradeniazaradenia dodo niektorejniektorej zz kategóriíkategórií podľapodľa osobitnéhoosobitného predpisupredpisu8181),), akak požadovanépožadované informácieinformácie aa osobnéosobné údajeúdaje dostupnédostupné vv informačnýchinformačných systémoch,systémoch, dodo
ÚÚ
4
orgánorgán presadzovaniapresadzovania právapráva priamypriamy prístup.prístup.
ktorýchktorých finančnáfinančná správaspráva priamypriamy prístup,prístup,
8181)) §§ 44 ods.ods. 44 zákonazákona č.č. 154/2010154/2010 Z.Z. z.z. oo európskomeurópskom zatýkacomzatýkacom rozkaze.rozkaze.
Č:4Č:4
O:2O:2
AkAk príslušnýpríslušný dožiadanýdožiadaný orgánorgán presadzovaniapresadzovania právapráva nemôženemôže odpovedaťodpovedať vv uvedenejuvedenej lehote,lehote, poskytneposkytne vysvetlenievysvetlenie nana formulári,formulári, ktorýktorý jeje uvedenýuvedený vv príloheprílohe A.A. AkAk byby poskytnutieposkytnutie požadovanýchpožadovaných informáciíinformácií aleboalebo spravodajskýchspravodajských informáciíinformácií vv lehotelehote ôsmichôsmich hodínhodín viedloviedlo kk neúmernémuneúmernému zaťaženiuzaťaženiu dožiadanéhodožiadaného orgánuorgánu presadzovaniapresadzovania práva,práva, tentotento orgánorgán môžemôže predĺžiťpredĺžiť lehotulehotu nana poskytnutieposkytnutie informáciíinformácií aleboalebo spravodajskýchspravodajských informácií.informácií. VV takomtotakomto prípadeprípade dožiadanýdožiadaný orgánorgán presadzovaniapresadzovania právapráva okamžiteokamžite informujeinformuje dožadujúcidožadujúci orgánorgán presadzovaniapresadzovania právapráva oo predĺženípredĺžení lehotylehoty aa čočo najskôr,najskôr, najneskôrnajneskôr všakvšak dodo trochtroch dní,dní, poskytneposkytne všetkyvšetky požadovanépožadované informácieinformácie aleboalebo spravodajskéspravodajské informácie.informácie. PoužitiePoužitie ustanoveníustanovení podľapodľa tohtotohto odsekuodseku sasa preskúmapreskúma 19.19. decembradecembra 2009.2009.
NN
NávrhNávrh zákonazákona
§§ 2323
O:5O:5
O:6O:6
O:11O:11
(5)(5) AkAk nienie jeje možnémožné odpovedaťodpovedať vv lehotáchlehotách podľapodľa odsekuodseku 4,4, finančnáfinančná správaspráva poskytneposkytne žiadateľovižiadateľovi vysvetlenie,vysvetlenie, vv ktoromktorom mumu oznámioznámi dôvodydôvody predĺženiapredĺženia lehoty.lehoty.
(6)(6) AkAk ideide oo naliehavúnaliehavú žiadosťžiadosť podľapodľa odsekuodseku 44 písm.písm. a),a), nesmienesmie predĺženiepredĺženie lehotylehoty nana poskytnutieposkytnutie aleboalebo sprístupneniesprístupnenie informáciíinformácií aa osobnýchosobných údajovúdajov presiahnuťpresiahnuť tritri kalendárnekalendárne dni.dni.
(11)(11) PodrobnostiPodrobnosti oo vymieňanívymieňaní informáciíinformácií aa osobnýchosobných údajovúdajov ss orgánmiorgánmi členskýchčlenských štátovštátov ustanovujeustanovuje všeobecnevšeobecne záväznýzáväzný právnyprávny predpis,predpis, ktorýktorý vydávydá MinisterstvoMinisterstvo vnútravnútra SlovenskejSlovenskej republiky.republiky.
ÚÚ
VýnosVýnos MVMV SRSR (oznámenie(oznámenie MVMV SRSR č.č. 619/2008619/2008 Z.Z. z.)z.)
Č:4Č:4
O:3O:3
ČlenskéČlenské štátyštáty zabezpečia,zabezpečia, abyaby vv prípadoch,prípadoch, ktoréktoré nienie naliehavé,naliehavé, sasa nana žiadostižiadosti oo informácieinformácie aa spravodajskéspravodajské informácieinformácie týkajúcetýkajúce sasa trestnýchtrestných činovčinov uvedenýchuvedených vv článkučlánku 22 ods.ods. 22 rámcovéhorámcového rozhodnutiarozhodnutia 2002/584/SVV2002/584/SVV odpovedaloodpovedalo dodo siedmychsiedmych dní,dní, pokiaľpokiaľ požadovanépožadované informácieinformácie aleboalebo spravodajskéspravodajské informácieinformácie vv databáze,databáze, kuku ktorejktorej orgánorgán presadzovaniapresadzovania právapráva priamypriamy prístup.prístup. AkAk príslušnýpríslušný dožiadanýdožiadaný orgánorgán presadzovaniapresadzovania právapráva nienie jeje schopnýschopný odpovedaťodpovedať vv uvedenejuvedenej lehote,lehote, poskytneposkytne vysvetlenievysvetlenie nana formulári,formulári, ktorýktorý jeje uvedenýuvedený vv príloheprílohe A.A.
NN
NávrhNávrh zákonazákona
§§ 2323
O:4O:4
P:bP:b
O:5O:5
O:11O:11
(4)(4) NaNa žiadosťžiadosť oo informácieinformácie aa osobnéosobné údajeúdaje finančnáfinančná správaspráva odpovieodpovie
b)b) najneskôrnajneskôr dodo siedmichsiedmich kalendárnychkalendárnych dní,dní, akak ideide oo nenaliehavúnenaliehavú žiadosťžiadosť oo informácieinformácie aa osobnéosobné údaje,údaje, ktoráktorá sasa týkatýka trestnéhotrestného činu,činu, prepre ktorýktorý možnomožno vydaťvydať európskyeurópsky zatýkacízatýkací rozkazrozkaz nana základezáklade jehojeho zaradeniazaradenia dodo niektorejniektorej zz kategóriíkategórií podľapodľa osobitnéhoosobitného predpisupredpisu8181),), akak požadovanépožadované informácieinformácie aa osobnéosobné údajeúdaje dostupnédostupné vv informačnýchinformačných systémoch,systémoch, dodo ktorýchktorých finančnáfinančná správaspráva priamypriamy prístup,prístup,
(5)(5) AkAk nienie jeje možnémožné odpovedaťodpovedať vv lehotáchlehotách podľapodľa odsekuodseku 4,4, finančnáfinančná správaspráva poskytneposkytne žiadateľovižiadateľovi vysvetlenie,vysvetlenie, vv ktoromktorom mumu oznámioznámi dôvodydôvody predĺženiapredĺženia lehoty.lehoty.
(11)(11) PodrobnostiPodrobnosti oo vymieňanívymieňaní informáciíinformácií aa osobnýchosobných údajovúdajov ss orgánmiorgánmi členskýchčlenských štátovštátov ustanovujeustanovuje všeobecnevšeobecne záväznýzáväzný právnyprávny predpis,predpis, ktorýktorý vydávydá MinisterstvoMinisterstvo vnútravnútra SlovenskejSlovenskej republiky.republiky.
8181)) §§ 44 ods.ods. 44 zákonazákona č.č. 154/2010154/2010 Z.Z. z.z. oo európskomeurópskom zatýkacomzatýkacom rozkaze.rozkaze.
ÚÚ
VýnosVýnos MVMV SRSR (oznámenie(oznámenie MVMV SRSR č.č. 619/2008619/2008 Z.Z. z.)z.)
Č:4Č:4
O:4O:4
ČlenskéČlenské štátyštáty vovo všetkýchvšetkých ostatnýchostatných prípadochprípadoch zabezpečia,zabezpečia, abyaby sasa požadovanépožadované informácieinformácie postúpilipostúpili príslušnýmpríslušným dožadujúcimdožadujúcim orgánomorgánom presadzovaniapresadzovania právapráva dodo 1414 dní.dní. AkAk príslušnýpríslušný dožiadanýdožiadaný orgánorgán presadzovaniapresadzovania právapráva nienie jeje schopnýschopný odpovedaťodpovedať vv uvedenejuvedenej lehote,lehote, poskytneposkytne vysvetlenievysvetlenie nana formulári,formulári, ktorýktorý jeje uvedenýuvedený vv príloheprílohe A.A.
NN
NávrhNávrh zákonazákona
§§ 2323
O:4O:4
P:cP:c
O:5O:5
O:11O:11
(4)(4) NaNa žiadosťžiadosť oo informácieinformácie aa osobnéosobné údajeúdaje finančnáfinančná správaspráva odpovieodpovie
c)c) najneskôrnajneskôr dodo 1414 dní,dní, akak ideide oo bežnúbežnú žiadosť.žiadosť.
(5)(5) AkAk nienie jeje možnémožné odpovedaťodpovedať vv lehotáchlehotách podľapodľa odsekuodseku 4,4, finančnáfinančná správaspráva poskytneposkytne žiadateľovižiadateľovi vysvetlenie,vysvetlenie, vv ktoromktorom mumu oznámioznámi dôvodydôvody predĺženiapredĺženia lehoty.lehoty.
(11)(11) PodrobnostiPodrobnosti oo vymieňanívymieňaní informáciíinformácií aa osobnýchosobných údajovúdajov ss orgánmiorgánmi členskýchčlenských štátovštátov ustanovujeustanovuje všeobecnevšeobecne záväznýzáväzný právnyprávny predpis,predpis, ktorýktorý vydávydá MinisterstvoMinisterstvo vnútravnútra SlovenskejSlovenskej republiky.republiky.
ÚÚ
VýnosVýnos MVMV SRSR (oznámenie(oznámenie MVMV SRSR č.č. 619/2008619/2008 Z.Z. z.)z.)
Č:5Č:5
O:1O:1
ŽiadostiŽiadosti oo informácieinformácie aa spravodajskéspravodajské informácieinformácie
OO informácieinformácie aa spravodajskéspravodajské informácieinformácie sasa môžemôže žiadaťžiadať zaza účelomúčelom odhaľovania,odhaľovania, predchádzaniapredchádzania aleboalebo vyšetrovaniavyšetrovania trestnéhotrestného činu,činu, akak
NN
NávrhNávrh zákonazákona
§§ 2323
O:1O:1
(1)(1) FinančnáFinančná správaspráva jeje oprávnenáoprávnená pripri plneníplnení úlohúloh finančnejfinančnej správysprávy nana účelyúčely trestnéhotrestného konaniakonania žiadaťžiadať aa prijímaťprijímať informácieinformácie aa osobnéosobné údajeúdaje odod orgánuorgánu členskéhočlenského štátuštátu oprávnenéhooprávneného nana predchádzaniepredchádzanie aa
ÚÚ
5
existujúexistujú vecnévecné dôvody,dôvody, žeže príslušnépríslušné informácieinformácie aa spravodajskéspravodajské informácieinformácie dostupnédostupné vv inominom členskomčlenskom štáte.štáte. VV žiadostižiadosti sasa uvedúuvedú vecnévecné dôvodydôvody aa vysvetlívysvetlí sasa účel,účel, nana ktorýktorý sasa žiadažiada oo informácieinformácie aa spravodajskéspravodajské informácie,informácie, akoako ajaj spojeniespojenie medzimedzi účelomúčelom aa osobou,osobou,