TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2003/88/ES zo 4. novembra 2003
o niektorých aspektoch organizácie pracovného času
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transpo-
zície
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:2
Definície
Na účely tejto smernice platia tieto definície:
1. „pracovný čas“ je akýkoľvek čas, počas ktorého pracovník pracuje podľa pokynov zamestnávateľa a vykonáva svoju činnosť alebo povinnosti v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo praxou;
N
Návrh zákona
§ 137
O:1
O:2
(1) Dĺžka základného času služby v týždni je 40 hodín, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak.
(2) Dĺžka základného času služby v týždni, ktorý je počas celého kalendárneho mesiaca rozvrhnutý nerovnomerne, je 38 hodín.
U
zákon č. 311/2001
Z. z.
3. „nočný čas“ je akýkoľvek čas, ale nie kratší ako sedem hodín, definovaný vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorý v každom prípade musí zahŕňať dobu medzi polnocou a 5. hodinou rannou;
N
Návrh zákona
§ 175
O:2
(2) Službou v noci sa rozumie služba vykonávaná v čase od 22. hodiny do 6. hodiny.
Ú
9. „primeraný odpočinok“ znamená, že pracovníci majú pravidelný čas odpočinku, trvanie ktorého je vyjadrené v jednotkách času a ktorý je dostatočne dlhý a nepretržitý, aby sa zabezpečilo, že v dôsledku vyčerpania alebo iného nepravidelného rozvrhnutia práce nespôsobia úraz ani sebe ani spolupracovníkom alebo iným osobám a že si ani krátkodobo ani dlhodobo nepoškodia zdravie.
N
Návrh zákona
§ 139
O:1
O:2
(1) Základný čas služby v týždni sa rozvrhuje tak, aby mal príslušník finančnej správy medzi koncom jednej služby a začiatkom nasledujúcej služby nepretržitý odpočinok v trvaní najmenej 12 hodín a jedenkrát za týždeň nepretržitý odpočinok v trvaní aspoň 32 hodín.
(2) Príslušníkovi finančnej správy, ktorý sa vrátil zo služobnej cesty po 24. hodine, sa poskytne nevyhnutný odpočinok od skončenia služobnej cesty do nástupu do služby po dobu ôsmich hodín. Ak tento odpočinok spadá do určeného základného času služby príslušníka finančnej správy, považuje sa za čas zameškaný pre prekážky na strane služobného úradu; pri uplatnení pružného času služby sa tento odpočinok považuje za čas zameškaný na strane služobného úradu v rozsahu akom zasahuje do povinného času služby.
Ú
Č:3
Denný odpočinok
Členské štáty prijmú opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby každý pracovník mal nárok na minimálny denný odpočinok trvajúci 11 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín.
N
Návrh zákona
§ 139
O:1
(1) Základný čas služby v týždni sa rozvrhuje tak, aby mal príslušník finančnej správy medzi koncom jednej služby a začiatkom nasledujúcej služby nepretržitý odpočinok v trvaní najmenej 12 hodín a jedenkrát za týždeň nepretržitý odpočinok v trvaní aspoň 32 hodín.
U
Č:4
Prestávky v práci
Členské štáty prijmú opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby v prípadoch, kde je pracovný deň dlhší ako šesť hodín, mal každý pracovník nárok na prestávku na odpočinok, ktorej podrobnosti vrátane dĺžky a podmienok na ich priznanie budú stanovené kolektívnymi zmluvami alebo dohodami uzatvorenými medzi sociálnymi partnermi alebo, ak takéto dohody nie sú, vnútroštátnymi právnymi predpismi.
N
Návrh zákona
§ 140
O:1
(1) Služobný úrad je povinný poskytnúť príslušníkovi finančnej správy, ktorého zmena je dlhšia ako šesť hodín, prestávku na jedenie a oddych v trvaní najmenej 30 minút. Ak jeho zmena trvá dvanásť hodín a viac, príslušník finančnej správy nárok na ďalšiu prestávku na jedenie a oddych v trvaní 15 minút. Ak ide o službu, ktorej výkon nemôže byť prerušený, musí sa príslušníkovi finančnej správy aj bez prerušenia výkonu služby zabezpečiť primeraný čas na jedenie a oddych.
U
Č:5
Týždenný čas odpočinku
N
Návrh
§ 138
(1) Základný čas služby v týždni sa rozvrhuje spravidla na päť dní služby tak,
Ú
2
V:1
Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby za každé obdobie siedmich dní mal pracovník nárok na minimálny neprerušovaný odpočinok v trvaní aspoň 24 hodín plus jedenásťhodinový denný odpočinok uvedený v článku 3.
zákona
O:1
aby dni nepretržitého odpočinku v týždni pripadali spravidla na sobotu a nedeľu. Ak to povaha štátnej služby vyžaduje, môže byť základný čas služby v týždni rozvrhnutý nerovnomerne.
Č:5
V:2
V prípade, že je to zdôvodnené objektívnymi, technickými alebo organizačnými podmienkami, môže sa uplatňovať minimálny čas odpočinku 24 hodín.
N
Návrh zákona
§ 141
O:1
O:2
O:3
O:4
(1) Ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, príslušník finančnej správy je povinný vykonávať službu nad základný čas služby v týždni, v deň nepretržitého odpočinku v týždni alebo vo sviatok.
(2) Za štátnu službu, ktorá je vykonávaná v dôležitom záujme, sa považuje činnosť, ktorú vzhľadom na jej závažnosť, rozsah alebo neodkladnosť nemožno zabezpečiť v určenom základnom čase služby v týždni a ktorá je vykonávaná na pokyn nadriadeného alebo s jeho súhlasom.
(3) Služba vykonávaná nad základný čas služby v týždni pri pružnom služobnom čase je služba vykonávaná príslušníkom finančnej správy na pokyn nadriadeného alebo s jeho súhlasom nad rozsah základného času služby v určenom pružnom období.
(4) Pri štátnej službe vykonávanej nad základný čas služby v týždni možno nepretržitý odpočinok medzi dvoma službami skrátiť na šesť hodín; jeden krát za týždeň však musí byť poskytnutý nepretržitý odpočinok v trvaní aspoň 24 hodín.
Ú
Č:6
P:a
P:b
Maximálny týždenný pracovný čas
Členské štáty prijmú opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie toho, že v súlade s potrebou chrániť bezpečnosť a zdravie pracovníkov:
a) týždenný pracovný čas bude obmedzený zákonmi, inými právnymi predpismi alebo správnymi opatreniami alebo kolektívnymi zmluvami alebo dohodami medzi sociálnymi partnermi;
b) priemerný pracovný čas pre každé obdobie siedmich dní vrátane nadčasov neprekročí 48 hodín.
N
Návrh zákona
§ 137
O:1
O:2
(1) Dĺžka základného času služby v týždni je 40 hodín, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak.
(2) Dĺžka základného času služby v týždni, ktorý je počas celého kalendárneho mesiaca rozvrhnutý nerovnomerne, je 38 hodín.
Ú
Č:7
O:1
Ročná dovolenka
Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia zabezpečujúce, že každý pracovník bude mať nárok na platenú ročnú dovolenku v trvaní najmenej štyroch týždňov v súlade s podmienkami pre vznik nároku a pre poskytnutia takej dovolenky, ustanovenými vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo praxou.
N
Návrh zákona
§ 144
§ 145
O:1
O:2
O:3
Základná výmera dovolenky príslušníka finančnej správy je šesť týždňov v kalendárnom roku.
(1) Príslušník finančnej správy nárok na dovolenku za kalendárny rok, ak počas celého kalendárneho roka vykonával štátnu službu.
(2) Ak príslušník finančnej správy nevykonával štátnu službu počas celého kalendárneho roka, patrí mu pomerná časť dovolenky.
(3) Pomerná časť dovolenky sa určí tak, že za každý kalendárny mesiac výkonu štátnej služby v kalendárnom roku príslušníkovi finančnej správy patrí jedna dvanástina základnej výmery dovolenky. Podmienkou je, že príslušník finančnej správy vykonával štátnu službu celý kalendárny mesiac.
Ú
Č:7
O:2
Namiesto minimálnej doby ročnej platenej dovolenky nemôže byť vyplatená peňažná náhrada, s výnimkou prípadov skončenia pracovného pomeru.
N
Návrh zákona
§ 149
O:2
O:3
(2) Príslušníkovi finančnej správy patrí náhrada za nevyčerpanú dovolenku len vtedy, ak ju nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia služobného pomeru.
(3) Za dovolenku alebo jej pomernú časť, ktorú príslušník finančnej správy nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia služobného pomeru, patrí príslušníkovi finančnej správy náhrada vo výške posledného služobného platu zodpovedajúceho času nevyčerpanej základnej dĺžky dovolenky. Za posledný služobný plat sa považuje služobný plat, ktorý mal príslušník finančnej správy priznaný v kalendárnom mesiaci, v ktorom mohol naposledy čerpať dovolenku.
Ú
Č:8
Dĺžka nočnej práce
Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia zabezpečujúce, že:
N
Návrh zákona
§ 175
O:2
(2) Službou v noci sa rozumie služba vykonávaná v čase od 22. hodiny do 6. hodiny.
Ú
zákon č. 311/2001
3
P:a
P:b
a) normálny pracovný čas pre pracovníkov v noci nepresiahne v priemere osem hodín v každom období 24 hodín;
b) pracovníci v noci, ktorých práca je spojená s osobitnými rizikami alebo ťažkou fyzickou alebo duševnou námahou, nepracujú viac ako osem hodín v ktorejkoľvek dobe 24 hodín, počas ktorej vykonávajú nočnú prácu.
Na účely bodu b), práca spojená s osobitnými rizikami alebo ťažkou fyzickou alebo duševnou námahou je definovaná vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo praxou alebo kolektívnymi zmluvami alebo dohodami uzavretými medzi sociálnymi partnermi, pričom sa vezmú do úvahy osobitné účinky a riziká nočnej práce.
Z. z.
Č:12
P:a
P:b
Bezpečnosť a ochrana zdravia
Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia zabezpečujúce, že:
a) pracovníkom v noci a pracovníkom na zmeny je poskytnutá ochrana bezpečnosti a zdravia pri práci primeranú povahe ich práce;
b) primerané ochranné a preventívne služby alebo zariadenia s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov v noci a pracovníkov na zmeny rovnocenné tým, ktoré sa vzťahujú na iných pracovníkov a sú k dispozícii v ktoromkoľvek čase.
N
Návrh zákona
§ 209
O:1
O:2
P:a
P:b
P:c
P:d
P:e
P:f
P:g
P:h
P:i
(1) Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia príslušníkov finančnej správy pri výkone štátnej služby zabezpečuje služobný úrad.
(2) Služobný úrad je povinný najmä
a) vytvárať podmienky na bezpečný a zdravie nepoškodzujúci výkon štátnej služby,
b) riadiť, koordinovať a trvale zvyšovať úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia, technických zariadení a pracovného prostredia pri výkone štátnej služby, vykonávať kontrolu predmetných úloh a zabezpečovať odstránenie zistených závad,
c) zisťovať a odstraňovať príčiny služobných úrazov a chorôb z povolania, evidovať ich, oznamovať ich príslušným orgánom a robiť opatrenia potrebné na nápravu,
d) priebežne vyhodnocovať nebezpečenstvá vyplývajúce z výkonu štátnej služby a na ich základe aktualizovať vnútorný predpis na bezplatné poskytovanie osobných ochranných služobných prostriedkov, kontrolovať ich používanie a vytvárať podmienky na ich údržbu a udržiavanie nezávadného stavu,
e) poskytovať umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky, ako aj nápoje podľa osobitného predpisu,171)
f) umožňovať príslušným odborovým orgánom vykonávanie kontroly plnenia úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby, ako aj účasť pri zisťovaní okolností a príčin vzniku služobných úrazov a chorôb z povolania,
g) oboznamovať príslušníkov finančnej správy s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi, zásadami a novými poznatkami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby, pravidelne preverovať ich vedomosti, viesť záznamy o vykonaných školeniach a predpísaných skúškach,
h) zabezpečiť dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane, plniť z nich vyplývajúce príkazy, zákazy a pokyny a vykonávať pravidelnú kontrolu ich plnenia,
i) chrániť zdravie príslušníkov finančnej správy, aby nebolo ohrozované fajčením v priestoroch, kde sa vykonáva štátna služba.
171) Napríklad vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach a ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.
Ú
zákon č. 311/2001 Z. z.
Č:27
Zrušenie
N
Návrh
§ 332
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené
Ú
4
O:1
O:2
Smernica 93/104/ES v znení smernice uvedenej v prílohe I, časť A sa zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov s ohľadom na termíny transpozície ustanovené v prílohe I, časť B.
Odkazy na uvedenú zrušenú smernicu sa vytvoria ako odkazy na túto smernicu a čítajú sa v súlade s korelačnou tabuľkou uvedenou v prílohe II.
zákona
Čl. I
Príloha č. 5
Bod 4
v prílohe č. 5.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. EÚ L 299, 18. 11. 2003).
Č:28
Nadobudnutie účinnosti
Táto smernica nadobúda účinnosť 2. augusta 2004.
N
Návrh zákona
Čl. XXI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2019 okrem čl. I § 1 § 317 ods. 1, § 318 324, § 325 ods. 2 19 a § 327 333 a čl. II XX tretieho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2019.
Ú