TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica
SMERNICA RADY 2000/78/ES z 27. novembra 2000,
ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transpo-
zície
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:1
Účel
Účelom tejto smernice je ustanovenie všeobecného rámca pre boj proti diskriminácii v zamestnaní a povolaní na základe náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie, s cieľom zaviesť v členských štátoch uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania.
N
Návrh zákona
§ 75
O:1
(1) Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako všetkým občanom 204 ods. 6) pri vstupe do štátnej služby a príslušníkom finančnej správy pri vykonávaní štátnej služby v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahoch ustanovenou osobitným predpisom.106) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu osobného stavu alebo rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického, náboženského alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.
106) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.
Ú
zákon č. 365/2004 Z. z.
Č:3
O:1
Rozsah
V rámci právomocí delegovaných na spoločenstvo sa bude táto smernica vzťahovať na všetky osoby, tak vo verejnom ako i v súkromnom sektore, vrátane verejných orgánov vo vzťahu k:
N
Návrh zákona
§ 75
O:1
(1) Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako všetkým občanom 204 ods. 6) pri vstupe do štátnej služby a príslušníkom finančnej správy pri vykonávaní štátnej služby v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahoch ustanovenou osobitným predpisom.106) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu osobného stavu alebo rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického, náboženského alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.
106) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.
Ú
Č:3
O:1
P:a
a) podmienkam prístupu k zamestnaniu, samostatnej zárobkovej činnosti alebo povolaniu, vrátane kritérií výberu a podmienok náboru, bez ohľadu na oblasť činnosti a na všetkých úrovniach profesionálnej hierarchie, vrátane postupu v zamestnaní;
N
Návrh zákona
§ 84
O:1
P:a
P:b
P:c
P:d
P:e
(1) Príslušníkom finančnej správy môže byť občan starší ako 18 rokov, ktorý
a) je bezúhonný,
b) je spoľahlivý,
c) spĺňa kvalifikačný predpoklad všeobecného vzdelania určený na funkciu, do ktorej má byť ustanovený,
d) je zdravotne a duševne spôsobilý na funkciu, do ktorej má byť ustanovený,
e) ovláda štátny jazyk,110)
Ú
2
P:f
P:g
P:h
P:i
O:2
f) ku dňu vzniku služobného pomeru nie je členom politickej strany alebo politického hnutia,
g) je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
h) ku dňu prijatia do štátnej služby skončí činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané podľa § 119 ods. 9,
i) nie je poberateľom výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu.111)
110) § 3 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
111) § 30 písm. d) zákona č. 328/2002 Z. z.
(2) Ozbrojeným príslušníkom finančnej správy môže byť štátny občan Slovenskej republiky, starší ako 18 rokov, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. a) c) a písm. e) h) a je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon funkcie so zbraňou.
Č:3
O:1
P:b
b) prístupu k všetkým typom a všetkým úrovniam odborného poradenstva, odbornej prípravy, ďalšieho odborného vzdelávania a preškoľovania, vrátane odbornej praxe;
N
Návrh zákona
§ 119
O:1
P:c
O:2
P:t
§ 124
P:b
P:c
§ 209
O:2
P:g
§ 210
O: 1
O: 2
P: b
(1) Príslušník finančnej správy má právo
c) na prehlbovanie kvalifikácie,
(2) Príslušník finančnej správy je povinný
t) zvyšovať si odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti a návyky potrebné na výkon štátnej služby a prehlbovať si kvalifikáciu,
Nadriadený je povinný
b) zabezpečovať, aby príslušníci finančnej správy boli na výkon štátnej služby vyškolení,
c) zabezpečovať, aby ozbrojení príslušníci finančnej správy boli na výkon štátnej služby odborne vycvičení,
(2) Služobný úrad je povinný najmä
g) oboznamovať príslušníkov finančnej správy s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi, zásadami a novými poznatkami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby, pravidelne preverovať ich vedomosti, viesť záznamy o vykonaných školeniach a predpísaných skúškach,
Príslušník finančnej správy je povinný dbať o vlastnú bezpečnosť a o svoje zdravie pri výkone štátnej služby.
Príslušník finančnej správy je ďalej povinný
b) zúčastňovať sa na školeniach uskutočňovaných v záujme zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby a absolvovať skúšky a lekárske prehliadky,
Ú
Č:3
O:1
P:c
c) podmienkam zamestnania a pracovným podmienkam vrátane podmienok prepúšťania a odmeňovania;
N
Návrh zákona
§ 119
O:1
P:a
P:b
§ 261
(1) Príslušník finančnej správy má právo
a) na podmienky nevyhnutné na riadny výkon štátnej služby,
b) na platové náležitosti podľa tohto zákona,
Príslušník finančnej správy nesmie byť prepustený zo služobného pomeru
Ú
zákon č. 365/2004 Z. z.
3
O:1
V:1
v ochrannej dobe.
Č:3
O:1
P:d
d) členstvu a činnosti v organizácii zamestnancov alebo zamestnávateľov alebo akejkoľvek organizácii, ktorej členovia vykonávajú určitú profesiu, vrátane výhod poskytovaných takými organizáciami.
N
Návrh zákona
§ 275
O:1
(1) Služobný pomer príslušníka finančnej správy sa nesmie skončiť pre pôsobenie v odborovom orgáne.
Ú
zákon č. 365/2004 Z. z.
Č:4
O:1
Požiadavky na povolanie
Bez ohľadu na článok 2 ods. 1 a 2 môžu členské štáty stanoviť, že rozdiel v zaobchádzaní, ktorý je založený na charakteristike súvisiacej s niektorým z dôvodov podľa článku 1, nie je diskrimináciou, keď pre povahu určitých dotknutých pracovných činnosti alebo kontext, v ktorom sa vykonávajú, táto charakteristika tvorí skutočnú a rozhodujúcu požiadavku na zamestnanie pod podmienkou, že cieľ je oprávnený a požiadavka je primeraná.
D
Návrh zákona
§ 84
O:1
P:a
P:b
P:c
P:d
P:e
P:f
P:g
P:h
P:i
O:2
(1) Príslušníkom finančnej správy môže byť občan starší ako 18 rokov, ktorý
a) je bezúhonný,
b) je spoľahlivý,
c) spĺňa kvalifikačný predpoklad všeobecného vzdelania určený na funkciu, do ktorej má byť ustanovený,
d) je zdravotne a duševne spôsobilý na funkciu, do ktorej má byť ustanovený,
e) ovláda štátny jazyk,110)
f) ku dňu vzniku služobného pomeru nie je členom politickej strany alebo politického hnutia,
g) je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
h) ku dňu prijatia do štátnej služby skončí činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané podľa § 119 ods. 9,
i) nie je poberateľom výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu.111)
110) § 3 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
111) § 30 písm. d) zákona č. 328/2002 Z. z.
(2) Ozbrojeným príslušníkom finančnej správy môže byť štátny občan Slovenskej republiky, starší ako 18 rokov, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. a) c) a písm. e) h) a je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon funkcie so zbraňou.
Ú
zákon č. 365/2004 Z. z.
Č:6
O:1
P:a
P:b
P:c
Odôvodnené rozdiely v zaobchádzaní z dôvodu veku
Bez ohľadu na článok 2 ods. 2 členské štáty môžu stanoviť, že rozdiely v zaobchádzaní z dôvodu veku nie diskrimináciou, ak v kontexte vnútroštátnych právnych predpisov objektívne a primerane odôvodnené oprávneným cieľom, vrátane zákonnej politiky zamestnanosti, trhu práce a cieľov odbornej prípravy, a ak prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa sú primerané a nevyhnutné.
Takéto rozdiely v zaobchádzaní môžu okrem iného zahrňovať:
a) stanovenie osobitných podmienok prístupu k zamestnaniu a odbornej príprave, zamestnaniu a povolaniu vrátane podmienok prepúšťania a odmeňovania pre mladých a starších pracovníkov a osoby s opatrovateľskými povinnosťami, aby sa podporila ich profesionálna integrácia alebo aby sa zabezpečila ich ochrana;
b) stanovenie podmienok minimálneho veku, odbornej praxe alebo rokov služby pre prístup k zamestnaniu alebo k určitým výhodám, ktoré so zamestnaním súvisia;
c) stanovenie hornej vekovej hranice uchádzačov, ktorá vyplýva z osobitných požiadaviek odbornej prípravy pre obsadzované miesto alebo z nutnosti primeranej doby zamestnania pred odchodom do dôchodku.
D
Návrh zákona
§ 84
O:1
P:a
P:b
P:c
P:d
P:e
P:f
P:g
P:h
P:i
O:2
(1) Príslušníkom finančnej správy môže byť občan starší ako 18 rokov, ktorý
a) je bezúhonný,
b) je spoľahlivý,
c) spĺňa kvalifikačný predpoklad všeobecného vzdelania určený na funkciu, do ktorej má byť ustanovený,
d) je zdravotne a duševne spôsobilý na funkciu, do ktorej má byť ustanovený,
e) ovláda štátny jazyk,110)
f) ku dňu vzniku služobného pomeru nie je členom politickej strany alebo politického hnutia,
g) je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
h) ku dňu prijatia do štátnej služby skončí činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané podľa § 119 ods. 9,
i) nie je poberateľom výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu.111)
110) § 3 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
111) § 30 písm. d) zákona č. 328/2002 Z. z.
(2) Ozbrojeným príslušníkom finančnej správy môže byť štátny občan
U
zákon č. 365/2004 Z. z.
4
Slovenskej republiky, starší ako 18 rokov, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. a) c) a písm. e) h) a je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon funkcie so zbraňou.
Č:6
O:2
Bez ohľadu na článok 2 ods. 2, členské štáty môžu určiť, že v zamestnaneckých systémoch sociálneho zabezpečenia stanovenie veku pre možnosť alebo nárok na odchod do starobného alebo invalidného dôchodku vrátane stanovenia odlišných vekových hraníc v uvedených systémoch pre zamestnancov alebo skupiny alebo kategórie zamestnancov a využitie vekového kritéria v kontexte takýchto systémov v poistných matematických výpočtoch nie je diskrimináciou na základe veku za predpokladu, že dôsledkom tohto nebude diskriminácia na základe pohlavia.
D
Návrh zákona
§ 258
O:2
(2) Príslušník finančnej správy môže byť prepustený zo služobného pomeru, ak spĺňa podmienky nároku na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu180) a dovŕšil vek 55 rokov alebo spĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu.181)
180) § 38 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
181) § 65 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Ú
zákon č. 365/2004 Z. z.
Č:9
O:1
Ochrana práva
Členské štáty zabezpečia, aby súdne a/alebo správne konania vymáhania povinností podľa tejto smernice, keď to považujú za vhodné aj vrátane zmierovacieho konania, boli dostupné pre všetky osoby, ktoré sa cítia poškodené z dôvodu opomenutia uplatnenia zásady rovnakého zaobchádzania, a to aj keď sa skončil vzťah, v ktorom sa napadnutá diskriminácia vyskytla.
N
Návrh zákona
§ 75
O:2
O:3
O:4
§ 119
O:1
P:d
(2) Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo služobného pomeru musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého. Príslušník finančnej správy nesmie byť v súvislosti s výkonom štátnej služby prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného príslušníka finančnej správy alebo nadriadeného sťažnosť, žalobu alebo podnet na začatie trestného stíhania alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.
(3) Ak sa občan pri vstupe do štátnej služby, príslušník finančnej správy alebo občan, ktorého služobný pomer podľa tohto zákona sa skončil, domnievajú, že ich práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania podľa odseku 1, môžu sa obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany ustanovenej osobitným predpisom.106)
(4) Služobný úrad alebo nadriadený nesmie príslušníka finančnej správy postihovať alebo znevýhodňovať preto, že príslušník finančnej správy uplatňuje svoje práva vyplývajúce zo služobného pomeru.
106) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.
(1) Príslušník finančnej správy má právo
d) podávať sťažnosti vo veciach služobného pomeru vrátane sťažnosti v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania podľa § 75; na podávanie, prijímanie, evidovanie, prešetrovanie, písomné oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti a kontrolu vybavovania sťažnosti sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.133)
133) Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
Ú
zákon č. 160/2015 Z. z.
Č:9
O:2
Členské štáty zabezpečia, aby sa združenia, organizácie alebo iné právnické osoby, ktoré podľa kritérií stanovených vnútroštátnymi predpismi majú oprávnený záujem na dodržovaní ustanovení tejto smernice, mohli so súhlasom poškodenej osoby angažovať buď v jej mene, alebo na jej podporu v každom súdnom alebo správnom konaní určenom na vynútenie záväzkov podľa tejto smernice.
N
Návrh zákona
§ 273
O:1
(1) V súlade s týmto zákonom vystupujú na ochranu práv a oprávnených záujmov príslušníkov finančnej správy príslušné odborové orgány.
Ú
zákon č. 365/2004 Z. z.
zákon č. 160/2015 Z. z.
5
Č:10
O:1
Dôkazné bremeno
Členské štáty prijmú také potrebné opatrenia, aby v súlade s ich vnútroštátnymi súdnymi systémami bolo na žalovanom, aby preukázal, že neporušil zásadu rovnakého zaobchádzania, keď osoby, ktoré sa cítia poškodené z dôvodu neuplatnenia zásady rovnakého zaobchádzania, predložia súdu alebo inému príslušnému orgánu skutočnosti, z ktorých možno dôvodne usudzovať, že k priamej alebo nepriamej diskriminácii došlo.
N
Návrh zákona
§ 75
O:6
(6) Na štátnu službu a právne vzťahy súvisiace so vznikom, zmenami a skončením štátnej služby sa použije osobitný predpis;106) ustanovenia tohto zákona tým nie sú dotknuté.
106) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.
Ú
zákon č. 365/2004 Z. z.
Č:11
Viktimizácia
Členské štáty zavedú do svojho vnútroštátneho právneho systému opatrenia, ktoré potrebné na ochranu pracovníkov proti prepusteniu alebo inému nepriateľskému zaobchádzaniu zamestnávateľa ako reakcii na sťažnosť v podniku alebo na každé právne konanie, ktorého cieľom je presadenie zásady rovnakého zaobchádzania.
N
Návrh zákona
§ 75
O:2
(2) Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo služobného pomeru musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého. Príslušník finančnej správy nesmie byť v súvislosti s výkonom štátnej služby prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného príslušníka finančnej správy alebo nadriadeného sťažnosť, žalobu alebo podnet na začatie trestného stíhania alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.
Ú
zákon č. 365/2004 Z. z.
Č:12
Šírenie informácií
Členské štáty sa postarajú, aby sa na celom ich území predpisy prijaté podľa tejto smernice spolu s príslušnými ustanoveniami platnými pre túto oblasť dostali všetkými vhodnými prostriedkami do pozornosti dotknutých osôb, napríklad na pracovisku.
N
Návrh zákona
§ 124
P:b
P:c
§ 209
O:2
P:g
§ 213
O:2
P:a
Nadriadený je povinný
b) zabezpečovať, aby príslušníci finančnej správy boli na výkon štátnej služby vyškolení,
c) zabezpečovať, aby ozbrojení príslušníci finančnej správy boli na výkon štátnej služby odborne vycvičení,
(2) Služobný úrad je povinný najmä
g) oboznamovať príslušníkov finančnej správy s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi, zásadami a novými poznatkami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby, pravidelne preverovať ich vedomosti, viesť záznamy o vykonaných školeniach a predpísaných skúškach,
(2) Služobný úrad je povinný najmä
a) oboznamovať príslušníkov finančnej správy s vnútornými predpismi a informáciami potrebnými na riadny výkon štátnej služby,
Ú
Č:13
O:1
Sociálny dialóg
Členské štáty v súlade so svojimi národnými tradíciami a zvyklosťami
vykonajú vhodné opatrenia na podporu dialógu sociálnych partnerov s cieľom pestovať uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania, vrátane využitia monitoringu prevádzky na pracovisku, kolektívnych zmlúv, pravidiel správania sa a výskumu alebo výmeny skúseností a dobrej praxe.
N
Návrh zákona
§ 273
O:1
§ 276
O:1
P:a
P:b
P:c
P:d
(1) V súlade s týmto zákonom vystupujú na ochranu práv a oprávnených záujmov príslušníkov finančnej správy príslušné odborové orgány.
(1) Súčinnosť nadriadených s odborovými orgánmi sa uskutočňuje najmä tým, že nadriadení umožnia príslušným odborovým orgánom
a) vykonávať spoločenskú kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich služobný pomer príslušníkov finančnej správy,
b) vyžadovať od nadriadených informácie o hospodárení so mzdovými prostriedkami a podieľať sa na dodržiavaní zásad spravodlivého odmeňovania,
c) navrhovať svojich členov do poradných orgánov zriaďovaných na prerokúvanie návrhov niektorých personálnych opatrení a na zásadné opatrenia v oblasti sociálneho zabezpečenia, liečebnej, kúpeľnej, rekreačnej a inej starostlivosti a hmotného zabezpečenia príslušníkov finančnej správy,
d) vyjadrovať sa k návrhom na rozvrhnutie základného času služby v týždni.
Ú
6
Č:13
O:2
Ak je to v súlade s tradíciami a zvyklosťami jednotlivého štátu, členské štáty vyzvú sociálnych partnerov, bez zasahovania do ich autonómie, aby na primeranej úrovni spadajúcej do rámca kolektívneho vyjednávania uzatvárali zmluvy, v ktorých zakotvia protidiskriminačné pravidlá pre oblasti podľa článku 3. Tieto zmluvy budú rešpektovať minimálne požiadavky stanovené touto smernicou a príslušnými vnútroštátnymi vykonávacími predpismi.
N
Návrh zákona
§ 277
O:1
O:2
(1) Na zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb príslušníkov finančnej správy, na zlepšenie podmienok výkonu služby, zdravotných, sociálnych a kultúrnych podmienok vrátane podmienok na využívanie voľného času uzatvárajú v mene príslušníkov finančnej správy príslušné odborové orgány a služobný úrad kolektívne zmluvy.
(2) Kolektívnou zmluvou podľa odseku 1 nemožno zvýšiť odchodné neozbrojeného príslušníka finančnej správy. Odstupné pre neozbrojeného príslušníka finančnej správy možno zvýšiť len v rozsahu, v akom bolo odstupné podľa osobitného predpisu7) zvýšené kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa.
7) Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ú
Č:17
Sankcie
Členské štáty ustanovia pravidlá ukladania sankcií za porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice a vykonajú všetky opatrenia potrebné na ich uplatňovanie. Sankcie, ktorých súčasťou môže byť náhrada za ujmu pre obeť, musia byť účinné, primerané a odstrašujúce. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii najneskôr do 2. decembra 2003 a bezodkladne všetky neskoršie zmeny a doplnky, ktoré majú na ne vplyv.
N
Návrh zákona
§ 75
O:5
O:6
§ 119
O:1
P:d
§ 127
O:1
§ 128
P:a
P:b
P:c
P:d
P:e
(5) Porušenie zásady rovnakého zaobchádzania podľa odseku 1 príslušníkom finančnej správy sa považuje za porušenie služobnej povinnosti príslušníka finančnej správy.
(6) Na štátnu službu a právne vzťahy súvisiace so vznikom, zmenami a skončením štátnej služby sa použije osobitný predpis;106) ustanovenia tohto zákona tým nie sú dotknuté.
106) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.
(1) Príslušník finančnej správy má právo
d) podávať sťažnosti vo veciach služobného pomeru vrátane sťažnosti v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania podľa § 75; na podávanie, prijímanie, evidovanie, prešetrovanie, písomné oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti a kontrolu vybavovania sťažnosti sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.133)
133) Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
(1) Disciplinárnym previnením je zavinené porušenie služobných povinností príslušníka finančnej správy, ak nie je trestným činom alebo konaním, ktoré znaky priestupku140) (ďalej len „priestupok“).
140) § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
Disciplinárnym opatrením je
a) písomné pokarhanie,
b) zníženie služobného platu až o 15 % najdlhšie na tri mesiace,
c) zníženie hodnosti o jeden stupeň na jeden rok,
d) zákaz činnosti,
e) prepadnutie veci.
zákon č. 365/2004 Z. z.
zákon č. 311/2001 Z. z.
Č:18
Vykonávanie
Členské štáty príjmu zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 2.
N
Návrh zákona
Čl.
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2019 okrem čl. I § 1 § 317 ods. 1, § 318 324, § 325 ods. 2 19 327 333 a čl. II XX tretieho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2019.
Ú
7
decembra 2003 alebo, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa kolektívnych zmlúv, môžu na spoločnú žiadosť sociálnych partnerov poveriť ich zavedením tejto smernice do praxe. V takých prípadoch členské štáty zabezpečia, aby najneskôr 2. decembra 2003 sociálni partneri zaviedli potrebné opatrenia dohodou, pričom členské štáty povinné vykonať všetky potrebné opatrenia, aby mohli kedykoľvek garantovať výsledky uložené touto smernicou. Bez odkladu budú o tom informovať Komisiu.
Aby sa splnili osobitné podmienky, členské štáty môžu podľa potreby mať dodatočnú lehotu 3 roky od 2. decembra 2003, to jest spolu 6 rokov na to, aby zaviedli do praxe ustanovenia tejto smernice o diskriminácii založenej na veku a zdravotnom postihnutí. V takom prípade o tom bezodkladne informujú Komisiu. Členský štát, ktorý sa rozhodne využiť túto dodatočnú lehotu, podá každoročne Komisii správu o opatreniach, ktoré uskutočňuje na odstránenie diskriminácie založenej na veku a zdravotnom postihnutí a o pokroku, ktorý sa dosahuje pri vykonávaní tejto smernice. Komisia o tom každoročne informuje Radu.
Takéto opatrenia prijaté členskými štátmi musia obsahovať odkaz na túto smernicu alebo sa k nim doloží takýto odkaz pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Členské štáty stanovia spôsob, ako sa takýto odkaz vytvorí.
XXI
Návrh zákona
Čl. I
§ 332
Príloha č. 5
Bod 3
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
3. Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec rovnakého zaobchádzania v zamestnaní a povolaní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. ES L 303, 2. 12. 2000).