TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica
SMERNICA RADY 92/85/EHS z 19. októbra 1992
o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok, pracovníčok krátko po pôrode a dojčiacich pracovníčok (desiata individuálna smernica v zmysle článku 16 (1) smernice 89/391/EHS)
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transpo-zície
Číslo
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:2
P:c
(c) dojčiacou pracovníčkou sa rozumie pracovníčka, ktorá dojčí dieťa v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov a/alebo vnútroštátnej praxe, a ktorá o svojom stave informovala svojho zamestnávateľa v súlade s týmito vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo praxou.
N
Návrh zákona
§ 221
O:3
(3) Dojčiaca príslušníčka finančnej správy na účely tohto zákona je príslušníčka finančnej správy, ktorá služobný úrad písomne informovala o tejto skutočnosti.
Ú
Č:3
O:2
V:2
Na tento účel členské štáty oboznámia s uvedenými usmerneniami všetkých zamestnávateľov a všetky pracovníčky a/alebo ich zástupcov v príslušnom členskom štáte.
N
Návrh zákona
§ 209
O:2
P:g
(2) Služobný úrad je povinný najmä
g) oboznamovať príslušníkov finančnej správy s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi, zásadami a novými poznatkami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby, pravidelne preverovať ich vedomosti, viesť záznamy o vykonaných školeniach a predpísaných skúškach,
Ú
Č:4
O:1
Hodnotenie a informovanie
1. Pri všetkých činnostiach, ktoré môžu byť spojené so špecifickým rizikom vystavenia látkam a vplyvom, procesom alebo pracovným podmienkam, ktorých neúplný zoznam je uvedený v prílohe I, zamestnávateľ zhodnotí charakter, stupeň a trvanie takéhoto vystavenia pracovníčok v zmysle článku 2 v príslušnom podniku alebo závode, a to buď priamo, alebo prostredníctvom ochranných a preventívnych služieb uvedených v článku 7 smernice 89/391/EHS s tým, aby:
-vyhodnotil všetky riziká pre bezpečnosť alebo zdravie a všetky možné účinky na tehotenstvo alebo dojčenie pracovníčok v zmysle článku 2,
-rozhodol o tom, aké opatrenia treba prijať.
N
Návrh zákona
§ 221
O:1
O:2
(1) Činnosti zakázané všetkým príslušníčkam finančnej správy, tehotným príslušníčkam finančnej správy, matkám - príslušníčkam finančnej správy do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim príslušníčkam finančnej správy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií.
(2) Tehotná príslušníčka finančnej správy nesmie vykonávať štátnu službu, ktorá podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo zo zdravotných dôvodov, ktoré spočívajú v jej osobe; to platí rovnako o matke do konca deviateho mesiaca po pôrode a o dojčiacej príslušníčke finančnej správy.
Ú
Č:4
O:2
2. Bez toho, že by sa to dotklo článku 10 smernice 89/391/EHS, pracovníčky v zmysle článku 2 a pracovníčky, ktoré by sa v príslušnom podniku a/alebo
N
Návrh zákona
§ 223
O:1
(1) Ak tehotná príslušníčka finančnej správy vykonáva štátnu službu, ktorej výkon je tehotným príslušníčkam finančnej správy zakázaný alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo,
Ú
2
závode mohli dostať do niektorej zo situácií uvedených v článku 2 a/alebo ich zástupcovia musia byť informovaní o výsledkoch hodnotenia uvedeného v odseku 1 a o všetkých opatreniach, ktoré majú byť prijaté v súvislosti s ochranou zdravia a bezpečnosťou pri práci.
O:2
nadriadený je povinný dočasne ju previesť alebo preložiť na inú funkciu, ktorá je pre ňu vhodná.
(2) Ak z dôvodov uvedených v odseku 1 nemožno tehotnú príslušníčku finančnej správy dočasne previesť alebo preložiť na inú funkciu, ktorá je pre ňu vhodná, nadriadený je povinný zaradiť ju do zálohy pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy.
Č:5
O:1
Opatrenia na základe výsledkov hodnotenia
1. Ak výsledky hodnotenia uvedeného v článku 4 ods. 1 poukazujú na riziko pre bezpečnosť alebo zdravie alebo na účinok na tehotenstvo alebo dojčenie pracovníčky v zmysle článku 2 bez toho, aby sa to dotklo článku 6 smernice 89/391/EHS, zamestnávateľ prijme potrebné opatrenia, ktorými zabezpečí, že dočasným prispôsobením pracovných podmienok a/alebo pracovného času danej pracovníčky sa predíde jej vystaveniu takým rizikám.
N
Návrh zákona
§ 223
O:1
(1) Ak tehotná príslušníčka finančnej správy vykonáva štátnu službu, ktorej výkon je tehotným príslušníčkam finančnej správy zakázaný alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo, nadriadený je povinný dočasne ju previesť alebo preložiť na inú funkciu, ktorá je pre ňu vhodná.
Ú
Č:5
O:2
2. Ak prispôsobenie pracovných podmienok a/alebo pracovného času nie je technicky a/alebo objektívne možné, alebo ak ho nemožno oprávnene požadovať na základe opodstatnených dôvodov, zamestnávateľ prijme nevyhnutné opatrenia na prevedenie príslušnej pracovníčky na inú prácu.
N
Návrh zákona
§ 223
O:2
(2) Ak z dôvodov uvedených v odseku 1 nemožno tehotnú príslušníčku finančnej správy dočasne previesť alebo preložiť na inú funkciu, ktorá je pre ňu vhodná, nadriadený je povinný zaradiť ju do zálohy pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy.
Ú
Č:5
O:3
3. Ak prevedenie na inú prácu nie je technicky a/alebo objektívne možné alebo ho nemožno oprávnene požadovať na základe opodstatnených dôvodov, danej pracovníčke sa v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo vnútroštátnou praxou poskytne dovolenka na celé obdobie potrebné na ochranu jej bezpečnosti alebo zdravia.
N
Návrh zákona
§ 223
O:2
(2) Ak z dôvodov uvedených v odseku 1 nemožno tehotnú príslušníčku finančnej správy dočasne previesť alebo preložiť na inú funkciu, ktorá je pre ňu vhodná, nadriadený je povinný zaradiť ju do zálohy pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy.
Ú
Č:5
O:4
4. Ustanovenia tohto článku sa primerane použijú aj v prípade, ak pracovníčka vykonávajúca činnosť, ktorá je zakázaná na základe článku 6, otehotnie alebo začne dojčiť, o čom informuje svojho zamestnávateľa.
N
Návrh zákona
§ 223
O:4
(4) Ustanovenia odsekov 1 3 sa vzťahujú rovnako na príslušníčku finančnej správy do konca deviateho mesiaca po pôrode a na dojčiacu príslušníčku finančnej správy.
Ú
Č:6
O:1 a 2
Prípady, v ktorých platí zákaz vystavenia riziku
Okrem všeobecných ustanovení týkajúcich sa ochrany pracovníkov, najmä limitov prípustného vystavenia rizikám pri výkone práce:
1. tehotné pracovníčky v zmysle článku 2 písm. a) nemožno za žiadnych okolností nútiť, aby vykonávali práce, pri ktorých sa zistilo riziko vystavenia vplyvom a látkam a pracovným podmienkam ohrozujúcim bezpečnosť alebo zdravie uvedeným v prílohe II, časť A;
2. dojčiace pracovníčky v zmysle článku 2 písm. c) nemožno za žiadnych okolností nútiť, aby vykonávali práce, pri ktorých hodnotení sa zistilo riziko vystavenia
N
Návrh zákona
§ 223
O:1
O:2
O:4
(1) Ak tehotná príslušníčka finančnej správy vykonáva štátnu službu, ktorej výkon je tehotným príslušníčkam finančnej správy zakázaný alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo, nadriadený je povinný dočasne ju previesť alebo preložiť na inú funkciu, ktorá je pre ňu vhodná.
(2) Ak z dôvodov uvedených v odseku 1 nemožno tehotnú príslušníčku finančnej správy dočasne previesť alebo preložiť na inú funkciu, ktorá je pre ňu vhodná, nadriadený je povinný zaradiť ju do zálohy pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy.
(4) Ustanovenia odsekov 1 3 sa vzťahujú rovnako na príslušníčku finančnej správy do konca deviateho mesiaca po pôrode a na dojčiacu príslušníčku finančnej správy.
Ú
3
vplyvom a látkam a pracovným podmienkam ohrozujúcim bezpečnosť alebo zdravie uvedeným v prílohe II, časť B.
Č:7
O:1
Nočná práca
1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými zabezpečia, aby pracovníčky uvedené v článku 2 neboli nútené vykonávať nočnú prácu počas tehotenstva a obdobia po pôrode, ktorého trvanie určí vnútroštátny orgán príslušný pre otázky bezpečnosti a ochrany zdravia na základe predloženia lekárskeho potvrdenia v súlade s postupmi ustanovenými členskými štátmi, uvádzajúceho, že si to vyžaduje bezpečnosť alebo zdravie danej pracovníčky.
N
Návrh zákona
§ 221
O:2
§ 222
O:1
O:2
(2) Tehotná príslušníčka finančnej správy nesmie vykonávať štátnu službu, ktorá podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotnosť zo zdravotných dôvodov, ktoré spočívajú v jej osobe; to platí rovnako o matke do konca deviateho mesiaca po pôrode a o dojčiacej príslušníčke finančnej správy.
(1) Tehotná príslušníčka finančnej správy a príslušníčka finančnej správy starajúca sa o dieťa mladšie ako jeden rok nesmie byť zaraďovaná na výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni a do služobnej pohotovosti. Na výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni možno zaradiť príslušníčku finančnej správy, ktorá sa stará o dieťa staršie ako jeden rok a mladšie ako tri roky, len s jej písomným súhlasom. Do služobnej pohotovosti možno zaradiť príslušníčku finančnej správy, ktorá sa stará o dieťa mladšie ako 15 rokov, len s jej písomným súhlasom.
(2) Príslušníčka finančnej správy starajúca sa o dieťa mladšie ako jeden rok nesmie byť vysielaná na služobné cesty mimo miesta výkonu štátnej služby alebo trvalého pobytu.
Ú
Č:7
O:2
P:a
2. Opatrenia uvedené v odseku 1 musia v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo vnútroštátnou praxou stanoviť možnosť:
(a) prevedenia na dennú prácu alebo
O
Návrh zákona
§ 222
O:1
O:2
(1) Tehotná príslušníčka finančnej správy a príslušníčka finančnej správy starajúca sa o dieťa mladšie ako jeden rok nesmie byť zaraďovaná na výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni a do služobnej pohotovosti. Na výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni možno zaradiť príslušníčku finančnej správy, ktorá sa stará o dieťa staršie ako jeden rok a mladšie ako tri roky, len s jej písomným súhlasom. Do služobnej pohotovosti možno zaradiť príslušníčku finančnej správy, ktorá sa stará o dieťa mladšie ako 15 rokov, len s jej písomným súhlasom.
(2) Príslušníčka finančnej správy starajúca sa o dieťa mladšie ako jeden rok nesmie byť vysielaná na služobné cesty mimo miesta výkonu štátnej služby alebo trvalého pobytu.
Ú
Č:7
O:2
P:b
(b) poskytnutia pracovného voľna alebo predĺženia materskej dovolenky v prípadoch, keď takéto prevedenie nie je technicky a/alebo objektívne možné, alebo ho nemožno oprávnene požadovať na základe opodstatnených dôvodov.
O
Návrh zákona
§ 223
O:1
O:2
(1) Ak tehotná príslušníčka finančnej správy vykonáva štátnu službu, ktorej výkon je tehotným príslušníčkam finančnej správy zakázaný alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo, nadriadený je povinný dočasne ju previesť alebo preložiť na inú funkciu, ktorá je pre ňu vhodná.
(2) Ak z dôvodov uvedených v odseku 1 nemožno tehotnú príslušníčku finančnej správy dočasne previesť alebo preložiť na inú funkciu, ktorá je pre ňu vhodná, nadriadený je povinný zaradiť ju do zálohy pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy.
Ú
Č:8
O:1
Materská dovolenka
1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými zabezpečia, aby pracovníčky v zmysle článku 2 mali nárok na neprerušenú materskú dovolenku v trvaní najmenej 14 týždňov, poskytnutú pred a/alebo po pôrode
N
Návrh zákona
§ 226
O:1
(1) V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí príslušníčke finančnej správy materská dovolenka v trvaní 34 týždňov; osamelej príslušníčke finančnej správy patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov a príslušníčke finančnej správy, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, patrí materská
Ú
4
v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo vnútroštátnou praxou.
O:5
dovolenka v trvaní 43 týždňov. V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj príslušníkovi finančnej správy od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa.
(5) Materská dovolenka príslušníčky finančnej správy v súvislosti s pôrodom musí byť najmenej 14 týždňov a nesmie sa skončiť ani byť prerušená pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.
Č:8
O:2
2. Materská dovolenka ustanovená v odseku 1 musí zahŕňať povinnú materskú dovolenku v trvaní najmenej dvoch týždňov, poskytnutú pred a/alebo po pôrode v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo vnútroštátnou praxou.
N
Návrh zákona
§ 226
O:5
(5) Materská dovolenka príslušníčky finančnej správy v súvislosti s pôrodom musí byť najmenej 14 týždňov a nesmie sa skončiť ani byť prerušená pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.
Ú
Č:9
Pracovné voľno na predpôrodné lekárske prehliadky
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými zabezpečia, aby tehotné pracovníčky v zmysle článku 2 písm. a) mali v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo vnútroštátnou praxou nárok na pracovné voľno bez straty mzdy na predpôrodné prehliadky v prípade, že sa tieto prehliadky musia uskutočniť počas pracovného času.
N
Návrh zákona
§ 155
O:1
P:b
(1) Ak príslušník finančnej správy nemôže vykonávať štátnu službu pre dôležité osobné prekážky, nadriadený je povinný poskytnúť mu služobné voľno s nárokom na služobný plat v rozsahu a za týchto podmienok:
b) pri preventívnych lekárskych prehliadkach súvisiacich s tehotenstvom sa služobné voľno poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak preventívnu prehliadku súvisiacu s tehotenstvom nebolo možné vykonať mimo času služby,
Ú
Č:10
O:1
Zákaz prepustenia
Aby sa pracovníčkam v zmysle článku 2 zaručilo uplatňovanie ich práv na ochranu zdravia a bezpečnosti, ako ich ustanovuje uvedený článok, zabezpečí sa, že:
1. členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zákaz prepustenia pracovníčok v zmysle článku 2 počas obdobia od začiatku tehotenstva do konca materskej dovolenky stanovenej v článku 8 ods. 1 okrem výnimočných prípadov nesúvisiacich s ich stavom, ktoré povoľujú vnútroštátne právne predpisy a/alebo vnútroštátna prax, a kde to je uplatniteľné, pod podmienkou, že na to dá súhlas príslušný orgán;
N
Návrh zákona
§ 261
O:1
P:c
§ 261
O:2
P:a
P:b
P:c
(1) Príslušník finančnej správy nesmie byť prepustený zo služobného pomeru v ochrannej dobe. Za ochrannú dobu sa na účely tohto zákona považuje doba,
c) keď je príslušníčka finančnej správy tehotná, keď je príslušníčka finančnej správy na materskej dovolenke, keď je príslušníčka finančnej správy alebo príslušník finančnej správy na rodičovskej dovolenke, alebo keď sa príslušníčka finančnej správy alebo osamelý príslušník finančnej správy trvale stará aspoň o jedno dieťa mladšie ako tri roky.
(2) Zákaz prepustenia príslušníka finančnej správy zo služobného pomeru sa nevzťahuje na prepustenie
a) príslušníka finančnej správy z dôvodov uvedených v § 258 ods. 1 písm. g) až r) a ods. 2 a 3,
b) ozbrojeného príslušníka finančnej správy, ktorý stratil zdravotnú spôsobilosť na výkon akejkoľvek funkcie so zbraňou a nemožno ho previesť ani preložiť na inú voľnú funkciu, ani nanovo ustanoviť podľa § 108,
c) neozbrojeného príslušníka finančnej správy, ktorý v prípravnej štátnej službe alebo dočasnej štátnej službe stratil zdravotnú spôsobilosť na výkon funkcie bez zbrane a nemožno ho previesť ani preložiť na inú voľnú funkciu.
Ú
Č:10
O:2
2. ak zamestnávateľ prepustí pracovníčku v zmysle článku 2 v období uvedenom v bode 1, musí písomne uviesť riadne opodstatnené dôvody jej prepustenia;
N
Návrh zákona
§ 260
O:1
V:1
(1) Rozhodnutie o prepustení musí byť vyhotovené písomne a musí v ňom byť uvedený dôvod prepustenia so skutočnosťami, ktoré ho zakladajú.
Ú
Č:11
O:1
Zamestnanecké práva
Aby sa pracovníčkam v zmysle článku 2 zaručilo
N
Návrh zákona
§ 223
O:3
(3) Ak tehotná príslušníčka finančnej správy vo funkcii, na ktorú bola dočasne prevedená alebo preložená podľa odseku 1 bez
Ú
5
uplatňovanie ich práv na ochranu zdravia a bezpečnosti, ako ich ustanovuje uvedený článok, zabezpečí sa, že:
1. v prípadoch uvedených v článkoch 5, 6 a 7 zamestnanecké práva vyplývajúce z pracovnej zmluvy, vrátane zachovania výplaty a/alebo nároku na primeranú dávku musia byť pracovníčkam v zmysle článku 2 zabezpečené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo vnútroštátnou praxou;
O:4
svojho zavinenia, nižší služobný príjem, poskytuje sa jej na vyrovnanie tohto rozdielu vyrovnávacia dávka podľa osobitných predpisov.182)
(4) Ustanovenia odsekov 1 3 sa vzťahujú rovnako na príslušníčku finančnej správy do konca deviateho mesiaca po pôrode a na dojčiacu príslušníčku finančnej správy.
182) § 9 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 44 zákona č. 461/2003 Z. z.
Č:11
O:2
P:a
2. v prípade uvedenom v článku 8 musia byť zabezpečené:
(a) práva spojené s pracovnou zmluvou pracovníčok v zmysle článku 2 popri právach uvedených nižšie pod písmenom (b);
N
Návrh zákona
§ 226
O:6
(6) Príslušníčka finančnej správy alebo príslušník finančnej správy sa po skončení rodičovskej dovolenky podľa odseku 2 ustanovia do funkcie, ktorú vykonávali pred nástupom na túto rodičovskú dovolenku. Ak ustanovenie do tejto funkcie nie je možné z dôvodu organizačnej zmeny, ustanovia sa do inej funkcie za podmienok, ktoré pre príslušníčku finančnej správy alebo príslušníka finančnej správy nie menej priaznivé ako podmienky pred nástupom na rodičovskú dovolenku podľa odseku 2. Práva príslušníčky finančnej správy a príslušníka finančnej správy, ktoré mali alebo ktoré im vznikli v čase nástupu na rodičovskú dovolenku podľa odseku 2, zostávajú zachované v pôvodnom rozsahu aj po skončení rodičovskej dovolenky; tieto práva im patria vrátane zmien, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, kolektívnej zmluvy alebo z obvyklých postupov služobného úradu.
Ú
Č:11
O:2
P:b
(b) zachovanie výplaty a/alebo nároku na primeranú dávku pre pracovníčky v zmysle článku 2;
N
Návrh zákona
§ 223
O:3
O:4
(3) Ak tehotná príslušníčka finančnej správy vo funkcii, na ktorú bola dočasne prevedená alebo preložená podľa odseku 1 bez svojho zavinenia, nižší služobný príjem, poskytuje sa jej na vyrovnanie tohto rozdielu vyrovnávacia dávka podľa osobitných predpisov.182)
(4) Ustanovenia odsekov 1 3 sa vzťahujú rovnako na príslušníčku finančnej správy do konca deviateho mesiaca po pôrode a na dojčiacu príslušníčku finančnej správy.
182) § 9 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 44 zákona č. 461/2003 Z. z.
Ú
Č:11
O:3
3. dávka uvedená v bode 2 písm. b) sa pokladá za primeranú vtedy, ak zabezpečuje príjem prinajmenšom ekvivalentný tomu, ktorý by príslušná pracovníčka dostala v prípade prerušenia svojej činnosti z dôvodov spojených s jej zdravotným stavom, s výhradou hornej hranice ustanovenej vnútroštátnymi právnymi predpismi;
N
Návrh zákona
§ 223
O:3
O:4
(3) Ak tehotná príslušníčka finančnej správy vo funkcii, na ktorú bola dočasne prevedená alebo preložená podľa odseku 1 bez svojho zavinenia, nižší služobný príjem, poskytuje sa jej na vyrovnanie tohto rozdielu vyrovnávacia dávka podľa osobitných predpisov.182)
(4) Ustanovenia odsekov 1 3 sa vzťahujú rovnako na príslušníčku finančnej správy do konca deviateho mesiaca po pôrode a na dojčiacu príslušníčku finančnej správy.
182) § 9 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 44 zákona č. 461/2003 Z. z.
Ú
Č:11
O:4
4. členské štáty môžu podmieniť nárok na výplatu alebo dávku uvedenú v bode 1 a 2 (b) vtedy, ak pracovníčka
D
Návrh zákona
§ 223
O:3
(3) Ak tehotná príslušníčka finančnej správy vo funkcii, na ktorú bola dočasne prevedená alebo preložená podľa odseku 1 bez
Ú
§ 48 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z.
6
splní podmienky pre získanie nároku na takéto dávky ustanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Tieto podmienky však za žiadnych okolností nemôžu vyžadovať obdobie predchádzajúceho zamestnania presahujúce dvanásť mesiacov pred predpokladaným dátumom pôrodu.
O:4
svojho zavinenia, nižší služobný príjem, poskytuje sa jej na vyrovnanie tohto rozdielu vyrovnávacia dávka podľa osobitných predpisov.182)
(4) Ustanovenia odsekov 1 3 sa vzťahujú rovnako na príslušníčku finančnej správy do konca deviateho mesiaca po pôrode a na dojčiacu príslušníčku finančnej správy.
182) § 9 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 44 zákona č. 461/2003 Z. z.
Č:12
Ochrana práv
Členské štáty zavedú do vnútroštátnych právnych systémov potrebné opatrenia umožňujúce všetkým pracovníčkam, ktoré sa cítia byť poškodené v dôsledku nedodržania povinností vyplývajúcich z tejto smernice domáhať sa svojich práv súdnou cestou (a/alebo v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo vnútroštátnou praxou) tak, že sa obrátia na iný príslušný orgán.
N
Návrh zákona
§ 75
O:3
§ 119
O:1
P:d
(3) Ak sa občan pri vstupe do štátnej služby, príslušník finančnej správy alebo občan, ktorého služobný pomer podľa tohto zákona sa skončil, domnievajú, že ich práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania podľa odseku 1, môžu sa obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany ustanovenej osobitným predpisom.106)
106) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.
(1) Príslušník finančnej správy má právo
d) podávať sťažnosti vo veciach služobného pomeru vrátane sťažnosti v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania podľa § 75; na podávanie, prijímanie, evidovanie, prešetrovanie, písomné oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti a kontrolu vybavovania sťažnosti sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.133)
133) Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
Ú
Č:14
O:1
Záverečné ustanovenia
1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do dvoch rokov od jej prijatia alebo zabezpečia, že najneskôr do dvoch rokov od jej prijatia sociálni partneri zapracujú požadované ustanovenia do kolektívnych zmlúv, pričom členské štáty majú povinnosť prijať potrebné opatrenia, ktoré by im kedykoľvek umožnili zaručiť výsledky uložené touto smernicou. Okamžite o tom budú informovať Komisiu.
N
Návrh zákona
Čl. XXI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2019 okrem čl. I § 1 § 317 ods. 1, § 318 324, § 325 ods. 2 19 a § 327 333 a čl. II až XX tretieho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2019.
Ú
Č:14
O:2
2. Pri prijímaní opatrení uvedených v odseku 1 členské štáty v nich uvedú odkaz na túto smernicu, alebo na ňu odkážu pri ich oficiálnom zverejnení. Spôsoby uskutočnenia takého odkazu ustanovia členské štáty.
N
Návrh zákona
Čl. I
§ 332
Príloha č. 5
Bod 1
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri
Ú
7
práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (desiata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 2; Ú. v. ES L 348, 28. 11. 1992) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/30/ES z 20. júna 2007 (Ú. v. L 165, 27. 6. 2007) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/27/EÚ z 26. februára 2014 (Ú. v. EÚ L 65, 5. 3. 2014).