DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona:
Vláda Slovenskej republiky.
2. Názov návrhu zákona:
Návrh zákona o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a) v primárnom práve
-čl. 3 ods. 1 písm. a), čl. 4 a 8, čl. 28 37, čl. 110 a 113, čl. 153, čl. 155 158 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
-čl. 3 a 6 Zmluvy o Európskej únii,
-čl. 21, 23, 30 a 31 Charty základných práv Európskej únie.
b) v sekundárnom práve
-smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná
Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje smernica 96/34/ES (Ú. v. L 68, 18. 3. 2010) v platnom znení, gestor: MPSVR SR,
-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní
zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) (Ú. v. L 204, 26. 7. 2006), gestor: MPSVR SR,
-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o
niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. EÚ L 299, 18. 11. 2003), gestor: MPSVR SR,
-smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec
rovnakého zaobchádzania v zamestnaní a povolaní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. ES L 303, 2. 12. 2000), gestor: MPSVR SR, spolugestor: MF SR,
-smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého
zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Mimoriadne vydanie Ú. v. kap. 20/ zv.1; Ú. v. ES L 180, 19. 7. 2000), gestor: ÚV SR, spolugestor: MF SR,
-smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu
zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (desiata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 2; Ú. v. ES L 348, 28. 11. 1992) v platnom znení, gestor: MPSVR SR,
2
-rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení
výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi presadzovania práva členských štátov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 386, 29. 12. 2006), gestor: MV SR,
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016), gestor: ÚOOÚ SR,
-vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa
stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29. 12. 2015) v platnom znení, gestor: MF SR,
-delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29. 12. 2015) v platnom znení, gestor: MF SR,
-delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1011 z 24. apríla 2015, ktorým sa dopĺňa
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog a nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1277/2005 (Ú. v. L 162, 27. 6. 2015), gestor: MZ SR, MH SR, MF SR, MV SR,
-vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1352/2013 zo 4. decembra 2013, ktorým sa
stanovujú formuláre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi (Ú. v. EÚ, L 341, 18. 12. 2013) v platnom znení, gestor: MF SR,
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013
o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení, gestor: MPRV SR,
-nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013,
ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. L 269, 10. 10. 2013) v platnom znení, gestor: MF SR,
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o
presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 (Ú. v. EÚ, L 181, 29. 6. 2013), gestor: MF SR,
-nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 z 2. mája 2012 o administratívnej spolupráci v
oblasti spotrebných daní a zrušení nariadenia (ES) č. 2073/2004 (Ú. v. L 121, 8. 5. 2012), gestor: MF SR,
-nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém
Spoločenstva pre oslobodenie od cla (kodifikované znenie) (Ú. v. L 324, 10. 12. 2009), gestor: MF SR,
-nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje
smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru
3
podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. ES L 197 29. 7. 2009) v platnom znení, gestor: MF SR,
-nariadenie Komisie (ES) č. 1276/2008 zo 17. decembra 2008 o monitorovaní vývozu
poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa poskytujú náhrady alebo iné sumy, prostredníctvom fyzických kontrol (Ú. v. L 339, 18. 12. 2008) v platnom znení, gestor: MF SR, MPRV SR,
-nariadenie Komisie (ES) č. 1178/2008 z 28. novembra 2008, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike a nariadenia Komisie (ES) č. 1503/2006 a (ES) č. 657/2007, pokiaľ ide o úpravy po revízii štatistických klasifikácií NACE a CPA (Ú. v. L 319, 29. 11. 2008) v platnom znení, gestor: ŠÚ SR,
-nariadenie Rady (ES) č. 111/2005 z 22. decembra 2004, ktorým sa stanovujú
pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Úniou a tretími krajinami (Ú. v. EÚ L 22, 26. 1. 2005) v platnom znení, gestor: MH SR, MF SR,
-nariadenie Komisie (ES) č. 1982/2004 z 18. novembra 2004, ktorým sa vykonáva
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a rušia sa nariadenia Komisie (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92 (Ú. v. L 343, 19. 11. 2004) v platnom znení, gestor: ŠÚ SR,
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o
štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 3330/91 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 16, Ú. v. EÚ L 102, 7. 4. 2004) v platnom znení, gestor: ŠÚ SR,
-nariadenie (ES) č. 273/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 11. februára 2004 o
prekurzoroch drog (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 8, Ú. v. L 47, 18. 2. 2004) v platnom znení,
-nariadenie Rady (ES) č. 515/1997 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi
správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 8; Ú. v. ES L 82, 22. 3. 1997) v platnom znení,
-nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich
živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3, Ú. v. ES L 61, 3. 3. 1997) v platnom znení,
-rozhodnutie Rady 2009/917/SVV z 30. novembra 2009 o využívaní informačných
technológií na colné účely (Ú. v. L 323, 10. 12. 2009), gestor: MF SR, ÚOOÚ SR, MS SR.
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
-rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C - 144/04, Werner Mangold proti Rüdiger Helm, [2005],
Výrok rozhodnutia:
1.Doložka 8 bod 3 rámcovej dohody o práci na dobu určitú uzavretej 18. marca 1999, ktorá bola vykonaná smernicou Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP,
4
sa vykladať v tom zmysle, že neodporuje takej právnej úprave, aká je v spore vo veci samej, ktorá z dôvodov spojených s potrebou podporiť zamestnanosť a nezávisle od vykonávania uvedenej dohody znížila vekovú hranicu, za ktorou je možné uzatvárať pracovné zmluvy na dobu určitú bez obmedzení.
2.Právo Spoločenstva, a najmä článok 6 ods. 1 smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, sa vykladať tak, že odporuje takej vnútroštátnej úprave, aká je v spore vo veci samej, ktorá okrem prípadov, keď existuje úzka väzba na predchádzajúcu pracovnú zmluvu na dobu neurčitú uzavretú s tým istým zamestnávateľom, umožňuje bez obmedzení uzatvárať pracovné zmluvy na dobu určitú, ak pracovník dosiahol vek 52 rokov.
Je na vnútroštátnom súde, aby zabezpečil plnú účinnosť všeobecnej zásady zákazu diskriminácie na základe veku tým, že nebude aplikovať žiadne ustanovenie vnútroštátneho práva, ktoré je s ňou v rozpore, a to aj vtedy, ak lehota na prebratie smernice ešte neuplynula.
-rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C - 13/05, Sonia Chacón Navas proti Eurest Colectividades SA, [2006]
Výrok rozhodnutia:
1.Na osobu, ktorá bola prepustená zamestnávateľom výlučne iba z dôvodu choroby, sa nevzťahuje všeobecný rámec zriadený smernicou Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, s cieľom boja proti diskriminácii založenej na zdravotnom postihnutí.
2.Zákaz diskriminácie založenej na zdravotnom postihnutí v oblasti prepúšťania zo zamestnania uvedený v článku 2 ods. 1 a článku 3 ods. 1 písm. c) smernice 2000/78 bráni prepusteniu zo zamestnania založenému na zdravotnom postihnutí, ktoré vzhľadom na povinnosť vykonať primerané úpravy pre zdravotne postihnuté osoby nie je odôvodnené skutočnosťou, že predmetná osoba nie je kompetentná, schopná ani nie je k dispozícii, aby vykonávala podstatné funkcie svojho pracovného zaradenia.
3.Chorobu ako takú nemožno považovať za dôvod doplňujúci dôvody, v ktorých prípade smernica 2000/78 zakazuje diskrimináciu.
-rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C - 303/06, S. Coleman proti Attridge Law a Steve Law, [2008]
Výrok rozhodnutia:
1.Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, a najmä jej článok 1 a článok 2 ods. 1 a ods. 2 písm. a) sa majú vykladať tak, že zákaz priamej diskriminácie, ktorý upravujú, nie je obmedzený výlučne na samotné osoby, ktoré zdravotne postihnuté. Ak zamestnávateľ zaobchádza, zaobchádzal alebo by mohol zaobchádzať so zamestnancom, ktorý sám nie je zdravotne postihnutý, menej priaznivo než s iným zamestnancom v porovnateľnej situácii a ak je preukázané, že menej priaznivé zaobchádzanie, ktorého obeťou je tento zamestnanec, sa zakladá na zdravotnom postihnutí jeho dieťaťa, ktorému venuje podstatnú časť starostlivosti, ktorú potrebuje, takéto zaobchádzanie je v rozpore so zákazom priamej diskriminácie uvedeným v predmetnom článku 2 ods. 2 písm. a).
2.Smernica 2000/78 a najmä jej článok 1 a článok 2 ods. 1 a 3 sa majú vykladať tak, že zákaz obťažovania, ktorý upravujú, nie je obmedzený výlučne na samotné
5
osoby, ktoré zdravotne postihnuté. Pokiaľ je preukázané, že nežiaduce správanie, ktoré predstavuje obťažovanie a ktorého obeťou je zamestnanec, ktorý sám nie je zdravotne postihnutý, je spojené so zdravotným postihnutím jeho dieťaťa, ktorému venuje podstatnú časť starostlivosti, ktorú potrebuje, takéto správanie odporuje zákazu obťažovania uvedenému v predmetnom článku 2 ods. 3.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)Lehota na prebranie
-smernice Rady 92/85/EHS bola stanovená do 1. mája 2004,
-smernice Rady 2000/43/ES bola stanovená do 1. mája 2004,
-smernice Rady 2000/78/ES bola stanovená do 1. mája 2004, resp. do 2. decembra 2006,
-smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES bola stanovená do 2. augusta 2004,
-smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES bola stanovená do 15. augusta 2008,
-rámcového rozhodnutia Rady 2006/960/SVV bola stanovená do 19. decembra 2006,
-smernice Rady 2010/18/EÚ bola stanovená do 8. marca 2012.
b)Proti Slovenskej republike nebolo začaté konanie v rámci „EÚ pilot“, ani nebol začatý postup Európskej komisie a ani nebolo začaté konanie Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení.
c)Smernica Rady 92/85/EHS bola prebraná
-do zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
-do zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
-do zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov,
-do zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov,
-do zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Smernica Rady 2000/43/ES bola prebraná
-do zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
-do zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov,
-do zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
-do zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
6
-do zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov,
-do zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Smernica Rady 2000/78/ES bola prebraná
-do zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
-do zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov,
-do zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
-do zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
-do zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov,
-do zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES bola prebraná
-do zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
-do zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES bola prebraná
-do zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
-do zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
-do zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov,
-do zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
-do zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.
Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV bolo prebrané
-do zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov,
-do zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov,
-do zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.
Smernica Rady 2010/18/EÚ bola prebraná
-do zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
-do zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
-do zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
7
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
a) úplne.