1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa predkladá ako iniciatívny materiál.
Návrh zákona v čl. I sa predkladá nadväzne na programové vyhlásenie vlády SR, v ktorom sa vláda s cieľom eliminovať krátenie prijatých tržieb, zaviazala novelou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc.
Navrhuje sa, aby podnikatelia boli povinní na účely evidencie prijatých tržieb používať registračnú pokladnicu, tzv. pokladnicu e-kasa klient, ktorá bude prepojená so systémami finančnej správy, tzv. systém e-kasa.
Systém e-kasa predstavuje bezpečný, vysokopriepustný systém evidencie tržieb a pokladničných dokladov v reálnom čase, ktorý umožní integráciu on-line pokladníc, ako aj virtuálnych registračných pokladníc na centrálnu databázu finančnej správy, zasielanie údajov v reálnom čase, ako aj v off-line režime.
Systém e-kasa bude pre podnikateľov znamenať zníženie administratívnej záťaže pri obstarávaní hardveru, zníženie nákladov pri prevádzke, kontinuálny prechod medzi účtovnými dňami, export dát na zjednodušenie podávania kontrolného výkazu na účely DPH, dostupnosť dát počas archivácie. Zákazníkom systém umožní overenie pravosti pokladničných dokladov v reálnom čase.
Systém e-kasa okrem toho umožní finančnej správe vykonávať prehľad a triedenie získaných dát a ich využitie za účelom kontroly dodržiavania ustanovení tohto zákona, ako aj na účely daňovej kontroly.
V článku II sa nadväzne na novelu zákona o dani z príjmov v čl. III navrhuje, aby sa pri vykonaní ročného zúčtovania dane z príjmov v roku 2019 zohľadnilo aj oslobodenie od dane z príjmov vzťahujúce sa na navrhované nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancom od zamestnávateľa po 31. decembri 2017, t. j. v roku 2018.
Návrhom zákona sa v článku III mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Návrh zákona upravuje oslobodenie peňažného a nepeňažného plnenia prijatého z dôvodu udelenia čestného štátneho titulu „zaslúžilý majster športu“ športovému reprezentantovi a odmeny športovému reprezentantovi za dosiahnutý výsledok na významnej súťaži, ktorou je olympiáda alebo paraolympiáda, oslobodenie nepeňažného benefitu pre zamestnanca v podobe poskytnutého ubytovania zamestnávateľom za podmienky, že oslobodenie bude maximálne do výšky 60 eur mesačne na kmeňového zamestnanca u firiem s viaczmennou prevádzkou a prechod bánk na nový účtovný štandard IFRS9.
2
Návrhom zákona sa v čl. IV dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v článku V sa mení zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V uvedených zákonoch ide o legislatívno-technické spresnenia ustanovení nadväzne na zmeny v iných právnych predpisoch.
Vzhľadom na to, že návrh zákona v čl. I je technickým predpisom, podlieha notifikačnému procesu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9.
septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. L 241, 17.9.2015). Vnútrokomunitárne pripomienkové konanie bolo ukončené 3. septembra 2018 bez pripomienok.
Návrh zákona v jednotlivých článkoch je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie. Tento súlad je spracovaný formou doložky zlučiteľnosti.
Návrh zákona v čl. I má vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti (vplyvy bližšie uvedené v analýze vplyvov) a návrh zákona v čl. II a III má vplyv na rozpočet verejnej správy (vplyvy bližšie uvedené v analýze vplyvov).
Návrh zákona v jednotlivých článkoch nemá sociálne vplyvy, nemá vplyv na životné prostredie a ani na služby verejnej správy pre občana.
Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. januára 2019.
3
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
28. 05. 2018 – 08. 06. 2018
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
júl 2018
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Najneskôr do 20. 09. 2018
2.Definícia problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje
Návrh zákona sa vypracováva nadväzne na programové vyhlásenie vlády SR, v ktorom sa vláda s cieľom eliminovať krátenie prijatých tržieb, zaviazala novelou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Cieľom návrhu zákona v čl. I je zavedenie mechanizmu on-line prepojenia registračných pokladníc na centrálnu databázu finančnej správy.
Systém e-kasa, je bezpečný, vysoko priepustný systém evidencie pokladničných dokladov, neplatných dokladov, vkladu a výberu hotovosti v reálnom čase, ktorý umožní integráciu on-line registračných pokladníc ako aj virtuálnych registračných pokladníc (ďalej len „pokladnica e-kasa klient“) na centrálnu databázu finančnej správy.
Systém e-kasa umožní podnikateľom prostredníctvom osobnej internetovej zóny podnikateľa dostupnej na webovom sídle finančnej správy zabezpečiť správu pokladníc e-kasa klient a vytváranie prehľadov o prijatých tržbách evidovaných v centrálnej databáze finančnej správy.
Systém e-kasa okrem toho umožní finančnej správe vykonávať prehľad a triedenie získaných dát a ich využitie za účelom kontroly dodržiavania ustanovení tohto zákona, ako aj na účely daňovej kontroly.
Systém e-kasa umožní verejnosti overiť pravosť pokladničných dokladov v reálnom čase a v prípade, ak sa kupujúci identifikuje.
Zavedenie on-line prepojenia so systémom finančnej správy prispeje k eliminácii podvodov pri vydávaní pokladničných dokladov, k zvýšeniu efektivity a transparentnosti daňových kontrol, čím významne obmedzí možnosti vzniku daňových únikov, k ochrane spotrebiteľa pred nespoľahlivými podnikateľmi umožnením overenia pravosti pokladničného dokladu,
4
zvýšeniu miery integrácie informačných systémov finančnej správy s cieľom automatizácie kontrolných procesov evidencie pokladničných dokladov.
V článku II sa nadväzne na novelu zákona o dani z príjmov v čl. III navrhuje, aby sa pri vykonaní ročného zúčtovania dane z príjmov v roku 2019 zohľadnilo aj oslobodenie od dane z príjmov vzťahujúce sa na navrhované nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancom od zamestnávateľa po 31. decembri 2017, t. j. v roku 2018.
V čl. III, ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. sa upravuje oslobodenie peňažného a nepeňažného plnenia prijatého z dôvodu udelenia čestného štátneho titulu „zaslúžilý majster športu“ športovému reprezentantovi a odmeny športovému reprezentantovi za dosiahnutý výsledok na významnej súťaži, ktorou je olympiáda alebo paraolympiáda, oslobodenie nepeňažného benefitu pre zamestnanca v podobe poskytnutého ubytovania zamestnávateľom za podmienky, že oslobodenie bude maximálne do výšky 60 eur mesačne na kmeňového zamestnanca u firiem s viaczmennou prevádzkou a prechod bánk na nový účtovný štandard IFRS9.
V čl. IV a V sa riešia len legislatívno-technické spresnenia nadväzne na zmeny vyplývajúce z iných právnych predpisov.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Čl. I - Finančná správa, výrobcovia, dovozcovia a distribútori registračných pokladníc, a podnikatelia, ktorí sú povinní evidovať prijaté tržby v registračnej pokladnici.
Čl. II zamestnanci
Čl. III Fyzické osoby – športovci, zamestnanci, banky, VS.
Čl. IV a V – žiadne.
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované? - žiadne
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované. - Žiadne
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
x Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
5
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
MF SR – 59583474,
petronela.mastihubova@mfsr.sk
MF SR – 59583474,
lenka.hajsterova@mfsr.ak
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
- Finančná správa
- Register FR SR
- Predpoklad na základe porovnania ponúk 3 najväčších mobilných operátorov
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K doložke vybraných vplyvov
Komisia žiada predkladateľa dopracovať časť „12. Zdroje“ doložky vybraných vplyvov.
MF SR: Zdroje boli dopracované
K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie
6
Komisia žiada predkladateľa v časti 3.3.2 vo vymenovaní a kalkulácii nepriamych nákladov vziať do úvahy i náklady na školenia a čas potrebný na oboznámenie podnikateľov a príslušných pracovníkov s navrhovanými zmenami.
MF SR: Pokiaľ ide o školenia podnikateľov zo strany FS alebo zamestnancov FS v súčasnosti len prebieha tvorba školiaceho plánu, t. j. ešte nie je rozhodnuté, či budú potrebné školenia alebo sa budú na web stránke zverejňovať, napr. videonávrhy.
Pokiaľ ide o komerčné školenia podnikateľov, nedá sa vopred odhadnúť počet podnikateľov, ktorí o školenie prejavia záujem.
Komisia žiada predkladateľa v časti 3.3.2 v rámci administratívnych nákladov vziať do úvahy i rozsah údajov zasielaných do systému e-kasa podľa navrhovaného § 8a.
MF SR: Odosielanie údajov do systému e-kasa sa bude vykonávať automaticky, bez zásahu podnikateľa. Podnikateľ len zabezpečiť, aby príslušný SW odosielal zákonom ustanovené údaje. MF SR zastáva názor, že v takomto prípade administratívne náklady nevzniknú.
Komisia žiada predkladateľa v časti 3.3.2 vysvetliť položky tabuľky „Porovnanie ročných prevádzkových nákladov“ a uviesť spôsob výpočtu posledného riadka.
MF SR: Vysvetlenie položiek bolo doplnené.
Komisia žiada predkladateľa v časti 3.3.4 vyplniť „Súhrnnú tabuľku nákladov regulácie“ na základe údajov z časti 3.3.2. V prípade, že nie je možné náklady vopred vyčísliť (administratívne náklady), použiť expertný odhad.
MF SR: Tabuľka bola s prihliadnutím na údaje, ktoré sú k dispozícii, doplnená.
Komisia žiada predkladateľa o vypracovanie a zahrnutie Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie k ostatným podkladom a o bližšie popísanie a vyčíslenie jednotlivých nákladov, ktoré podnikateľom v súvislosti s návrhom vzniknú v príslušných častiach Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie, resp. o popísanie a vyčíslenie zníženia nákladov v prípade, že takéto návrh prináša a súčasne žiada o zahrnutie týchto údajov do súhrnnej tabuľky nákladov regulácie, vzhľadom na skutočnosť, že posudzovaný materiál výrazným spôsobom ovplyvní práve podnikateľské prostredie.
MF SR: Tabuľka nákladov regulácie bola doplnená.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
nesúhlasné stanovisko
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.
7
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2018
2019
2020
2021
Príjmy verejnej správy celkom
1 651 750
41 700 000
111 600 000
119 500 000
v tom: kapitola VPS
1 651 750
41 700 000
111 600 000
119 500 000
z toho:
- vplyv na ŠR
1 651 750
41 700 000
111 600 000
119 500 000
Rozpočtové prostriedky
1 651 750
41 700 000
111 600 000
119 500 000
EÚ zdroje
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Výdavky verejnej správy celkom
13 296 000
1 399 602
2 073 102
2 073 102
kapitola MF SR
13 296 000
1 399 602
2 073 102
2 073 102
Program 072 – výber daní a cla
0
126 702
126 702
126 702
Podprogram 0EK0D - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu
13 296 000
1 272 900
1 946 400
1 946 400
z toho:
- vplyv na ŠR
13 296 000
1 399 602
2 073 102
2 073 102
Rozpočtové prostriedky
13 296 000
1 399 602
2 073 102
2 073 102
EÚ zdroje
spolufinancovanie
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Vplyv na počet zamestnancov
0
6
6
6
- vplyv na ŠR
0
6
6
6
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Vplyv na mzdové výdavky
0
93 600
93 600
93 600
- vplyv na ŠR
0
93 600
93 600
93 600
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Financovanie zabezpečené v rozpočte
13 296 000
1 399 602
2 073 102
2 073 102
v tom: kapitola MF SR
13 296 000
1 399 602
2 073 102
2 073 102
Iné ako rozpočtové zdroje
Rozpočtovo nekrytý vplyv
0
0
0
0
8
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Návrh zákona v čl. I rieši prepojenie evidencie tržieb prostredníctvom pokladnice e-kasa klient so systémom finančnej správy e-kasa.
Plnenie návrhu zákona v plnom rozsahu je podmienené úpravami informačných systémov finančnej správy a zvýšením počtu zamestnancov FR SR o 6 ľudí (z toho 2 colníci). Odhadovaný negatívny vplyv na rozpočet kapitoly MF SR na roky 2018 2021 je v celkovej sume 18 841 806 eur.
Finančné prostriedky v roku 2018 budú zabezpečené v rámci limitov rozpočtu VS na rok 2018 a na roky 2019 až 2021 budú riešené pri tvorbe rozpočtu VS na roky 2019 až 2021.
Z čl. II, ktorý mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v zn. n. p. vyplývajú dopady na príjmy rozpočtu VS nasledovne:
Zdravotné odvody -2,5 mil. eur (rok 2019), -1,3 mil. eur (rok 2020) a -1,3 mil. eur (rok 2021).
Sociálne odvody -2,9 mil. eur (rok 2019), -2,9 mil. eur (rok 2020) a -2,9 mil. eur (rok 2021).
Z čl. III, ktorý mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. vyplývajú dopady na príjmy rozpočtu VS nasledovne:
Opatrenia:
1. Oslobodenie peňažného a nepeňažného plnenia prijatého z dôvodu udelenia čestného štátneho titulu „zaslúžilý majster športu“ športovému reprezentantovi a odmeny športovému reprezentantovi za dosiahnutý výsledok na významnej súťaži, ktorou je olympiáda alebo paralympiáda. Vplyv na príjmy ŠR -128 250 € na rok 2018.
2. Oslobodenie nepeňažného benefitu pre zamestnanca v podobe poskytnutého ubytovania zamestnávateľom za podmienky, že oslobodenie bude maximálne do výšky 60 eur mesačne na kmeňového zamestnanca u firiem s viaczmennou prevádzkou. Vplyv na príjmy ŠR -10,3 mil. rok (2019) a -5,1 mil. eur ročne (2020 – 2021).
3. Prechod bánk na nový účtovný štandard IFRS 9. Vplyv na príjmy ŠR +1 780 000 eur na rok 2018.
Úbytok príjmov verejných financií bude v roku 2018 finančne krytý očakávaným zvýšeným výberom ostatných druhov daní.
Legislatívne úpravy v čl. IV a V návrhu zákona nemajú vplyv na rozpočet VS. (Čl. IV zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zn. n. p., čl. V zákon č. 235/2012/ Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach v zn. n. p.)
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
9
Návrh zákona v čl. I rieši prepojenie evidencie tržieb prostredníctvom pokladnice e-kasa klient so systémom finančnej správy e-kasa.
Systém e-kasa predstavuje bezpečný, vysokopriepustný systém evidencie tržieb a pokladničných dokladov v reálnom čase, ktorý umožní integráciu on-line pokladníc, ako aj virtuálnych registračných pokladníc na centrálnu databázu finančnej správy, zasielanie údajov v reálnom čase, ako aj v offline režime.
Realizáciu návrhu bude zabezpečovať Finančné riaditeľstvo SR a zároveň aj výrobcovia, dovozcovia a predajcovia pokladníc, ktorí budú zabezpečovať priamo u podnikateľov implementáciu SW a HW.
S prihliadnutím na úpravu v čl. III zákon o dani z príjmov, podľa ktorého vymeriavacím základom zamestnanca na platenie poistného na sociálne poistenie nie je príjem oslobodený od dane, navrhuje sa v čl. II, aby súčasťou tohto vymeriavacieho základu bolo aj nepeňažné plnenie, ktoré sa od 1. januára 2019 navrhuje oslobodiť od dane z príjmov a je poskytnuté zamestnancovi v roku 2018. Cieľom úpravy je zamedziť „spätnej reparácií“ vymeriavacieho základu, z ktorého zamestnanec a jeho zamestnávateľ platili v roku 2018 poistné na sociálne poistenie a ktorá je základom pre určenie sumy dávok sociálneho poistenia.
V čl. III, ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. sa rieši oslobodenie peňažného a nepeňažného plnenia prijatého z dôvodu udelenia čestného štátneho titulu „zaslúžilý majster športu“ športovému reprezentantovi a odmeny športovému reprezentantovi za dosiahnutý výsledok na významnej súťaži, ktorou je olympiáda alebo paralympiáda, oslobodenie nepeňažného benefitu pre zamestnanca v podobe poskytnutého ubytovania zamestnávateľom za podmienky, že oslobodenie bude maximálne do výšky 60 eur mesačne na kmeňového zamestnanca u firiem s viaczmennou prevádzkou a prechod bánk na nový účtovný štandard IFRS 9.
V čl. IV a V sa riešia len legislatívno-technické spresnenia nadväzne na zmeny vyplývajúce z iných právnych predpisov.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
r
r + 1
r + 2
r + 3
10
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
Pozitívny vplyv na rozpočet
K návrhu zákona v čl. I
Povinný prechod zo súčasných ERP na E-kasu bude plošný pre všetky podnikateľské subjekty, ktoré registrujú tržby prostredníctvom ERP, od 1.7.2019. Podľa aktuálneho návrhu budú údaje o transakciách posielané online na úložisko Finančnej správy a zároveň budú ukladané v chránenom dátovom úložisku online registračnej pokladnice.
Výnosy z celoplošného zavedenia E-kasy v roku 2019 odhadujeme na 57,4 mil. eur. a 120,9 mil. eur v roku 2020. Predpokladáme, že v prvom roku zavedenia bude najmä preventívny efekt. Následne sa môže prejaviť aj vplyv efektívnejších kontrol zameraných na evidenciu tržieb, ktorý v odhade nie je zohľadnený.
Odhad vychádza z predpokladu, že zavedenie E-kasy zníži daňovú medzeru na DPH v sektoroch Ubytovania a služieb reštaurácií, v sektore maloobchodu a v sektore služieb o 15%. Postupný nábeh povinnosti zavedenia e-kasy v dvoch etapách je zohľadnený v odhade. Suma daňovej medzery v spomínaných sektoroch za rok 2014 dosahuje výšku 491 mil. eur1. Doteraz prijímané opatrenia na znižovanie daňových únikov boli zamerané najmä na potláčanie neoprávneného čerpania nadmerných odpočtov (s výnimkou bločkovej lotérie). Preto je predpoklad, že cielené opatrenie na zvýšenie reportovania tržieb a zníženie manipulácie s registračnými pokladňami zníži daňovú medzeru vo vybraných sektoroch viac ako bol priemerný pokles medzery od roku 2012 (priemerný ročný pokles celkovej daňovej medzery v rokoch 2012 2016 bol vo výške 8,7%). Samotné opatrenie však nie je dostatočné na úplné pokrytie nereportovania tržieb. Ďalšie zvyšovanie efektivity výberu DPH v uvedených sektoroch bude závisieť od úspešnosti kontrol, ktorá by mala rásť vďaka analytickejšiemu výberu kontrol, na základe údajov z e-kasy.
Neevidovanie tržieb alebo úprava tržieb pred uložením údajov do fiškálnej pamäte patria medzi najrozšírenejšie v rámci sektora maloobchodu, reštaurácii a hotelov a služieb. Na základe analýzy zadržaných elektronických registračných pokladní Finančná správa identifikovala prípady, kedy dochádzalo k úprave tržieb prostredníctvom obchádzania fiškálneho modulu. Priemerná hodnota krátenia tržieb za rok na zadržaných pokladniach (27 kusov) bola vo výške 190 tis. Eur.
1 V sektore ubytovania a služieb reštaurácií a v sektore služieb bola vo výške takmer 70% z potenciálnej hodnoty DPH.
11
Akruálny vplyv
mil. eur
2019
2020
2021
DPH
38
81
86
DPPO
19
40
43
Spolu
57.4
120.9
128.8
Hotovostný vplyv
mil. eur
2019
2020
2021
DPH
36
81
85
DPPO
0
38
40
Spolu
36.5
118.9
124.9
K návrhu zákona v čl. III
Z čl. III, ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. vyplýva pozitívny vplyv v roku 2018 v sume 1 780 000 eur z titulu prechodu bánk na nový účtovný štandard IFRS 9.
Negatívny vplyv na rozpočet
K návrhu zákona v čl. I
Plnenie návrhu zákona v čl. I je v plnom rozsahu podmienené úpravami informačných systémov finančnej správy a zvýšením počtu zamestnancov FR SR o 6 ľudí (z toho 2 colníci). Odhadovaný negatívny dopad na rozpočet kapitoly Ministerstva financií SR na roky 2018 2021 je v celkovej sume 18 841 806 eur, z toho: na úpravu informačných systémov (IS FS, portál FS a systém e-kasa) v sume 18 461 700 eur a na osobné výdavky pre 6 zamestnancov v sume 380 106 eur.
K návrhu zákona v čl. II
Z čl. II, ktorý mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v zn. n. p. vyplývajú negatívne dopady na príjmy rozpočtu VS nasledovne:
Zdravotné odvody -2,5 mil. eur (rok 2019), -1,3 mil eur (rok 2020) a -1,3 mil. eur (rok 2021).
Sociálne odvody -2,9 mil. eur (rok 2019), -2,9 mil eur (rok 2020) a -2,9 mil. eur (rok 2021).
K návrhu zákona v čl. III
Z čl. III, ktorým mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. vyplýva negatívny vplyv na rozpočet VS v časti príjmovej v roku 2018 v sume -128 250 eur, v roku 2019 v sume - 10,3 mil. eur a v rokoch 2020 až 2021 v sume -5,1 mil. eur na každý rok.
Úbytok príjmov verejných financií bude v roku 2018 finančne krytý očakávaným zvýšeným výberom ostatných druhov daní.
Hotovostný vplyv sa nedá vyčísliť.
12
Akruálny vplyv
mil. eur
2018
2019
2020 2021
DzP
0
-10,3
-5,1 -5,1
Zdravotné odvody
0
- 2,5
-1,3 - 1,3
Sociálne odvody 0 - 2,9 -2,9 -2,9
13
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie Tabuľka č. 3
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka
Príjmy (v eurách)
2018
2019
2020
2021
Daňové príjmy (100)1
- 128 250
0
0
0
DPFO (111)
- 128 250
0
0
0
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Oslobodenie peňažného a nepeňažného plnenia prijatého z dôvodu udelenia čestného štátneho titulu „zaslúžilý majster športu“ športovému reprezentantovi a odmeny športovému reprezentantovi za dosiahnutý výsledok na významnej súťaži, ktorou je olympiáda alebo paralympiáda.
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
- 128 250
0
0
0
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2018
2019
2020
2021
poznámka
Daňové príjmy (100)1
0
57 400 000
120 900 000
128 800 000
Výnosy z postupného, celoplošného zavedenia e-kasy.
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
57 400 000
120 900 000
128 800 000
14
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka
Príjmy (v eurách)
2018
2019
2020
2021
Daňové príjmy (100)1
0
- 10 300 000
- 5 100 000
- 5 100 000
DPFO (111)
0
- 10 300 000
- 5 100 000
- 5 100 000
Poistné (150)1
0
- 5 400 000
- 4 200 000
- 4 200 000
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Oslobodenie nepeňažného benefitu pre zamestnanca v podobe poskytnutého ubytovania zamestnávateľom za podmienky, že oslobodenie bude maximálne do výšky 60 eur mesačne na kmeňového zamestnanca u firiem s viaczmennou prevádzkou.
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
- 15 700 000
- 9 300 000
- 9 300 000
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka
Príjmy (v eurách)
2018
2019
2020
2021
Daňové príjmy (100)1
1 780 000
0
0
0
DPFO (111)
1 780 000
0
0
0
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Prechod bánk na nový účtovný štandard IFRS 9.
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
1 780 000
0
0
0
15
Tabuľka č. 4
Ministerstvo financií SR
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2018
2019
2020
2021
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
1 399 602
2 073 102
2 073 102
Výdavky z postupného, celoplošného zavedenia e-kasy.
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
93 600
93 600
93 600
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
33 102
33 102
33 102
Tovary a služby (630)2
0
1 272 900
1 946 400
1 946 400
MF SR - úrad, RP 635 Rutinná a štandardná údržba, 0EK0D Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo financií SR
0
81 000
81 000
81 000
FR SR, RP 635 Rutinná a štandardná údržba, 0EK0D Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo financií SR
0
1 191 900
1 865 400
1 865 400
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
13 296 000
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
13 296 000
0
0
0
MF SR - úrad, RP 718 Rekonštrukcia a modernizácia, 0EK0D Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo financií SR
540 000
0
0
0
FR SR, RP 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív, 0EK0D Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo financií SR
4 800 000
0
0
0
FR SR, RP 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, 0EK0D Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo financií SR
6 000 000
0
0
0
FR SR, RP 718 Rekonštrukcia a modernizácia, 0EK0D Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo financií SR
1 956 000
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
13 296 000
1 399 602
2 073 102
2 073 102
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
16
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2018
2019
2020
2021
poznámka
Počet zamestnancov celkom
0
6
6
6
Vplyv z postupného, celoplošného zavedenia e-kasy.
z toho vplyv na ŠR
0
6
6
6
štátna služba
0
4
4
4
colníci
0
2
2
2
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
0
1 300
1 300
1 300
z toho vplyv na ŠR
0
1 300
1 300
1 300
štátna služba
0
1 300
1 300
1 300
colníci
0
1 300
1 300
1 300
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
126 702
126 702
126 702
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
93 600
93 600
93 600
z toho vplyv na ŠR
0
93 600
93 600
93 600
štátna služba
0
62 400
62 400
62 400
colníci
0
31 200
31 200
31 200
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
33 102
33 102
33 102
z toho vplyv na ŠR
0
33 102
33 102
33 102
štátna služba
0
21 808
21 808
21 808
colníci
0
11 294
11 294
11 294
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
17
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Návrh v čl. I. sa bude vzťahovať na všetky podnikateľské subjekty, na ktoré sa v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov vzťahuje povinnosť evidovať prijaté tržby pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb taxatívne ustanovených v prílohe č. 1 k cit. zákonu v registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej pokladnici a na podnikateľské subjekty, ktoré vyrábajú, predávajú alebo distribuujú pokladnice.
Pokiaľ ide o počet podnikateľských subjektov, návrh zákona sa bude dotýkať cca 123 000 podnikateľov, ktorí používajú klasické elektronické registračné pokladnice a môže sa dotýkať aj cca 23 000 podnikateľov, ktorí používajú virtuálne registračné pokladnice, a to z dôvodu, že by sa rozhodli vymeniť virtuálnu registračnú pokladnicu za on-line registračnú pokladnicu.
Zároveň sa návrh zákona bude dotýkať aj výrobcov, dovozcov a distribútorov elektronických registračných pokladníc, ktorých je cca 20.
V čl. II sa navrhuje, aby súčasťou vymeriavacieho základu bolo aj nepeňažné plnenie, ktoré sa od 1. januára 2019 navrhuje oslobodiť od dane z príjmov a je poskytnuté zamestnancovi v roku 2018. Cieľom úpravy je zamedziť „spätnej reparácií“ vymeriavacieho základu, z ktorého zamestnanec a jeho zamestnávateľ platili v roku 2018 poistné na sociálne poistenie a ktorá je základom pre určenie sumy dávok sociálneho poistenia.
Návrh v čl. III sa zavádza oslobodenie nepeňažného príjmu zamestnanca s uzatvorenou pracovnou zmluvou do výšky 60 eur za ubytovanie poskytnuté zamestnávateľom. Uvedené opatrenie podporuje v období nedostatku pracovnej sily jej mobilitu. Z uvedeného vyplýva, že ide o podnikateľov, ktorí zamestnávajú osoby, ktorým zároveň poskytujú ubytovanie.
Návrh v čl. IV a V nemá vplyv na podnikateľské prostredie.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
18
Na konzultácie boli prizvaní:
Nadväzne na Jednotnú metodiku na posudzovanie vplyvov, ministerstvo financií dňa 16. 04. 2018 zahájilo konzultácie k pripravovanej novele zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Na konzultácie boli prizvaní:
Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr
Združenie podnikateľov Slovenska
Asociácia výrobcov, dovozcov a predajcov elektronických registračných pokladníc
Slovenský živnostenský zväz
Zväz hotelov a reštaurácií SR
Zväz cestovného ruchu SR
Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu
KLUB500
ELCOM, spol. s r. o.
VAROS TRADE s.r.o.
AXIS distribution, s.r.o.
BEFARE
NRSYS, s.r.o.
Slovak Business Agency
Oznam o konzultáciách bol uverejnený aj na webe MF SR, v časti aktualizácie.
Priebeh konzultácií:
V úvode konzultácií Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) informovalo o zámere vyplývajúcom z programového vyhlásenia vlády a akčného plánu boja proti daňovým podvodom, ktorým je on-line prepojenie registračných pokladníc so systémami finančnej správy (FS). MF SR uviedlo, že plní úlohu gestora tejto novely a zabezpečuje legislatívny proces, pričom technické náležitosti a vecnú stránku zabezpečuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (FR SR). Návrh zákona je momentálne v štádiu rozpracovanosti a pre verejnosť bude prístupný v rámci medzirezortného pripomienkového konania (MPK) ku koncu mája 2018.
GR sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík Ing. Hanniker oboznámil podnikateľov, že úpravou zákona budú pokladnice komunikovať on-line so systémami FS. On-line prepojenie registračných pokladníc bude prebiehať v dvoch etapách, a to 1. etapa od 1.4.2019 pre sektor HORECA (hotelové a reštauračné služby) a čerpacie stanice, 2. etapa od 1.7.2019 pre všetky ostatné podnikateľské subjekty. Dôvodom zavedenia on-line prepojenia registračných pokladníc so systémami FS je pomerne veľký výpadok na DPH (200 mil. eur ročne) v segmente hotovostných platieb. FS je inšpirovaná zahraničím, najmä Chorvátskom (HR) a Českou republikou (ČR), pričom technické požiadavky prispôsobené potrebám SR, a teda tie sú odlišné od chorvátskeho aj českého riešenia.
K predmetnej téme sa podnikateľské subjekty vyjadrili nasledovne:
19
Slovenská asociácia registračných pokladníc namietla výsledky fungovania EET tak v ČR ako aj v HR na základe rôznych novinárskych článkov, ktoré fungovanie takýchto pokladníc spochybňujú.
GR sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík Ing. Hanniker uviedol, že na základe údajov OECD má HR ako druhé z členských štátov EÚ najnižšiu medzeru na DPH.
Spoločnosť ELCOM s. r. o. uviedla, že Česká republika, Slovinsko, Chorvátsko majú zavedený systém, ktorý nie je veľmi funkčný. Momentálne sa zavádzajú nové systémy napr. v Rumunsku a Poľsku. Ak SR záujem zaviesť dobré registračné pokladnice, spoločnosť ELCOM s. r. o. neodporúča brať si za vzor chorvátsky a český model. Všetky systémy, kto