VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-32948/2018 Národnej rady Slovenskej republiky
1140
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ............. 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava 26. septembra 2018