NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1556/2018
1374
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. septembra 2018
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu, Rastislava Schlosára, Jána Moru, Stanislava Mizíka a Natálie Grausovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 1081) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Andrej D a n k o v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Vladimír M a t e j i č k a v. r.
Miroslav S o p k o v. r.