NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
_______________________________________________________________________
Návrh
Zákon
z … 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 54/2018 Z. z a zákona č. 209/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 8 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak bol spoločný školský obvod zriadený na základe dohody, spoločný školský obvod sa zrušuje po uplynutí výpovednej lehoty, ktorá je najmenej šesť mesiacov.“.
2.§ 11 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Zamestnanci okresného úradu v sídle kraja pri plnení úloh okresného úradu v sídle kraja podľa odsekov 7 9 oprávnení spracúvať osobné údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu
a)meno a priezvisko,
b)dátum narodenia,
c)škola, ktorú dieťa alebo žiak navštevuje.“.
3.V § 13 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10) Riaditeľ kontrolovaného subjektu alebo zamestnávateľ, ktorého je pracovisko praktického vyučovania organizačnou súčasťou, môže do piatich pracovných dní od prerokovania správy o výsledkoch školskej inšpekcie podať písomné vyjadrenie k výsledkom a procesu školskej inšpekcie. Ak k výsledkom a procesu školskej inšpekcie podané opodstatnené námietky, školskí inšpektori vypracujú dodatok k správe o výsledkoch školskej inšpekcie, ktorý je jej súčasťou. Školskí inšpektori dodatok k správe o výsledkoch školskej inšpekcie vypracujú aj vtedy, ak sa nedostatky zistili na základe vnútornej kontroly. Ak k výsledkom a procesu školskej inšpekcie podané neopodstatnené námietky, o ich vyhodnotení školský inšpektor písomne informuje riaditeľa kontrolovaného subjektu alebo zamestnávateľa, ktorého je pracovisko praktického vyučovania organizačnou súčasťou.“.
Doterajšie odseky 10 až 17 sa označujú ako odseky 11 až 18.
4.V § 13 ods. 16 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) marenie výkonu školskej inšpekcie,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
5.V § 13 ods. 17 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e) marenie výkonu školskej inšpekcie,“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).
6.V § 13 ods. 18 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) marenie výkonu školskej inšpekcie,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
7.§ 13 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:
„(19) Marenia výkonu školskej inšpekcie sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba, ak pri výkone školskej inšpekcie
a)neposkytne školským inšpektorom požadovanú súčinnosť,
b)nepredloží školským inšpektorom v určenej lehote požadované podklady alebo informácie, ktoré nevyhnutné na vykonanie školskej inšpekcie, a neumožní ich preverenie,
c)neumožní školským inšpektorom vstup do budov, objektov, priestorov, na pozemky a do iných priestorov kontrolovaného subjektu, ktoré súvisia s predmetom školskej inšpekcie,
d)neumožní školským inšpektorom vykonať kontrolu v rozsahu uvedenom v písomnom poverení na výkon kontroly iným spôsobom ako uvedeným v písmenách a) až c).“.
8.Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý znie:
㤠13b
(1)Školskí inšpektori a osoby podľa § 13 ods. 3 pri výkone školskej inšpekcie a vybavovaní sťažností oprávnení spracúvať osobné údaje o
a)deťoch, žiakoch a poslucháčoch v rozsahu
1.meno a priezvisko,
2.dátum narodenia,
3.adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa, žiak alebo poslucháč obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
4.štátna príslušnosť,
5.národnosť,
6.fyzické zdravie a duševné zdravie,
7.mentálna úroveň, vrátane pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky,
b)pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v rozsahu
1.meno a priezvisko,
2.kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre výkon pedagogickej činnosti a odbornej činnosti a dĺžka výkonu funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca,
3.dĺžka pedagogickej praxe a dĺžka odbornej praxe,
4.zdravotná spôsobilosť pre výkon pedagogickej činnosti a odbornej činnosti.
(2)Osoby, ktoré pri plnení svojich pracovných povinností prichádzajú do styku s osobnými údajmi podľa odseku 1, majú povinnosť mlčanlivosti, a to aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu. Pri porušení povinnosti mlčanlivosti sa postupuje podľa osobitného predpisu.47e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47e znie:
47e) § 104 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
9.V § 37a ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Súčasne sa zrušuje označenie písmena b).
Čl. II
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009
Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z. a zákona č. 209/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 7 sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:
„(21) Ministerstvo zníži zriaďovateľovi školy, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, objem finančných prostriedkov pridelený podľa § 4 na príslušný kalendárny rok na základe písomného návrhu hlavného školského inšpektora, ak preukáže, že bol zmarený výkon školskej inšpekcie v príslušnej škole.“.
Čl. III
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 62/2018 Z. z, zákona č. 209/2018 Z. z. a zákona č. 210/2018 Z. z. sa mení takto:
V § 161gb sa slová „od prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020 a v nasledujúcich školských rokoch“ nahrádzajú slovami „v prijímacom konaní pre školský rok 2019/2020“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.