DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Účelom predloženia návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) je posilniť napĺňanie kompetencií Štátnej školskej inšpekcie a napomôcť reforme systému výchovného poradenstva a prevencie.
V praxi boli pri výkone inšpekčnej činnosti identifikované viaceré problémy súvisiace s tým, že kontrolované subjekty nevytvárajú podmienky pre výkon kontroly. Zámerom návrhu je zvýšiť právnu istotu kontrolovaných subjektov nastavením jednoznačných pravidiel pre úpravu výstupných materiálov (správ o výsledkoch školskej inšpekcie). V súvislosti s účinnosťou zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ) 2016/679 sa upravuje problematika spracúvania osobných údajov, ktoré ŠŠI spracúva na základe vykonaných inšpekcií a ktoré spracúvajú okresné úrady v sídle kraja na účely organizovania, koordinácie a financovania školských súťaží a predmetových olympiád.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi, v súlade s právom Európskej únie a v súlade s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona bol podľa § 33 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovaný s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Termín začatia a ukončenia PPK:
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie
x
3. Sociálne vplyvy
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu vyhlášky s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomír Petrák, Martin Glvač, Dušan Jarjabek, Pavol Goga a Péter Vörös
2.Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3.Problematika návrhu zákona:
a)nie je upravená v práve Európskej únie,
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6. doložky zlučiteľnosti.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Cieľom navrhovanej úpravy je, aby pri zrušení spoločného školského obvodu mali dotknuté subjekty dostatočný časový priestor na zabezpečenie potrebných úkonov. Preto sa navrhuje, aby spoločný školský obvod nebolo možné zrušiť bezprostredne zároveň s vypovedaním dohody obcí o jeho zriadení. Nástrojom na dosiahnutie cieľa je inštitút výpovednej lehoty, ktorej minimálne trvanie ustanoví zákon.
K bodu 2
Okresný úrad v sídle kraja podľa aktuálne účinnej právnej úpravy organizuje, koordinuje a finančne zabezpečuje okresné a krajské kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti a predmetové olympiády žiakov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti. Okresný úrad v sídle kraja tiež organizačne a finančne zabezpečuje spoluprácu so zriaďovateľmi vo svojej územnej pôsobnosti, s právnickými osobami a občianskymi združeniami zabezpečujúcimi šport a telesnú kultúru. Okresný úrad v sídle kraja finančne zabezpečuje celoslovenské kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných na území kraja. V súvislosti s účinnosťou zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa navrhovanou úpravou ustanovuje rozsah osobných údajov, ktoré môžu zamestnanci okresných úradov v sídle kraja spracúvať pri plnení úloh súvisiacich s organizáciou, koordináciou a financovaním vyššie uvedených súťaží.
K bodu 3
Cieľom navrhovanej úpravy je zvýšiť právnu istotu kontrolovaných subjektov nastavením jednoznačných pravidiel pre úpravu výstupných materiálov (správ o výsledkoch školskej inšpekcie). V súčasnosti účinná právna úprava neobsahuje algoritmus, ktorý sa použije v prípade, že buď na podnet riaditeľa kontrolovaného subjektu alebo na základe vnútornej kontroly v rámci Štátnej školskej inšpekcie boli zistené nedostatky vo výsledkoch a procesoch školskej inšpekcie. Mechanizmus opráv nedostatkov v kontrolných záveroch, ktorý obsahuje zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe, nie je možné vzhľadom na špecifické vlastnosti školskej inšpekcie použiť v plnom rozsahu. Navrhovaná úprava ambíciu skvalitniť výkon inšpekcie, pričom podnet na vypracovanie dodatku k správe vychádzať zo zistení vnútornej kontroly inšpekcie.
K bodom 4 až 6 a 9 a Čl. II
V praxi narastá frekvencia situácií, kedy kontrolované subjekty nevytvárajú podmienky pre výkon kontroly buď tým, že odmietnu predložiť požadovanú dokumentáciu alebo tým, že zamedzia vstup školských inšpektorov do kontrolovaného subjektu. Ukazuje sa, že v prípadoch, kedy si školy a školské zariadenia uvedomujú, že výsledky kontroly by vzhľadom na existujúci stav mohli viesť k podaniu návrhu na vyradenie subjektu zo siete, je menej rizikové zniesť uloženie pokuty podľa § 37a ods. 2 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. Pokuta v maximálnej výške 331,50 sa ukladá v správnom konaní, čo znamená, že celý proces sa značne predlžuje. Ilustráciou tohto stavu je škola, kedy výkon školskej inšpekcie nebol umožnený 2-krát po sebe, bolo vydané prvostupňové rozhodnutie o uložení pokuty, následne po odvolaní bolo vydané rozhodnutie druhého stupňa a v súčasnosti vo veci na návrh vo veci rozhoduje súd. Je možné predpokladať, že po rozhodnutí súdu žalobca podá ešte kasačnú sťažnosť, takže definitívne sa vo veci rozhodne najskôr po 1,5 roka po pokuse
inšpekcie vykonať kontrolu. Počas tohto obdobia štát prostredníctvom orgánu, ktorý je na to určený, nemá možnosť nielen plánovito dohliadať na úroveň pedagogického riadenia, výchovno-vzdelávacieho procesu a podmienok, ale ani riešiť existujúce problémy. Z charakteristiky problémov vyplýva, že súčasná právna úprava neúčinne rieši, resp. de facto vôbec nerieši vzniknuté situácie.
K bodu 7
V nadväznosti na navrhované zmeny v § 13 sa z dôvodu jednoznačnosti definujú aj druhy konania fyzických osôb a právnických osôb, ktoré budú považované za marenie výkonu školskej inšpekcie.
K bodu 8
V súvislosti s účinnosťou zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ) 2016/679 vyplynula potreba explicitne upraviť problematiku osobných údajov, ktoré ŠŠI spracúva na základe vykonaných školských inšpekcií. Je v záujme školskej inšpekcie, ako aj dotknutých osôb (žiaci, rodičia, pedagogickí a odborní zamestnanci), aby vedeli, za akých okolností a aké osobné údaje bude školská inšpekcia spracúvať.
K Čl. III
Navrhovanou zmenou sa upravujú podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020 pre strednú umeleckú školu a školu úžitkového výtvarníctva v súvislosti s ich transformáciou na školu umeleckého priemyslu a v nadväznosti na vznik novej skupiny študijných odborov, v ktorých môže škola umeleckého priemyslu poskytovať výchovu a vzdelávanie.
K Čl. IV
Ustanovenie upravujúce účinnosť návrhu zákona, ktorá sa navrhuje od 1. januára 2019.