DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Béla Bugár a Tibor Bastrnák predkladajú na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 595/2003 Z. z.“).
Základnou povinnosťou štátu by mala byť aktívna podpora rodín, s dôrazom na mladú rodinu a vytváranie vhodných podmienok na jej založenie. Vzhľadom na pretrvávajúcu demografickú krízu a starnutie obyvateľstva je kľúčové dbať na to, aby rodina bola v čo najväčšej možnej miere zo strany štátu podporovaná a boli jej vytvorené podmienky pre priaznivý psychický, fyzický a sociálny vývoj detí a rast pôrodnosti. Mladá rodina s dieťaťom (deťmi) do 6 rokov veku pociťuje zvýšené finančné nároky, ktoré sa spájajú s nástupom do materskej školy a neskôr do prvého ročníka základných škôl. Mnohí rodičia z kapacitných dôvodov, kedy im dieťa neprijmú do verejnej materskej školy, nútení dieťa prihlásiť do súkromnej materskej škôlky, respektíve iného predškolského zariadenia, čím sa ich výdavky podstatne zvyšujú.
Zákon č. 595/2003 Z. z. v súčasnosti dostatočne nezohľadňuje zvýšené potreby rodín s deťmi v predškolskom veku. Ako vyplýva z ustanovenia § 33 zákona č. 595/2003 Z. z., výška daňového bonusu od 1. januára 2019 bude vo výške 22,17 eura mesačne na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Výška ročného daňového bonusu bude v roku 2019 dosahovať sumu 266,04 eura na jedno dieťa, pričom sa neprihliada na to, či je dieťa v predškolskom veku alebo staršie.
Demografickú krízu pretrvávajúcu v súčasnosti v Slovenskej republike musíme riešiť podporou mladých rodín na zabezpečenie vzrastajúcej pôrodnosti, aby sa rodičia a budúci rodičia nemuseli obávať, či výchovu ich dieťaťa budú vedieť adekvátne finančne zabezpečiť. Týmto návrhom zákona chceme rodičom uľahčiť aj tak náročnú situáciu spojenú s výpadkom príjmov spôsobeným výchovou detí v predškolskom veku.
Dlhodobo poukazujeme na potrebu silnejšej podpory mladých rodín s malými deťmi, keďže patria medzi sociálne najzraniteľnejšie skupiny na Slovensku. Daňový bonus je pritom jednoduchým a transparentným nástrojom, prostredníctvom ktorého možno vylepšiť finančnú situáciu každej rodine s aspoň jedným pracujúcim rodičom. K daňovému bonusu ako nástroju pomoci rodinám deťmi sa strana Most-Híd hlásila aj v Občianskej vízii 2016, v ktorej navrhovala progresívny daňový bonus narastajúci spolu s počtom detí v rodine. Toto opatrenie sa napokon nepodarilo v koaličných rokovaniach presadiť, ale nevzdali sme sa myšlienky použitia daňového bonusu ako nástroja pomoci rodinám s malými deťmi.
Hlavným účelom predloženého návrhu zákona je preto zavedenie dvojnásobnej výšky sumy daňového bonusu na každé vyživované dieťa do 6. roku veku, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti. S účinnosťou od 1. apríla 2019 sa oproti súčasnosti zvýši výška daňového bonusu u daňovníka, ktorý vyživuje dieťa do 6 roku veku, o 22,17 eura mesačne na každé takto vyživované dieťa.
Predkladaný návrh zákona bude mať nepriaznivý dopad na rozpočet verejnej správy, bude mať pozitívne sociálne vplyvy, nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa zvýšenie sumy daňového bonusu na vyživované dieťa v predškolskom veku, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti a nedovŕšilo 6 rokov veku, na dvojnásobok sumy ustanovenej pre dieťa staršie ako 6 rokov veku, pričom poslednýkrát si dvojnásobok sumy môže uplatniť za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov veku. Ak vyživované dieťa dovŕšilo 6 rokov napr. 1. mája, poslednýkrát si daňovník uplatní dvojnásobnú výšku daňového bonusu za kalendárny mesiac máj.
K bodu 2
Nárok na uplatnenie dvojnásobnej sumy daňového bonusu sa vzťahuje aj na vyživované dieťa, ktoré v kalendárnom mesiaci apríl 2019 dovŕši 6 rokov veku.
K Čl. II
Návrh zákona nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu:
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Béla Bugár a Tibor Bastrnák
2. Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
Je v súlade s právnou úpravou Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Nie sú predkladaným návrhom dotknuté.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti – úplný
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Irén Sárközy, Béla Bugár a Tibor Bastrnák
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Materiál nebol predmetom PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
💧 Materiál nebol predmetom MPK
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Materiál nebol predkladaný na rokovanie vlády Slovenskej republiky
2. Definícia problému
Súčasná právna úprava dostatočne nezohľadňuje zvýšené potreby rodín s deťmi v predškolskom veku.
3. Ciele a výsledný stav
Hlavným účelom predloženého návrhu zákona je zavedenie dvojnásobnej výšky sumy daňového bonusu na každé vyživované dieťa do 6. roku veku, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti. S účinnosťou od 1. apríla 2019 sa oproti súčasnosti zvýši výška daňového bonusu u daňovníka, ktorý vyživuje dieťa do 6 roku veku, o 22,17 eura mesačne na každé takto vyživované dieťa.
4. Dotknuté subjekty
Daňovník, ktorý spĺňa podmienky na uplatnenie daňového bonusu, s ktorým v domácnosti žije vyživované dieťa do 6 rokov veku.
5. Alternatívne riešenia - nepredkladajú sa
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
 Pozitívne
 Žiadne
x Negatívne
- z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
 Pozitívne
 Žiadne
x Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
- z toho vplyvy na MSP
 Áno
x Nie
 Čiastočne
Sociálne vplyvy
x Pozitívne
 Žiadne
 Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
10. Poznámky
Vzhľadom na predpokladaný negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy sa očakáva hotovostný výpadok na dani z príjmov fyzických osôb (kvantifikácia pre horizont rozpočtu viď nižšie). Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2019-2021 zohľadňuje vplyv opatrenia.
2019
2020
2021
Hotovostný výpadok na DPFO (mil. eur)
-39,7
-74,6
-80,2
11. Kontakt na spracovateľa
iren.sarkozy@nrsr.sk
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nebol predmetom PPK.