Dôvodová správa
I.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za politickú stranu Kotleba Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Rastislav Schlosár, Martin Beluský, Stanislav Drobný a Natália Grausová.
Cieľom legislatívneho návrhu je vytvoriť podmienky pre slobodné rozhodovanie sa občanov Slovenskej republiky o podstúpení lekárskeho zákroku – očkovania.
Podľa platného zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je očkovanie nielen formálne povinné, ale aj sankcionovateľné pomerne vysokými pokutami. Podľa § 56 ods. 2 druhej vety tohto zákona: „Za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu možno uložiť pokutu v súhrnnej výške 331 eur.“
V súčasnosti sa v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov, vykonávajú:
a)povinné pravidelné očkovania osôb, ktoré dosiahli určený vek, proti: záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, prenosnej detskej obrne, vírusovému zápalu pečene typu B, invazívnym hemofilovým nákazám, pneumokokovým invazívnym ochoreniam, osýpkam, mumpsu a ružienke;
b)povinné očkovanie osôb, ktoré vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz, proti: tuberkulóze, vírusovému zápalu pečene typu B, tetanu, besnote, chrípke, pneumokokovým invazívnym infekciám, vírusovému zápalu pečene typu A a meningokokovým infekciám;
c)povinné očkovanie osôb, ktoré profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz, proti: tuberkulóze, vírusovému zápalu pečene typu B, besnote, chrípke, kliešťovému zápalu mozgu a vírusovému zápalu pečene typu A.
Občania Slovenskej republiky tak pod hrozbou pokuty nútení podstupovať očkovanie a rovnako tak nechať očkovať svoje deti, bez ohľadu na to, či s týmto významným lekárskym zákrokom vyslovia súhlas alebo nie. Očkovanie je pritom vykonávané v drvivej väčšine prípadov na zdravých ľuďoch, len ako prevencia – keď nie je bezprostredne ohrozený ich život a zdravie.
Vykonávanie lekárskych zákrokov bez informovaného súhlasu dotknutej osoby alebo jej zákonného zástupcu je pritom v rozpore so základnými ľudskými právami, a preto je porušením medzinárodného práva, ktorým je Slovenská republika viazaná. Konkrétne ide o čl. 5 a čl. 6 Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne, o čl. 3 Charty základných práv Európskej únie a o body 4 a 5 Európskej charty práv pacientov. Napríklad v čl. 5 Dohovoru o ľudských právach
a biomedicíne sa výslovne uvádza, že: „Zásah v oblasti zdravia sa môže vykonať iba vtedy, ak osoba, ktorej sa týka, bola informovaná a so zásahom vyjadrila súhlas.“ A podľa čl. 6 ods. 2 tohto dohovoru: „Na maloletom, ktorý podľa zákona nie je spôsobilý vyjadriť súhlas so zákrokom, sa môže zákrok vykonať jedine so súhlasom jeho zástupcu, inštitúcie alebo osoby, či orgánu ustanoveného zákonom.“
Skutočnosť, že očkovanie, tak ako aj ostatné lekárske zákroky, musí byť dobrovoľné, a teda ho nemožno vynucovať zákonom, uznávajú v mnohých štátoch Európskej únie i sveta. Z 28 členských štátov je očkovanie povinné len v 10 štátoch, pričom v 5 z nich sa povinne očkuje proti menšiemu počtu chorôb, ako v Slovenskej republike. Spomedzi iných európskych štátov nie je očkovanie povinné napríklad vo Švajčiarsku, Nórsku, Rusku alebo Islande. Mimo Európy nie je povinné napríklad v Kanade, Austrálii, Novom Zélande a Japonsku. V Spojených štátoch Amerických sa odmietnuť z náboženských dôvodov v takmer všetkých štátoch, čiže tiež nie je povinné.
Očkovanie v štátoch Európskej únie
Štát
Počet obyvateľov
Povinnosť očkovať
Počet chorôb
proti ktorým sa povinne očkujú všetci ľudia v určenom veku
Nemecká spolková republika
81 mil.
nie
0
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
67 mil.
nie
0
Talianska republika
62 mil.
nie
0
Španielske kráľovstvo
48 mil.
nie
0
Rumunsko
22 mil.
nie
0
Holandsko
17 mil.
nie
0
Grécka republika
11 mil.
nie
0
Portugalská republika
10 mil.
nie
0
Švédske kráľovstvo
10 mil.
nie
0
Rakúska republika
8 mil.
nie
0
Dánske kráľovstvo
6 mil.
nie
0
Fínska republika
5 mil.
nie
0
Írsko
5 mil.
nie
0
Litovská republika
3 mil.
nie
0
Estónska republika
1 mil.
nie
0
Cyperská republika
1 mil.
nie
0
Luxemburské veľkovojvodstvo
0,5 mil.
nie
0
Maltská republika
0,4 tis.
nie
0
Belgické kráľovstvo
11 mil.
áno
1
Francúzska republika
66 mil.
áno
9
Česká republika
11 mil.
áno
9
Slovinská republika
2 mil.
áno
9
Chorvátska republika
4 mil.
áno
9
Poľská republika
38 mil.
áno
10
Slovenská republika
5 mil.
áno
10
Súčasná legislatíva o povinnom očkovaní nápadne pripomína lekárske experimenty nacistických zločincov. Vykonávanie lekárskych zákrokov na ľuďoch bez ich dobrovoľného súhlasu bolo bežnou praxou nacistického zločinca dr. Josefa Mengeleho počas jeho pôsobenia v koncentračnom tábore Osvienčim. Svoje lekárske pokusy, ktoré podľa jeho slov konal „v záujme vedy“, robil aj na najmenších deťoch, a to dokonca za finančnej účasti niektorých významných farmaceutických firiem. Podobné zákroky bez súhlasu ľudí a taktiež „v mene lekárskej vedy“ vykonával aj ďalší nacistický zločinec japonský generál a mikrobiológ Shirō Ishii, ktorý po vojne dostal od USA imunitu výmenou za výsledky týchto experimentov. A jeho kolegovia získali vysoké funkcie vo farmaceutických firmách. V čom sa očkovanie v dnešnej Slovenskej republike odlišuje od týchto nacistických lekárskych zákrokov? Rovnako ako ich lekárske zákroky aj očkovanie je dnes občanom nanútené bez ich súhlasu.
Z tohto dôvodu nemožno nikomu, ani občanom Slovenskej republiky upierať právo slobodne a bez nátlaku rozhodovať o tom, či podstúpia akýkoľvek lekársky zákrok.
Maďarsko
10 mil.
áno
11
Bulharská republika
7 mil.
áno
11
Lotyšská republika
2 mil.
áno
14
II.Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Podrobenie sa očkovaniu bude založené na dobrovoľnom informovanom súhlase dotknutej osoby. Vzhľadom na to sa z legislatívno-technických dôvodov z ustanovenia § 24 ods. 7 vypúšťa slovo: „povinnom“.
K bodu 2
Podrobenie sa očkovaniu bude založené na dobrovoľnom informovanom súhlase dotknutej osoby. Vzhľadom na to sa z legislatívno-technických dôvodov z ustanovenia § 42 ods. 1 písm. b) vypúšťajú slová: „povinné alebo“.
K bodu 3
Podrobenie sa očkovaniu bude založené na dobrovoľnom informovanom súhlase dotknutej osoby. Vzhľadom na to sa z legislatívno-technických dôvodov z ustanovenia § 42 ods. 2 vypúšťa slovo: „povinným“.
K bodu 4
Podrobenie sa očkovaniu bude založené na dobrovoľnom informovanom súhlase dotknutej osoby. Vzhľadom na to sa z legislatívno-technických dôvodov z ustanovenia § 51 ods. 1 písm. a) vypúšťa slovo: „povinného“.
K bodu 5
Podrobenie sa očkovaniu bude založené na dobrovoľnom informovanom súhlase dotknutej osoby. Vzhľadom na to sa z ustanovenia § 51 ods. 1 písm. d) vypúšťa povinnosť fyzických osôb podrobiť sa v súvislosti s predchádzaním prenosným ochoreniam povinnému očkovaniu.
K bodu 6
Ruší sa priestupok na úseku verejného zdravotníctva, ktorého sa podľa pôvodnej legislatívy dopustil ten, kto „sa bez preukázania závažných zdravotných alebo iných lekárom zdôvodnených
prípadoch nepodrobí očkovaniu, vyplývajúcemu z príslušných právnych predpisov, alebo nariadenému očkovaniu.“
K bodu 7
Ruší sa možnosť udeliť pokutu za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu v súhrnnej výške 331 eur.
Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.