NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
140/2008 Z. z.
, zákona č.
540/2008 Z. z.
, zákona č.
461/2008 Z. z.
, zákona č.
170/2009 Z. z.
, zákona č.
67/2010 Z. z.
, zákona č.
131/2010 Z. z.
, zákona č.
132/2010 Z. z.
, zákona č.
136/2010 Z. z.
, zákona č.
172/2011 Z. z.
, zákona č.
470/2011 Z. z.
, zákona č.
306/2012 Z. z.
, zákona č.
74/2013 Z. z.
, zákona č.
153/2013 Z. z.
, zákona č.
204/2014 Z. z.
, zákona č.
77/2015 Z. z.
, zákona č.
403/2015 Z. z.
, zákona č.
91/2016 Z. z.
, zákona č.
125/2016 Z. z.
, zákona č.
355/2016 Z. z.
, zákona č.
40/2017 Z. z.
, zákona č.
150/2017 Z. z.
, zákona č.
289/2017 Z. z.
, zákona č.
292/2017 Z. z.
, zákona č.
87/2018 Z. z.
, sa mení takto:
1.V § 24 ods. 7 sa vypúšťa slovo: „povinnom“.
2.V § 42 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová: „povinné alebo“.
3.V § 42 ods. 2 sa vypúšťa slovo: „povinným“.
4.V § 51 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo: „povinného“.
5.V § 51 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová: „povinnému očkovaniu“.
6.V § 56 ods. 1 sa vypúšťa písm. a).
7.V § 56 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.