Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Oto Žarnay.
Cieľom predkladanej novely zákona je zmiernenie tvrdosti zákona voči riaditeľom škôl a školských zariadení vo veci opomenutia splnenia povinností podľa osobitného predpisu.
Riaditeľ školy či školského zariadenia veľmi náročnú pozíciu, pretože okrem pedagogickej spôsobilosti, komunikačných a riadiacich schopností musí preukázať množstvo iných zručností, ktoré špecifické práve pre výkon tejto funkcie. V prípade, že zriaďovateľom nie je súkromná osoba či podnikateľský subjekt, riaditeľ školy vykonáva prácu vo verejnom záujme.
Výkon práce vo verejnom záujme prináša pre zamestnancov určité povinnosti a obmedzenia, ktoré sa pri iných zamestnanecko-právnych vzťahoch bežne nevyskytujú. Povinnosťou vedúceho pracovníka je podať majetkové priznanie do 30 dní od nástupu do funkcie a následne každý ďalší rok v zákonnej lehote. Pokiaľ riaditeľ školy uvedenú povinnosť nesplní v stanovenej lehote, zákon uvádza, že ho zriaďovateľ odvolá. Toto ustanovenie považujeme za veľmi tvrdé, keďže pri množstve povinností, ktoré riaditeľ školy či školského zariadenia a obzvlášť, ak nastupuje do funkcie po prvýkrát, môže nastať situácia, kedy túto povinnosť opomenie. Týmto opomenutím je zmarená nielen celá jeho snaha, ktorú doposiaľ vynaložil, aby mohol obsadiť miesto riaditeľa školy či školského zariadenia, ale sa tým komplikuje aj pozícia zriaďovateľa, ktorý bude musieť vypísať nové výberové konanie a znemožní sa tak riadny chod školy.
Navrhované zmiernenie tvrdosti zákona spočíva v tom, že po márnom uplynutí zákonnej lehoty na podanie majetkového priznania zriaďovateľ povinnosť písomne upozorniť riaditeľa školy na opomenutie daného úkonu. Riaditeľovi školy tak plynie ďalšia 30-dňová lehota od prevzatia písomného upozornenia na to, aby svoju povinnosť splnil. následne, ak po výzve nedôjde splneniu povinnosti, ho zriaďovateľ odvolá. Odvolá ho však bez písomného vyzvania pri opakovanom nesplnení tejto povinnosti, keďže majetkové priznanie je povinný riaditeľ školy podávať každoročne. Zmiernenie tvrdosti zákona je potrebné aj v duchu určitého spravodlivého prístupu k riaditeľom, ktorí vykonávajú prácu vo verejnom záujme, pretože riaditelia súkromných škôl a školských zariadení od tejto povinnosti odbremenení.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie. Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, vplyv na informatizáciu spoločnosti, sociálne vplyvy, ani vplyv na služby verejnej správy pre občana.
B. Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Zákon ustanovuje povinnosť zriaďovateľovi po márnom uplynutí lehoty na podanie majetkového priznanie písomne upozorniť riaditeľa školy na opomenutie tejto povinnosti. Ak riaditeľ školy do 30 dní od písomného upozornenia zriaďovateľom uvedenú zákonnú povinnosť nesplní, zriaďovateľ ho odvolá. Rovnako zriaďovateľ odvolá riaditeľa školy, ak opakovane opomenie podať riadne a včas majetkové priznanie, a to bez písomného upozornenia, keďže túto povinnosť musí riaditeľ školy plniť každoročne.
K bodu 2
Technická úprava a doplnenie poznámok pod čiarou s odkazom.