NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
Návrh
Zákon
z ......... 2018,
ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
365/2004 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
564/2004 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
5/2005 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
475/2005
Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
279/2006 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
689/2006 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
245/2008 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
462/2008 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
179/2009 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
179/2009 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
184/2009 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
214/2009 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
38/2011 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
325/2012 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
345/2012 Z. z.
, zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č.
312/2013 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
464/2013 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
464/2013 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
61/2015 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
61/2015 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
188/2015 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
422/2015 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
91/2016 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 177
/2017 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182
/2017 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182
/2017 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54
/2018 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 209
/2018 Z. z
. sa dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 7 sa pôvodné písm. c) mení na písm. e) a následné písmená sa náležite premenujú a vkladajú sa nové ustanovenia písm. c) a písm. d), ktoré znejú:
c) ak riaditeľ školy nedeklaroval svoje majetkové pomery v lehote podľa osobitného predpisu 9a) ani do 30 dní po písomnom upozornení zriaďovateľa,
d) ak riaditeľ školy opakovane nedeklaroval svoje majetkové pomery v lehote podľa osobitného predpisu, 9a)“.
2. Mení sa poznámka pod čiarou s odkazom 9) a vkladá nová poznámka pod čiarou 9a), ktoré znejú:
„ 9) §9 zákona č. 552/2003 Z. z.
9a) §10 zákona č. 552/2003 Z. z.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.