PREDKLADACIA SPRÁVA
Predkladá sa Návrh na ukončenie platnosti bilaterálnych dohôd o ochrane a podpore investícií uzavretých s členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „návrh“).
Dňa 6. marca 2018 vydal Súdny dvor Európskej únie svoje rozhodnutie vo veci C-284/16, Achmea proti Slovenskej republike (ďalej len Rozhodnutie Achmea“), ktorým rozhodol, že systém arbitráží medzi investorom a štátom tak ako je zavedený prostredníctvom bilaterálnych dohôd o ochrane a podpore investícií uzavretých vzájomne medzi členskými štátmi EÚ (ďalej len „intra-EÚ dohody“), je nekompatibilný s právom EÚ.
Všetky členské štáty Európskej únie povinné vyvodiť dôsledky vyplývajúce z Rozhodnutia Achmea, a to na základe zásady lojálnej spolupráce podľa čl. 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii a v súlade so všeobecnými princípmi autonómie, prednosti a priameho účinku práva EÚ. Členské štáty majú povinnosť okamžite ukončiť všetky intra-EÚ dohody a zamedziť uplatňovanie Zmluvy o energetickej charte v rámci s cieľom zabezpečiť právnu istotu tak ako to vyplýva z príslušnej judikatúry EÚ.
Ministerstvo financií SR navrhuje ukončenie týchto intra-EÚ dohôd s ostatnými členskými štátmi bilaterálnou cestou, čo predstavuje najrýchlejšiu a najschodnejšiu alternatívu riešenia súčasnej situácie. Alternatívne bude Ministerstvo financií SR podporovať kroky Európskej komisie, ktorá sa snaží o multilaterálne ukončenie intra-EÚ dohôd, avšak v predpokladanom časovom horizonte 18 mesiacov, ako aj o dosiahnutie politickej deklarácie všetkých členských štátov EÚ, v ktorej by akceptovali právne následky Rozhodnutia Achmea .
Predmetné intra-EÚ dohody hospodárskymi zmluvami všeobecnej povahy (čl. 7 ods. 4 Ústavy SR), ktoré majú charakter prezidentskej zmluvy, priamo zakladajú práva a povinnosti fyzických alebo právnických osôb a majú podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR prednosť pred zákonmi SR. Z tohto dôvodu sa tento návrh predkladá Národnej rade SR na vyslovenie súhlasu a prezidentovi SR na schválenie.