N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
............................................ v o l e b n é o b d o b i e
číslo uznesenia
U Z N E S E N I E
N Á R O D N E J R A D Y S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
z .................................................. 2018
k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s ukončením platnosti bilaterálnych dohôd o ochrane a podpore investícií uzavretých s členskými štátmi Európskej únie
Národná rada Slovenskej republiky
podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
vyslovuje súhlas
s ukončením platnosti bilaterálnych dohôd o ochrane a podpore investícií uzavretých s členskými štátmi Európskej únie:
-Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Hospodárskou úniou belgicko-luxemburskou o vzájomnej podpore a ochrane investícií
-Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
-Dodatkový protokol k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií podpísanej 21. júla 1994
-Dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Dánskym kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií
-Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Fínskej republiky o podpore a ochrane investícií
-Dohoda o vzájomnej podpore a ochrane investícií medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Francúzskou republikou
-Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Gréckej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
-Dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Holandským kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií
-Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky podpore a vzájomnej ochrane investícií
-Dodatkový protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o zmenách dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
-Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Lotyšsko o podpore a vzájomnej ochrane investícií
-Dohoda medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
-Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malty o podpore a vzájomnej ochrane investícií
-Dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spolkovou republikou Nemecko o podpore a vzájomnej ochrane investícií
-Dohoda medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
-Dohoda medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
-Dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Rakúskou republikou o podpore a ochrane investícií
-Dohoda medzi Slovenskou republikou a Rumunskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií
-Dodatkový protokol medzi Slovenskou republikou a Rumunskom k Dohode medzi Slovenskou republikou a Rumunskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií podpísanej 3. marca 1994
-Dohoda o vzájomnej ochrane a podpore investícií medzi Slovenskou republikou a Republikou Slovinsko
-Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o podpore a ochrane investícií
-Dohoda o vzájomnej ochrane a podpore investícií medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Španielskym kráľovstvom
-Dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Švédskym kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií