VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Materiál na rokovanie Číslo: UV-29210/2018
Národnej rady
Slovenskej republiky
1122
N á v r h
na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky
s ukončením platnosti bilaterálnych dohôd o ochrane a podpore investícií uzavretých
s členskými štátmi Európskej únie
Materiál obsahuje:
1.Návrh uznesenia NR SR
2.Predkladacia správa
3.Vlastný materiál
4.Príloha materiálu
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, 21. septembra 2018