Odôvodnenie
Od roku 2005 je Slovenská republika účastníckym štátom Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie holokaustu, kde je zastúpená na úrovni Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Plenárne zhromaždenie uvedenej medzivládnej organizácie združuje 31 štátov, z ktorých 24 tiež členskými štátmi Európskej únie. Toto zhromaždenie na svojom zasadnutí dňa 26. mája 2016 v Bukurešti prijalo pracovnú definíciu antisemitizmu, ktorá je súčasťou predkladaného návrhu uznesenia, a následne vyzvalo svoje účastnícke štáty prihlásiť sa k uvedenej definícii zaužívaným domácim ústavno-právnym spôsobom.
Uvedená definícia bola vypracovaná v spolupráci s Európskym monitorovacím centrom pre rasizmus a xenofóbiu, Agentúrou Európskej únie pre základné práva a jej znenie je v súlade s aktivitami Organizácie pre spoluprácu a bezpečnosť v Európe a jej Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva pôsobiť ako vedúci aktér medzinárodného spoločenstva v úsilí vysporiadať sa s problémom antisemitizmu.
Dňa 1. júna 2017 Európsky parlament vo svojom uznesení o boji proti antisemitizmu (2017/2692(RSP)) zdôraznil, že nenávistné prejavy a všetky druhy násilia proti európskym židovským občanom v rozpore s hodnotami Európskej únie. Zároveň vyzval členské štáty a inštitúcie a agentúry na prevzatie tejto pracovnej definície a jej uplatňovanie s cieľom podporiť súdne orgány a orgány na presadzovanie práva v ich úsilí o účinnejšie a efektívnejšie odhaľovanie a stíhanie páchateľov antisemitských útokov.
Do dnešného dňa sa k uvedenej definícii prihlásili z členských štátov Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (12. decembra 2016), Rakúska republika (25. apríla 2017), Spolková republika Nemecko (20. septembra 2017), Bulharská republika (18. októbra 2017), Litovská republika (24. januára 2018) a Rumunsko (20. júna 2018).
Vyššie uvedené skutočnosti, ktoré vychádzajú z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky, podporujú dlhodobé odhodlanie Slovenskej republiky netolerovať žiadne prejavy antisemitizmu a popieranie holokaustu. Podporujú tiež zámer vlády Slovenskej republiky, ako je definovaný v jej programovom vyhlásení, posilňovať aktivity a inštitucionálne štruktúry zamerané na predchádzanie a elimináciu radikalizácie spoločnosti vo forme extrémizmu, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a agresívneho nacionalizmu.
Bratislava september 2018