N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1775/2018
1125
N á v r h
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andreja DANKA
n a p r i j a t i e
uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k pracovnej definícii antisemitizmu vypracovanej Medzinárodnou alianciou pre pripomínanie holokaustu (IHRA) a prijatej jej 31 účastníckymi štátmi (vrátane Slovenskej republiky) dňa 26. mája 2016v Bukurešti
P r e d k l a d á:Materiál obsahuje:
Andrej Danko v. r.1. Návrh uznesenia Národnej rady SR
2. Odôvodnenie
Bratislava september 2018