1
z 12. septembra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 242/1999 Z. z., zákona č. 443/2000 Z. z., zákona č. 677/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 624/2005 Z. z., zákona č. 658/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z. a zákona č. 279/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Stavebným sporením sa rozumie bankový produkt, v rámci ktorého môže stavebný sporiteľ sporiť finančné prostriedky vo forme vkladov na stavebné účely uvedené v § 11 a na základe ktorého môže za podmienok ustanovených týmto zákonom získať nárok na štátnu prémiu a nárok na stavebný úver; stavebným úverom je úver poskytnutý stavebnému sporiteľovi zo zdrojov fondu stavebného sporenia na stavebné účely uvedené v § 11.
(2) Stavebné sporenie môže poskytovať len stavebná sporiteľňa; stavebnou sporiteľňou je banka,1) ktorá vykonáva tieto bankové činnosti:
a) prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov alebo v prospech stavebných sporiteľov a
b) poskytovanie stavebných úverov.“.
2.V § 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Bankové činnosti podľa odseku 2 môže stavebná sporiteľňa vykonávať len na základe bankového povolenia udeleného podľa osobitného predpisu.1) Na stavebnú sporiteľňu sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,1) ak odseky 4 a 5 a § 12 ods. 2
2
neustanovujú inak. Označenie „stavebná sporiteľňa“ alebo jeho preklad môže používať v obchodnom mene iba stavebná sporiteľňa.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
3.V § 2 ods. 4 úvodnej vete sa slová „stavebného sporenia podľa odseku 1“ nahrádzajú slovami „bankových činností podľa odseku 2“.
4.V § 2 ods. 5 sa slová „Činnosti podľa odseku 3“ nahrádzajú slovami „Bankové činnosti podľa odseku 4“.
5.V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) dátum poskytnutia a dátum splatenia stavebného úveru podľa § 12 ods. 2 písm. a) poskytnutého stavebnému sporiteľovi uvedenému v § 4 písm. a).“.
6.V § 6 ods. 4 a 5 a § 10b ods. 1 sa slová „Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „Ministerstvo dopravy a výstavby“ v príslušnom tvare.
7.Nadpis druhej časti znie: „PODMIENKY STAVEBNÉHO SPORENIA A VYKONÁVANIA ČINNOSTÍ STAVEBNEJ SPORITEĽNE“.
8.V § 7 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „sporenie“ vkladajú slová „poskytuje a bankové činnosti podľa § 2 ods. 2“.
9.V § 7 ods. 6 a 7 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.
10.V § 9 ods. 2 sa slová „sa rovná rozdielu“ nahrádzajú slovami „nesmie presiahnuť rozdiel“.
11.V § 10 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Štátna prémia sa za príslušný kalendárny rok poskytuje stavebnému sporiteľovi uvedenému v
a)§ 4 písm. a), ktorý nedosiahol plnoletosť do konca kalendárneho roka, za ktorý sa uplatňuje nárok na štátnu prémiu,
b)§ 4 písm. a), ktorý dosiahol plnoletosť do konca kalendárneho roka, za ktorý sa uplatňuje nárok na štátnu prémiu a ktorého priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov, ktoré súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov3f) a osobitného základu dane z príjmov3g) za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, za ktorý sa uplatňuje nárok na štátnu prémiu, je najviac 1,3 násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, za ktorý sa uplatňuje nárok na štátnu prémiu; priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako jedna dvanástina zo súčtu zdaniteľných príjmov, ktoré súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov a osobitného základu dane z príjmov,
c)§ 4 písm. b).
(2) Nárok stavebného sporiteľa na štátnu prémiu voči štátnemu rozpočtu uplatňuje stavebná sporiteľňa. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky poskytuje stavebnej
3
sporiteľni elektronicky údaj o úhrne zdaniteľných príjmov za kalendárny rok podľa odseku 1 písm. b) na základe jej požiadavky zaslanej elektronicky na účely uplatňovania nároku stavebného sporiteľa podľa odseku 1 písm. b) na štátnu prémiu, ktorá obsahuje údaje týkajúce sa tohto stavebného sporiteľa v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu; ak nemá pridelené rodné číslo, zasiela sa dátum narodenia. Stavebná sporiteľňa uzatvorí s Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky dohodu, ktorá upraví podrobnosti o poskytovaní údajov a požiadavke podľa druhej vety.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3f a 3g znejú:
3f) § 5, 6 a 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
3g) § 7 a 51e zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
12.V § 10 ods. 3 sa slová „5 %“ nahrádzajú slovami „2,5 %“ a slová „2000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „70 eur“.
13.V § 10 odsek 6 znie:
„(6) Ak vznikne nárok na štátnu prémiu zo zmluvy o stavebnom sporení uzatvorenej v druhom polroku kalendárneho roka, štátna prémia za tento kalendárny rok určená podľa odseku 3 nesmie na túto zmluvu presiahnuť 1/2 zo sumy ustanovenej v odseku 3. Ak vznikne nárok na štátnu prémiu zo zmluvy o stavebnom sporení zrušenej počas kalendárneho roka a zároveň vznikne nárok na štátnu prémiu z novej zmluvy o stavebnom sporení uzatvorenej počas tohto kalendárneho roka, štátna prémia za tento kalendárny rok z oboch zmlúv spolu nesmie presiahnuť sumu ustanovenú v odseku 3; ustanovenie prvej vety a odsek 4 tým nie sú dotknuté.“.
14.§ 10a znie:
㤠10a
(1) Nárok na štátnu prémiu zaniká, ak stavebný sporiteľ
a)zruší zmluvu o stavebnom sporení do dvoch rokov od jej uzatvorenia; to neplatí, ak dôjde k zrušeniu tejto zmluvy podľa odseku 2,
b)zruší zmluvu o stavebnom sporení po dvoch rokoch od jej uzatvorenia a prostriedky získané stavebným sporením vrátane poskytnutej štátnej prémie nepoužije na stavebné účely uvedené v § 11; to neplatí, ak dôjde k zrušeniu tejto zmluvy podľa odseku 2,
c)nedodrží ďalšie podmienky na poskytnutie štátnej prémie ustanovené týmto zákonom alebo
d)nedodrží podmienky na poskytnutie štátnej prémie dohodnuté v zmluve o stavebnom sporení.
(2) Ak dôjde k zrušeniu zmluvy o stavebnom sporení v dôsledku smrti alebo invalidity4) stavebného sporiteľa uvedeného v § 4 písm. a), nárok na štátnu prémiu nezaniká, pričom štátna prémia patrí stavebnému sporiteľovi len za obdobie, ktoré skončí dňom úmrtia alebo dňom priznania invalidného dôchodku a prostriedky získané stavebným sporením vrátane poskytnutej štátnej prémie sa nemusia použiť na stavebné účely uvedené v § 11.
(3) Stavebnému sporiteľovi uvedenému v § 4 písm. a) nepatrí štátna prémia za kalendárny rok, v ktorom mu bol poskytnutý stavebný úver podľa § 12 ods. 2 písm. a) a za každý ďalší kalendárny rok až do splatenia tohto úveru.
4
(4) Ak stavebný sporiteľ nedodrží podmienky podľa odseku 1, je povinný bezodkladne, prostredníctvom stavebnej sporiteľne, vrátiť poskytnutú štátnu prémiu do štátneho rozpočtu.“.
15.V § 10b ods. 1 sa číslo „15“ nahrádza číslom „45“.
16.V § 11 odsek 5 znie:
„(5) Stavebný sporiteľ podľa § 4 písm. b) je povinný previesť cieľovú sumu podľa odseku 1 do fondu prevádzky, údržby a opráv.3)“.
17.Za § 13j sa vkladá § 13k, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13k
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1) Bankové povolenie na vykonávanie stavebného sporenia, ktoré bolo udelené stavebnej sporiteľni pred 1. januárom 2019 a ktoré je platné k 1. januáru 2019, sa považuje za bankové povolenie podľa tohto zákona na poskytovanie stavebného sporenia a vykonávanie bankových činností podľa § 2 ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2019.
(2) Ustanovenia § 10 ods. 1 a 2 a § 10b ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa prvýkrát použijú na poskytnutie a uplatnenie štátnej prémie za kalendárny rok 2019.
(3) Ustanovenie § 10 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa prvýkrát použije na určenie štátnej prémie na kalendárny rok 2020. Na kalendárny rok 2019 sa štátna prémia určuje vo výške 2,5 % z ročného vkladu, najviac v sume 70 eur; postup určenia štátnej prémie podľa § 10 ods. 3 sa nepoužije.
(4) Ustanovenia § 10 ods. 6, § 10a ods. 1 a § 11 ods. 5 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa prvýkrát použijú na zmluvu o stavebnom sporení uzatvorenú po 31. decembri 2018.
(5) Ustanovenie § 10a ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa vzťahuje na stavebného sporiteľa uvedeného v § 4 písm. a), ktorému sa poskytne stavebný úver podľa § 12 ods. 2 písm. a) po 31. decembri 2018.
(6) Stavebná sporiteľňa je povinná uzavrieť s Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky dohodu podľa § 10 ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2019 a prispôsobiť zásady stavebného sporenia ustanoveniam tohto zákona do 30. júna 2019.“.
5
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky