NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1083/2018
1006a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Edity Pfundtner, Tibora Bastrnáka a Ladislava Balódiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1006)
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Edity Pfundtner, Tibora Bastrnáka a Ladislava Balódiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1006) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1238 z 19. júna 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
III.
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Edity Pfundtner, Tibora Bastrnáka a Ladislava Balódiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1006) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 417 zo 4. septembra 2018,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 119 z 11. septembra 2018.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I prvom bode a štvrtom bode sa slovo „mesiac“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „kalendárny mesiac“ v príslušnom gramatickom tvare a v súvislosti s tým sa primerane vykoná legislatívno-technická a gramatická zmena.
Dôchodkový vek je potrebné upravovať nie o mesiace, ale o kalendárne mesiace z dôvodu zosúladenia pojmov s doterajšou právnou úpravou.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.V čl. I piatom bode v § 65a odsek 5 znie:
„(5) Dôchodkový vek poistenca, ktorý
a)v roku 2019 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 6 kalendárnych mesiacov,
b)v roku 2020 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 8 kalendárnych mesiacov,
c)v roku 2021 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 10 kalendárnych mesiacov,
d)v roku 2022 dovŕši vek 63 rokov, je 63 rokov,
e)v roku 2023 dovŕši vek 63 rokov, je 63 rokov a 2 kalendárne mesiace.“.
3
Navrhuje sa spresniť navrhované znenie § 65a ods. 5 a jednoznačne určiť pre koho bude určený dôchodkový vek stanovený v jednotlivých rokoch 2019 2023, t.j. pre poistenca, ktorý v rokoch 2019 2021 dovŕši vek 62 rokov a v roku 2022 a 2023 dovŕši vek 63 rokov. Uvedené navrhujeme vzhľadom na aktuálne definovanú zásadu určovania dôchodkového veku, v zmysle ktorej dôchodkový vek platí pre poistenca, ktorý v príslušnom kalendárnom roku prvýkrát dosiahne referenčný vek 65a ods. 1). Absencia predmetnej úpravy aj v rokoch 2019 2023 predstavuje odklon od tejto zásady v období, v ktorom bude dôchodkový vek explicitne definovaný v zákone, pričom v zmysle návrhu sa následne bude opäť určovať v súlade s predmetnou zásadou.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.V čl. I sa za piaty bod vkladá nový šiesty bod, ktorý znie:
„6. § 65a sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Na určenie dôchodkového veku podľa odsekov 1 a 5 platí § 65 ods. 9 a 10 rovnako.“.“.
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
Navrhuje sa, aby tento bod nadobudol účinnosť 1. januára 2019. Článok o účinnosti sa primerane upraví.
V nadväznosti na navrhovanú úpravu v znení zohľadňujúcom zaokrúhľovanie dôchodkového veku na kalendárne mesiace je potrebné zaviesť rovnaké zásady ako v § 65 ods. 9 a 10, inak nebude možné poistencovi určiť konkrétny dôchodkový vek, ktorý musí byť určený ako konkrétny dátum v tvare DD.MM. daného kalendárneho roka.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.V čl. II v ustanovení o účinnosti sa slová „1. októbra 2018“ nahrádzajú slovami „30. októbra 2018“ a primerane sa vykoná legislatívno-technická zmena.
V tejto súvislosti sa v čl. I bode 6 v nadpise § 293ed slová „1. októbra 2018“ nahrádzajú slovami „30. októbra 2018“.
4
Vzhľadom na to, že navrhovaný prvý dátum účinnosti, tzn. 1. október 2018, je z hľadiska priebehu legislatívneho procesu, potreby dodržania ústavných lehôt, ako i z hľadiska času potrebného na publikáciu schváleného zákona v Zbierke zákonov Slovenskej republiky problematický, navrhuje sa upraviť prvý dátum účinnosti na 30. októbra 2018.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Edity Pfundtner, Tibora Bastrnáka a Ladislava Balódiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1006) a v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov
schváliť.
VI.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 4 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne vecič. 124 z 11. septembra 2018.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločnú spravodajkyňu Alenu Bašistovú, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 11. september 2018
Alena B a š i s t o v á v. r.
predsedníčka výboru