NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1088/2018
997a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 997)
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 997) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1220 z 13. júna 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
III.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 997) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 415 zo 4. septembra 2018,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 300 z 10. septembra 2018,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesenímč. 275 zo 6. septembra 2018,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 117 z 11. septembra 2018.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I v bode 41 v § 138 ods. 6 písm. b) sa slová „tejto spoločnosti alebo družstva“ nahrádzajú slovami „tejto obchodnej spoločnosti alebo tohto družstva“.
Štylistická pripomienka v záujme precizovania navrhovaného ustanovenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.V čl. I bode 41 v § 138 ods. 13 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ak sa poistné na dôchodkové poistenie dodatočne dopláca len za časť kalendárneho
3
mesiaca, vymeriavací základ podľa odsekov 9 a 10 sa upraví podľa počtu dní, za ktoré sa poistné dopláca.“.
Súčasná právna úprava obmedzuje vymeriavací základ pre dodatočné zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie minimálnym vymeriavacím základom. Neupravuje maximálny vymeriavací základ na účely doplatenia poistného na dôchodkové poistenie. V súlade so všeobecnými zásadami platenia poistného na dôchodkové poistenie, v rámci ktorých je vymeriavací základ na platenie poistného ohraničený maximálnym vymeriavacím základom, sa navrhuje, aby aj vymeriavací základ na dodatočné zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie bol ohraničený sumou maximálneho mesačného vymeriavacieho základu a v prípade dodatočného zaplatenia poistného len za časť kalendárneho mesiaca, tak pomernou sumou minimálneho a maximálneho mesačného vymeriavacieho.
V tejto súvislosti sa navrhuje doplnenie pomernej sumy minimálneho a maximálneho mesačného vymeriavacieho základu aj od 1. januára 2021.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.V čl. I sa za doterajší bod 41vkladá nový bod 42, ktorý znie:
„42. V § 138 odsek 16 znie:
„(16) Vymeriavací základ za obdobie uvedené v § 142 ods. 3 je mesačne najmenej vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa poistné na dôchodkové poistenie dopláca, a mesačne najviac v sume maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného na dôchodkové poistenie dobrovoľne dôchodkovo poistenou osobou platného v kalendárnom roku, za ktorý sa poistné na dôchodkové poistenie dopláca. Vymeriavací základ podľa prvej vety sa upraví podľa počtu dní, za ktoré sa poistné na dôchodkové poistenie dopláca. Vymeriavací základ pripadajúci na jeden deň sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhovaný bod 42 nadobúda účinnosť 1. novembra 2018.
Navrhované zmeny sa premietnu v čl. VI o účinnosti.
4
Súčasná právna úprava obmedzuje vymeriavací základ pre dodatočné zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie minimálnym vymeriavacím základom. Neupravuje maximálny vymeriavací základ na účely doplatenia poistného na dôchodkové poistenie. V súlade so všeobecnými zásadami platenia poistného na dôchodkové poistenie, v rámci ktorých je vymeriavací základ na platenie poistného ohraničený maximálnym vymeriavacím základom, sa navrhuje, aby aj vymeriavací základ na dodatočné zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie bol ohraničený sumou maximálneho mesačného vymeriavacieho základu a v prípade dodatočného zaplatenia poistného len za časť kalendárneho mesiaca, tak pomernou sumou minimálneho a maximálneho mesačného vymeriavacieho.
V tejto súvislosti sa navrhuje doplnenie pomernej sumy minimálneho a maximálneho mesačného vymeriavacieho základu aj od 1. januára 2021.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.V čl. I bode 53 v § 145 ods. 3 sa slovo „do“ nahrádza slovom „uplynutím“.
Navrhuje sa precizovať právnu úpravu plynutia premlčacej lehoty na uplatnenie práva na vrátenie poistného zaplateného bez právneho dôvodu, s cieľom predchádzať pochybnostiam pri jej výklade.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.V čl. I bode 111 sa pred doterajší § 293ed vkladá nový § 293ed, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 293ed
Prechodné ustanovenia účinné od 1. novembra 2018
(1) Pohľadávku na penále, ktoré sa viaže na poistné za obdobie do 31. decembra 2016, vzniknutú voči zdravotníckemu zariadeniu, okrem pohľadávky podľa § 293eaa, môže Sociálna
5
poisťovňa postúpiť podľa § 149 na právnickú osobu so 100 % majetkovou účasťou štátu určenú ministerstvom po dohode s ministerstvom financií; § 149 ods. 2 sa nepoužije.
(2) Právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu uvedená v odseku 1 môže nakladať s postúpenou pohľadávkou ako vlastník aj iným spôsobom ako podľa § 149 ods. 9.
(3) Na postúpenie pohľadávky podľa odseku 1 sa od 1. novembra 2018 § 277b 277d nepoužijú.“.
Doterajší § 293ed a 293ee sa primerane prečíslujú.
V tejto súvislosti sa primerane upraví úvodná veta bodu 111.
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. novembra 2018, čo sa primerane premietne v čl. VI o účinnosti.
Na zabezpečenie dosiahnutia cieľa ustanoveného Koncepciou oddlženia zdravotníckych zariadení schválenou uznesením vlády Slovenskej republiky č. 425 zo dňa 13. septembra 2017 v sociálnom poistení je nevyhnutné vykonať navrhované zmeny v zákone o sociálnom poistení.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6.Za doterajší čl. V sa vkladá nový čl. VI, ktorý znie:
„Čl. VI
Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 463/2008 Z. z., zákona č. 242/2011 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 242/2015 Z. z., zákona č. 287/2016 Z. z. a zákona č. 266/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 6 sa vkladá § 7, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 7
Prechodné ustanovenie účinné od 1. novembra 2018
6
Suma vianočného príspevku poskytnutého za rok 2018 sa poberateľovi dôchodku podľa § 1 ods. 1 a 2, ktorého úhrn súm dôchodkov podľa § 1 ods. 1, 2 a 10 nepresiahne dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,4) jednorazovo zvýši o 12,74 eura.“.“.
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
Navrhovaný článok nadobúda účinnosť 1. novembra 2018, čo sa premietne do článku VI o účinnosti.
V záujme prispieť k zlepšeniu finančnej situácie dôchodcov v období zvýšených výdavkov navrhuje sa v roku 2018, obdobne ako v predošlých štyroch rokoch, jednorazové zvýšenie sumy vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku o 12,74 eur. Právna úprava sa pozitívne dotkne poberateľov dôchodkových dávok, ktorých dôchodkový príjem nepresahuje dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (t. j. 410,14 eura).
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 997) a v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov
schváliť.
VI.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 6 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola
7
schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne vecič. 123 z 11. septembra 2018.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Jána Podmanického, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 11. septembra 2018
Alena B a š i s t o v á v. r.
predsedníčka výboru