VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-1101/201841. schôdza výboru
125
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
z 11. septembra 2018
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Erika Tomáša na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (tlač 1010a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
A.s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Erika Tomáša na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (tlač 1010a);
B.p o v e r u j e
spoločnú spravodajkyňu, poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky Janu Vaľovú, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy podľa príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Alena B a š i s t o v á
predsedníčka výboru
overovatelia výboru:
Petra Krištúfková
Magdaléna Kuciaňová