VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-1088/201840. schôdza výboru
117
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
z 11. septembra 2018
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 997)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
po prerokovaní
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 997);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 997) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia;
C.poveruje
predsedníčku výboru, aby výsledky rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci v druhom čítaní spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracovala do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky podľa
2
§ 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložila ju na schválenie.
Alena B a š i s t o v á
predsedníčka výboru
overovatelia výboru:
Petra Krištúfková
Magdaléna Kuciaňová
3
VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Príloha k uzneseniu č. 117
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 997)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I v bode 41 v § 138 ods. 6 písm. b) sa slová „tejto spoločnosti alebo družstva“ nahrádzajú slovami „tejto obchodnej spoločnosti alebo tohto družstva“.
Štylistická pripomienka v záujme precizovania navrhovaného ustanovenia.
2.V čl. I bode 41 v § 138 ods. 13 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ak sa poistné na dôchodkové poistenie dodatočne dopláca len za časť kalendárneho mesiaca, vymeriavací základ podľa odsekov 9 a 10 sa upraví podľa počtu dní, za ktoré sa poistné dopláca.“.
Súčasná právna úprava obmedzuje vymeriavací základ pre dodatočné zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie minimálnym vymeriavacím základom. Neupravuje maximálny vymeriavací základ na účely doplatenia poistného na dôchodkové poistenie. V súlade so všeobecnými zásadami platenia poistného na dôchodkové poistenie, v rámci ktorých je vymeriavací základ na platenie poistného ohraničený maximálnym vymeriavacím základom, sa navrhuje, aby aj vymeriavací základ na dodatočné zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie bol ohraničený sumou maximálneho mesačného vymeriavacieho základu a v prípade dodatočného zaplatenia poistného len za časť kalendárneho mesiaca, tak pomernou sumou minimálneho a maximálneho mesačného vymeriavacieho.
V tejto súvislosti sa navrhuje doplnenie pomernej sumy minimálneho a maximálneho mesačného vymeriavacieho základu aj od 1. januára 2021.
3.V čl. I sa za doterajší bod 41vkladá nový bod 42, ktorý znie:
4
„42. V § 138 odsek 16 znie:
„(16) Vymeriavací základ za obdobie uvedené v § 142 ods. 3 je mesačne najmenej vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa poistné na dôchodkové poistenie dopláca, a mesačne najviac v sume maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného na dôchodkové poistenie dobrovoľne dôchodkovo poistenou osobou platného v kalendárnom roku, za ktorý sa poistné na dôchodkové poistenie dopláca. Vymeriavací základ podľa prvej vety sa upraví podľa počtu dní, za ktoré sa poistné na dôchodkové poistenie dopláca. Vymeriavací základ pripadajúci na jeden deň sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhovaný bod 42 nadobúda účinnosť 1. novembra 2018.
Navrhované zmeny sa premietnu v čl. VI o účinnosti.
Súčasná právna úprava obmedzuje vymeriavací základ pre dodatočné zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie minimálnym vymeriavacím základom. Neupravuje maximálny vymeriavací základ na účely doplatenia poistného na dôchodkové poistenie. V súlade so všeobecnými zásadami platenia poistného na dôchodkové poistenie, v rámci ktorých je vymeriavací základ na platenie poistného ohraničený maximálnym vymeriavacím základom, sa navrhuje, aby aj vymeriavací základ na dodatočné zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie bol ohraničený sumou maximálneho mesačného vymeriavacieho základu a v prípade dodatočného zaplatenia poistného len za časť kalendárneho mesiaca, tak pomernou sumou minimálneho a maximálneho mesačného vymeriavacieho.
V tejto súvislosti sa navrhuje doplnenie pomernej sumy minimálneho a maximálneho mesačného vymeriavacieho základu aj od 1. januára 2021.
4.V čl. I bode 53 v § 145 ods. 3 sa slovo „do“ nahrádza slovom „uplynutím“.
Navrhuje sa precizovať právnu úpravu plynutia premlčacej lehoty na uplatnenie práva na vrátenie poistného zaplateného bez právneho dôvodu, s cieľom predchádzať pochybnostiam pri jej výklade.
5.V čl. I bode 111 sa pred doterajší § 293ed vkladá nový § 293ed, ktorý vrátane nadpisu znie:
5
§ 293ed
Prechodné ustanovenia účinné od 1. novembra 2018
(1) Pohľadávku na penále, ktoré sa viaže na poistné za obdobie do 31. decembra 2016, vzniknutú voči zdravotníckemu zariadeniu, okrem pohľadávky podľa § 293eaa, môže Sociálna poisťovňa postúpiť podľa § 149 na právnickú osobu so 100 % majetkovou účasťou štátu určenú ministerstvom po dohode s ministerstvom financií; § 149 ods. 2 sa nepoužije.
(2) Právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu uvedená v odseku 1 môže nakladať s postúpenou pohľadávkou ako vlastník aj iným spôsobom ako podľa § 149 ods. 9.
(3) Na postúpenie pohľadávky podľa odseku 1 sa od 1. novembra 2018 § 277b 277d nepoužijú.“.
Doterajší § 293ed a 293ee sa primerane prečíslujú.
V tejto súvislosti sa primerane upraví úvodná veta bodu 111.
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. novembra 2018, čo sa primerane premietne v čl. VI o účinnosti.
Na zabezpečenie dosiahnutia cieľa ustanoveného Koncepciou oddlženia zdravotníckych zariadení schválenou uznesením vlády Slovenskej republiky č. 425 zo dňa 13. septembra 2017 v sociálnom poistení je nevyhnutné vykonať navrhované zmeny v zákone o sociálnom poistení.
6.Za doterajší čl. V sa vkladá nový čl. VI, ktorý znie:
„Čl. VI
Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 463/2008 Z. z., zákona č. 242/2011 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 242/2015 Z. z., zákona č. 287/2016 Z. z. a zákona č. 266/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
6
Za § 6 sa vkladá § 7, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 7
Prechodné ustanovenie účinné od 1. novembra 2018
Suma vianočného príspevku poskytnutého za rok 2018 sa poberateľovi dôchodku podľa § 1 ods. 1 a 2, ktorého úhrn súm dôchodkov podľa § 1 ods. 1, 2 a 10 nepresiahne dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,4) jednorazovo zvýši o 12,74 eura.“.“.
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
Navrhovaný článok nadobúda účinnosť 1. novembra 2018, čo sa premietne do článku VI o účinnosti.
V záujme prispieť k zlepšeniu finančnej situácie dôchodcov v období zvýšených výdavkov navrhuje sa v roku 2018, obdobne ako v predošlých štyroch rokoch, jednorazové zvýšenie sumy vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku o 12,74 eur. Právna úprava sa pozitívne dotkne poberateľov dôchodkových dávok, ktorých dôchodkový príjem nepresahuje dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (t. j. 410,14 eura).