VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: PREDS-454/201840. schôdza výboru
122
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
z 11. septembra 2018
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci prerokoval návrh na odvolanie a voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 1076) a
A.konštatuje, že
návrh na odvolanie a voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne je predložený v súlade so zákonomč. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov;
B.súhlasí
s návrhom na odvolanie a voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 1076)
C.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
1.odvolať
podľa § 123 ods. 19 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Branislava Masára
zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov z
Dozornej rady Sociálnej poisťovne;
2.zvoliť
podľa § 123 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Ota Nevického
2
za zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne na funkčné obdobie, ktoré začne plynúť odo dňa zvolenia na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky;
3.voľbu vykonať verejným hlasovaním použitím technického zariadenia podľa
ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a Volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov, schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 498 zo 17. júna 2011;
D.poveruje
Jozefa Buriana, poslanca Národnej rady SR
informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu vo
výbore a o stanovisku výboru.
Alena B a š i s t o v á
predsedníčka výboru
overovatelia výboru:
Petra Krištúfková
Magdaléna Kuciaňová