Návrh
na voľbu RNDr. Ota Nevického, MBA, za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne
______________________________________________________________________
RNDr. Oto N e v i c k ý, MBA
Rok narodenia: 1963
Bydlisko: Bratislava
Vzdelanie: Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Navrhovateľ: Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Prílohy: súhlas s kandidatúrou, životopis, výpis z registra trestov
Stanovisko Výboru NR SR pre sociálne veci:spĺňa ustanovené podmienky